Thông báo văn bản mới từ ngày 30-09-2019 đến ngày 07-10-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 30-09-2019 đến 07-10-2019


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/10/2019) Công văn 76589/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 76694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/10/2019) Công văn 76588/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/10/2019) Công văn 76586/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/10/2019) Công văn 11327/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (06/10/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (04/10/2019) Công văn 8998/VPCP-CN năm 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/10/2019) Công văn 4003/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (03/10/2019) Công văn 8986/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (03/10/2019) Công văn 4004/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (03/10/2019) Công văn 4000/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (03/10/2019) Công văn 11151/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (03/10/2019) Công văn 11171/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (03/10/2019) Công văn 11236/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (02/10/2019) Công văn 75835/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (02/10/2019) Công văn 75999/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (02/10/2019) Công văn 76004/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (01/10/2019) Công văn 3962/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (01/10/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 21. (01/10/2019) Công văn 75666/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (01/10/2019) Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (30/09/2019) Circular No. 68/2019/TT-BTC dated September 30, 2019 on guidance on implementation of some Article of the Government's Decree No. 119/2018/ND-CP on electronic invoices
 24. (30/09/2019) Công văn 3914/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (30/09/2019) Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (30/09/2019) Công văn 3913/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (30/09/2019) Công văn 3919/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (30/09/2019) Công văn 3920/TCT-TTHT năm 2019 về cung cấp thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (30/09/2019) Công văn 3909/TCT-TCCB năm 2019 về báo cáo giải trình thông tin báo chí do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (30/09/2019) Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 31. (30/09/2019) Công văn 3911/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (30/09/2019) Công văn 6218/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/10/2019) Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/10/2019) Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam
 3. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 4. (07/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục; nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 5. (04/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành
 6. (04/10/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (04/10/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (04/10/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
 9. (04/10/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 10. (04/10/2019) Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (04/10/2019) Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (04/10/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 13. (03/10/2019) Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (03/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2010/QĐ-UBND quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 15. (03/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và mức chi tiếp khách trong nước đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (03/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 17. (03/10/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 18. (03/10/2019) Thông báo 845/TB-BCĐĐHG năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 09 năm 2019
 19. (03/10/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
 20. (03/10/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 21. (03/10/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành
 22. (02/10/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 23. (02/10/2019) Chỉ thị 12/CT-BYT năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Bộ Y tế ban hành
 24. (02/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 25. (02/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành
 26. (02/10/2019) Công văn 8907/VPCP-KTTH về Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (02/10/2019) Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 28. (02/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thi hành Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Nai ban hành
 29. (02/10/2019) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 30. (01/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 31. (01/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 32. (01/10/2019) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2189/QĐ-UBND về thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 33. (01/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 928/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 34. (01/10/2019) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 35. (01/10/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 36. (30/09/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 37. (30/09/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 38. (30/09/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 534/QĐ-UBND
 39. (30/09/2019) Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 40. (30/09/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
 41. (30/09/2019) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2019 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 42. (30/09/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 43. (30/09/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
 44. (30/09/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 45. (30/09/2019) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 46. (30/09/2019) Quyết định 1413/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
 2. (07/10/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 4. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 7. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. (04/10/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020
 10. (03/10/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
 11. (03/10/2019) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đất đai và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
 12. (03/10/2019) Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (03/10/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 14. (02/10/2019) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
 15. (02/10/2019) Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (02/10/2019) Quyết định 1600/QĐ-UBND năm 2019 về Khung Kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2021
 17. (02/10/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 18. (02/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành
 19. (02/10/2019) Quyết định 944/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ người dân nghèo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2026.
 20. (01/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 21. (01/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 22. (01/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 928/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 23. (01/10/2019) Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
 24. (30/09/2019) Quyết định 6248/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 25. (30/09/2019) Thông tư 16/2019/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 26. (30/09/2019) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 27. (30/09/2019) Quyết định 4108/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 28. (30/09/2019) Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/10/2019) Quyết định 3200/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 2. (07/10/2019) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 3. (07/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
 4. (07/10/2019) Quyết định 2052/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (07/10/2019) Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
 7. (07/10/2019) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 8. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 9. (07/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 10. (07/10/2019) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 12. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 13. (07/10/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 14. (07/10/2019) Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 15. (07/10/2019) Hướng dẫn 566/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn
 16. (07/10/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Nam Định ban hành
 17. (07/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 18. (07/10/2019) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 19. (07/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 20. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 21. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 22. (05/10/2019) Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (05/10/2019) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 24. (04/10/2019) Thông báo 786/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
 25. (04/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 26. (04/10/2019) Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 27. (04/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 28. (04/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2949/2015/QĐ-UBND
 29. (04/10/2019) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 30. (04/10/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 76/2006/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành
 31. (04/10/2019) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 32. (04/10/2019) Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong ngành tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 33. (04/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 34. (04/10/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 35. (04/10/2019) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 36. (04/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 37. (04/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 38. (04/10/2019) Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023
 39. (04/10/2019) Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 40. (04/10/2019) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 41. (04/10/2019) Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành
 42. (04/10/2019) Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 43. (04/10/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định
 44. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 45. (04/10/2019) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND
 46. (04/10/2019) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 47. (04/10/2019) Quyết định 4471/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 5861/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 48. (03/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 49. (03/10/2019) Quyết định 3127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
 50. (03/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND
 51. (03/10/2019) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đất đai và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
 52. (03/10/2019) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 53. (03/10/2019) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 54. (03/10/2019) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 55. (03/10/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 56. (03/10/2019) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 57. (03/10/2019) Kế hoạch 4911/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Bến Tre ban hành
 58. (03/10/2019) Công văn 8955/VPCP-KGVX về báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. (03/10/2019) Công văn 8993/VPCP-KGVX năm 2019 về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. (03/10/2019) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
 61. (03/10/2019) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Phụ lục 1 và 3c kèm theo Quyết định 1281/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
 62. (03/10/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 63. (03/10/2019) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 64. (03/10/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
 65. (03/10/2019) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 66. (03/10/2019) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 67. (02/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với lĩnh vực người có công
 68. (02/10/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 69. (02/10/2019) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
 70. (02/10/2019) Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. (02/10/2019) Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản
 72. (02/10/2019) Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 73. (02/10/2019) Quyết định 2115/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình
 74. (02/10/2019) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
 75. (02/10/2019) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2019 về đề nghị xây dựng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ ban hành
 76. (02/10/2019) Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 77. (02/10/2019) Thông báo 350/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 78. (02/10/2019) Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 79. (02/10/2019) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 80. (02/10/2019) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới; 06 sửa đổi, bổ sung và 21 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 81. (02/10/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 82. (02/10/2019) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 83. (02/10/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 84. (02/10/2019) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư của Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 85. (02/10/2019) Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
 86. (02/10/2019) Quyết định 944/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ người dân nghèo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2026.
 87. (02/10/2019) Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 88. (01/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 89. (01/10/2019) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Lĩnh vực phòng chống thiên tai
 90. (01/10/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về sửa đổi quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
 91. (01/10/2019) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 92. (01/10/2019) Công văn 8844/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. (01/10/2019) Thông báo 347/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn
 94. (01/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 95. (01/10/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
 96. (01/10/2019) Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 97. (01/10/2019) Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
 98. (01/10/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 99. (01/10/2019) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 100. (01/10/2019) Kế hoạch 332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 101. (01/10/2019) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 102. (01/10/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 103. (01/10/2019) Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc nhà làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 104. (01/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 105. (30/09/2019) Quyết định 4115/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 106. (30/09/2019) Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
 107. (30/09/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 108. (30/09/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 4041/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
 109. (30/09/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
 110. (30/09/2019) Quyết định 2398/QĐ-UBND năm 2019 về phân công, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu thống kê do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 111. (30/09/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 112. (30/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 113. (30/09/2019) Quyết định 4107/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
 114. (30/09/2019) Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 115. (30/09/2019) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 116. (30/09/2019) Quyết định 4108/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 117. (30/09/2019) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 118. (30/09/2019) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 119. (30/09/2019) Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 120. (30/09/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
 121. (30/09/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND
 122. (30/09/2019) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 123. (30/09/2019) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 124. (30/09/2019) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 125. (30/09/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 126. (30/09/2019) Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 127. (30/09/2019) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 128. (30/09/2019) Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 129. (30/09/2019) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 130. (30/09/2019) Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 131. (30/09/2019) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 132. (30/09/2019) Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 133. (30/09/2019) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (04/10/2019) Công văn 17081/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (04/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND về thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (04/10/2019) Quyết định 4602/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của Bệnh viên y học cổ truyền năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 5. (04/10/2019) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 6. (03/10/2019) Công văn 17064/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (03/10/2019) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (02/10/2019) Chỉ thị 12/CT-BYT năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Bộ Y tế ban hành
 9. (02/10/2019) Công văn 16814/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (02/10/2019) Công văn 5823/BYT-BH năm 2019 trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 11. (02/10/2019) Công văn 16813/QLD-CL năm 2019 về phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (02/10/2019) Công văn 16904/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc trong điều trị sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (02/10/2019) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới; 06 sửa đổi, bổ sung và 21 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 14. (02/10/2019) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 15. (02/10/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 16. (02/10/2019) Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 17. (01/10/2019) Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia
 18. (01/10/2019) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
 19. (01/10/2019) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2019 về hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con, giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 20. (30/09/2019) Quyết định 4087/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025
 21. (30/09/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 22. (30/09/2019) Quyết định 4107/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
 23. (30/09/2019) Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 24. (30/09/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (04/10/2019) Công văn 3723/BHXH-VP năm 2019 về thời hạn xử lý văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (04/10/2019) Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 3. (04/10/2019) Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 4. (02/10/2019) Công văn 5823/BYT-BH năm 2019 trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 5. (02/10/2019) Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 6. (01/10/2019) Công văn 4219/LĐTBXH-BHXH năm 2019 về tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (01/10/2019) Công văn 3684/BHXH-BT năm 2019 về phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (30/09/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (30/09/2019) Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/10/2019) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (04/10/2019) Thông tư 10/2019/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (04/10/2019) Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 6. (03/10/2019) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2019 về thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (03/10/2019) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 8. (02/10/2019) Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản
 9. (02/10/2019) Công văn 3362/BTTTT-TTĐN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (01/10/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (01/10/2019) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
 12. (01/10/2019) Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi
 13. (30/09/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang IPv6, giai đoạn 2019-2025
 14. (30/09/2019) Thông tư 17/2019/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (30/09/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 16. (30/09/2019) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 2. (07/10/2019) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định 1797/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (05/10/2019) Quyết định 2448/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (04/10/2019) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 6. (04/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 7. (04/10/2019) Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 8. (04/10/2019) Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (04/10/2019) Công văn 4546/BGDĐT-VP năm 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (04/10/2019) Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023
 11. (03/10/2019) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2019-2020
 12. (03/10/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. (03/10/2019) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
 14. (02/10/2019) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2025
 15. (02/10/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
 16. (30/09/2019) Công văn 3515/GDĐT-TC năm 2019 về thực hiện Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (30/09/2019) Công văn 8835/VPCP-KGVX năm 2019 về đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (30/09/2019) Quyết định 3517/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. (30/09/2019) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mục 3 Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2799/QĐ-UBND
 20. (30/09/2019) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 21. (30/09/2019) Hướng dẫn 102-HD/BTGTW năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 22. (30/09/2019) Quyết định 1413/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 2. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 3. (07/10/2019) Công văn 2375/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định giá dịch vụ nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 5. (07/10/2019) Kế hoạch 3490/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 6. (04/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. (04/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 8. (04/10/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 9. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 10. (03/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2010/QĐ-UBND quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 11. (03/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 12. (03/10/2019) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 13. (03/10/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
 14. (03/10/2019) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Phụ lục 1 và 3c kèm theo Quyết định 1281/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
 15. (03/10/2019) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020
 16. (03/10/2019) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 17. (03/10/2019) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2019 về thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 18. (02/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 19. (02/10/2019) Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác do tỉnh Bình Định ban hành
 20. (02/10/2019) Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (02/10/2019) Công văn 1220/TTg-KGVX năm 2019 về thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (02/10/2019) Kế hoạch 2878/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025
 23. (02/10/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
 24. (02/10/2019) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 25. (02/10/2019) Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2023
 26. (01/10/2019) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 27. (01/10/2019) Công văn 4215/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 28. (30/09/2019) Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ
 29. (30/09/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 30. (30/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 31. (30/09/2019) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 32. (30/09/2019) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (07/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (04/10/2019) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 4. (02/10/2019) Công văn 75835/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (02/10/2019) Công văn 295/BXD-HĐXD năm 2019 góp ý kiến về sử dụng Container trong hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (02/10/2019) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 7. (02/10/2019) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La
 8. (01/10/2019) Công văn 6274/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (01/10/2019) Công văn 6277/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (01/10/2019) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 11. (01/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 12. (30/09/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (30/09/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (07/10/2019) Công văn 3890/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 3895/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu thang máy đồng bộ, tháo rời do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 3. (07/10/2019) Công văn 3892/GSQL-GQ1 năm 2019 về mã loại hình hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 4. (04/10/2019) Công văn 6331/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (04/10/2019) Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành
 6. (04/10/2019) Công văn 6339/TCHQ-VP năm 2019 về hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (03/10/2019) Công văn 6309/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (02/10/2019) Công văn 295/BXD-HĐXD năm 2019 góp ý kiến về sử dụng Container trong hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (01/10/2019) Công văn 6258/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (01/10/2019) Công văn 6275/TCHQ-TXNK năm 2019 về điều chỉnh giảm trị giá trên tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (01/10/2019) Công văn 6274/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (30/09/2019) Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 2. (07/10/2019) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công
 3. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 4. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 5. (04/10/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau
 6. (04/10/2019) Công văn 9019/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/10/2019) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND
 8. (03/10/2019) Công văn 8978/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/10/2019) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 10. (02/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành
 11. (02/10/2019) Công văn 2334/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác dự án đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (02/10/2019) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư của Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 13. (01/10/2019) Quyết định 1264/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (01/10/2019) Decision No. 1264/QD-TTg dated October 01 2019 on Approval for the National Power Development Master Plan for 2021-2030 period with vision towards 2045
 15. (30/09/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Ninh Bình ban hành
 16. (30/09/2019) Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (30/09/2019) Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. (30/09/2019) Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ
 19. (30/09/2019) Circular No. 19/2019/TT/BCT dated September 30, 2019 prescribing special safeguard measures for implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
 20. (30/09/2019) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
 3. (06/10/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (04/10/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND do tỉnh Cà Mau ban hành
 5. (04/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 6. (04/10/2019) Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 7. (04/10/2019) Công văn 9019/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/10/2019) Công văn 8998/VPCP-CN năm 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (04/10/2019) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 10. (03/10/2019) Thông báo 353/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và các công trình, dự án hạ tầng giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (03/10/2019) Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (03/10/2019) Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (03/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/10/2019) Công văn 8986/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/10/2019) Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (02/10/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (02/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 18. (01/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 19. (01/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 20. (01/10/2019) Công văn 4483/BGDĐT-CSVC năm 2019 về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (01/10/2019) Quyết định 1795/QĐ-BGTVT năm 2019 về sửa đổi nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (30/09/2019) Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 23. (30/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 24. (30/09/2019) Quyết định 2854/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 3. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 4. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 7. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2019) Công văn 238/BXD-QLN năm 2019 trả lời văn bản 7713/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (07/10/2019) Quyết định 2815/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 10. (04/10/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau
 11. (04/10/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 12. (04/10/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (lần 3)
 13. (04/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 14. (03/10/2019) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. (02/10/2019) Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác do tỉnh Bình Định ban hành
 17. (02/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thi hành Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Nai ban hành
 18. (01/10/2019) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2189/QĐ-UBND về thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 19. (30/09/2019) Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại dự án nhà ở sai phép, không phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 2. (04/10/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (04/10/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (04/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định
 5. (04/10/2019) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 6. (03/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (02/10/2019) Công văn 863/PVTM-P2 năm 2019 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Cục Phòng vệ Thương mại ban hành
 8. (02/10/2019) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/10/2019) Thông báo 351/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam và tình hình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (02/10/2019) Quyết định 3546/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020
 11. (01/10/2019) Quyết định 1490/QĐ-BKHĐT năm 2019 về phê duyệt Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (01/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 13. (01/10/2019) Công văn 6277/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (30/09/2019) Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 15. (30/09/2019) Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (30/09/2019) Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (30/09/2019) Công văn 6223/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (30/09/2019) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 19. (30/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 20. (30/09/2019) Circular No. 19/2019/TT/BCT dated September 30, 2019 prescribing special safeguard measures for implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (07/10/2019) Công văn 9087/VPCP-KGVX năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 3. (04/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND về thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 4. (03/10/2019) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020
 5. (03/10/2019) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2019 về thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 6. (02/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 7. (30/09/2019) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2019 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (30/09/2019) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 9. (30/09/2019) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2019 về chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (07/10/2019) Công văn 239/BXD-QLN năm 2019 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (04/10/2019) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (04/10/2019) Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 5. (03/10/2019) Công văn 8984/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh khu vực Quận 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/10/2019) Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (02/10/2019) Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 8. (01/10/2019) Công văn 2313/BXD-VLXD năm 2019 về trả lời vướng mắc trong công tác quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (30/09/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (30/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 11. (30/09/2019) Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (04/10/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau
 4. (04/10/2019) Công văn 9019/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/10/2019) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND
 6. (03/10/2019) Công văn 8978/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/10/2019) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 8. (02/10/2019) Công văn 2334/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác dự án đầu tư theo hình thức PPP do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (02/10/2019) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư của Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 10. (01/10/2019) Quyết định 1264/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/10/2019) Decision No. 1264/QD-TTg dated October 01 2019 on Approval for the National Power Development Master Plan for 2021-2030 period with vision towards 2045
 12. (30/09/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (30/09/2019) Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (30/09/2019) Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ
 15. (30/09/2019) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 16. (06/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
 17. (30/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định 02/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định ban hành kèm theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND
 18. (30/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 19. (01/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 20. (01/10/2019) Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 21. (01/10/2019) Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 22. (01/10/2019) Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on construction cost management
 23. (01/10/2019) Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 24. (01/10/2019) Circular No. 15/2019/TT-BYT dated July 11, 2019 providing guidance on bidding for supply of drugs for public health facilities

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/10/2019) Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (07/10/2019) Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/10/2019) Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam
 4. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 5. (04/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành
 6. (04/10/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 7. (04/10/2019) Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/10/2019) Thông báo 845/TB-BCĐĐHG năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 09 năm 2019
 9. (02/10/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. (02/10/2019) Chỉ thị 12/CT-BYT năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Bộ Y tế ban hành
 11. (02/10/2019) Công văn 8907/VPCP-KTTH về Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (02/10/2019) Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 13. (02/10/2019) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 14. (01/10/2019) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2189/QĐ-UBND về thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 15. (01/10/2019) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 16. (01/10/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 17. (30/09/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 18. (30/09/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 534/QĐ-UBND
 19. (07/10/2019) Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 20. (07/10/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
 21. (30/09/2019) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2019 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 22. (30/09/2019) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 23. (30/09/2019) Quyết định 1413/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và những năm tiếp theo
 24. (07/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 25. (07/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020
 26. (06/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
 27. (01/10/2019) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 28. (06/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
 29. (07/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 30. (05/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c và sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 10 của quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND
 31. (30/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai
 32. (01/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 33. (05/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 34. (01/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 35. (01/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 36. (01/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 37. (01/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 38. (30/09/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
 39. (01/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 40. (01/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất kinh doanh nước sạch Thống Nhất trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 41. (01/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 42. (01/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Biểu giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 43. (01/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 44. (04/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 45. (01/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 46. (01/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao
 47. (01/10/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 48. (01/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 49. (01/10/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 50. (01/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. (01/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 52. (06/10/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 53. (01/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 54. (01/10/2019) Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 55. (01/10/2019) Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 56. (01/10/2019) Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on construction cost management
 57. (30/09/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 65/2014/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 58. (01/10/2019) Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/10/2019) Công văn 239/BXD-QLN năm 2019 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (04/10/2019) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 3. (04/10/2019) Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 4. (03/10/2019) Công văn 8984/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh khu vực Quận 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/10/2019) Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/10/2019) Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 7. (01/10/2019) Công văn 2313/BXD-VLXD năm 2019 về trả lời vướng mắc trong công tác quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (30/09/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (30/09/2019) Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
 10. (07/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND
 11. (01/10/2019) Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. (01/10/2019) Circular No. 04/2019/TT-BXD dated August 16, 2019 amendments to Circular No. 26/2016/TT-BXD on elaboration of a number of aspects of construction work quality control and maintenance
 13. (01/10/2019) Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 14. (01/10/2019) Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 15. (01/10/2019) Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on construction cost management

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (04/10/2019) Công văn 17081/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (04/10/2019) Quyết định 4602/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của Bệnh viên y học cổ truyền năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 4. (01/10/2019) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 5. (03/10/2019) Công văn 17064/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (03/10/2019) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 7. (02/10/2019) Chỉ thị 12/CT-BYT năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt do Bộ Y tế ban hành
 8. (02/10/2019) Công văn 16814/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 9. (02/10/2019) Công văn 5823/BYT-BH năm 2019 trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 10. (02/10/2019) Công văn 16813/QLD-CL năm 2019 về phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (02/10/2019) Công văn 16904/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc trong điều trị sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (02/10/2019) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới; 06 sửa đổi, bổ sung và 21 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 13. (02/10/2019) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 14. (02/10/2019) Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 15. (01/10/2019) Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia
 16. (01/10/2019) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
 17. (01/10/2019) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2019 về hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con, giai đoạn 2020-2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 18. (30/09/2019) Quyết định 4087/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025
 19. (07/10/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 20. (30/09/2019) Quyết định 4107/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
 21. (30/09/2019) Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 22. (07/10/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
 23. (05/10/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh
 24. (01/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 25. (01/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao
 26. (01/10/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 27. (01/10/2019) Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 28. (01/10/2019) Circular No. 15/2019/TT-BYT dated July 11, 2019 providing guidance on bidding for supply of drugs for public health facilities

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/10/2019) Quyết định 3200/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 2. (07/10/2019) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 3. (07/10/2019) Quyết định 2052/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (07/10/2019) Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 7. (07/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (07/10/2019) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 10. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 11. (07/10/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 12. (07/10/2019) Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 13. (07/10/2019) Hướng dẫn 566/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn
 14. (07/10/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Nam Định ban hành
 15. (07/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 16. (07/10/2019) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 17. (07/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 18. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 19. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 20. (05/10/2019) Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (05/10/2019) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. (04/10/2019) Thông báo 786/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
 23. (04/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 24. (04/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 25. (04/10/2019) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 26. (04/10/2019) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 27. (04/10/2019) Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong ngành tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 28. (04/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 29. (04/10/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 30. (04/10/2019) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 31. (04/10/2019) Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023
 32. (04/10/2019) Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 33. (04/10/2019) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 34. (04/10/2019) Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành
 35. (04/10/2019) Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 36. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 37. (04/10/2019) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND
 38. (01/10/2019) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 39. (04/10/2019) Quyết định 4471/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 5861/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 40. (03/10/2019) Quyết định 3127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
 41. (03/10/2019) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đất đai và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
 42. (03/10/2019) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 43. (03/10/2019) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 44. (03/10/2019) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 45. (03/10/2019) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 46. (03/10/2019) Kế hoạch 4911/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Bến Tre ban hành
 47. (03/10/2019) Công văn 8955/VPCP-KGVX về báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. (03/10/2019) Công văn 8993/VPCP-KGVX năm 2019 về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. (03/10/2019) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
 50. (03/10/2019) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Phụ lục 1 và 3c kèm theo Quyết định 1281/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
 51. (03/10/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 52. (03/10/2019) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 53. (03/10/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
 54. (03/10/2019) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 55. (03/10/2019) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 56. (02/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với lĩnh vực người có công
 57. (02/10/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 58. (02/10/2019) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
 59. (02/10/2019) Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. (02/10/2019) Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản
 61. (02/10/2019) Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 62. (02/10/2019) Quyết định 2115/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình
 63. (02/10/2019) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
 64. (02/10/2019) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2019 về đề nghị xây dựng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ ban hành
 65. (02/10/2019) Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 66. (02/10/2019) Thông báo 350/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. (02/10/2019) Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 68. (02/10/2019) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 69. (02/10/2019) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới; 06 sửa đổi, bổ sung và 21 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 70. (02/10/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 71. (02/10/2019) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 72. (02/10/2019) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư của Sở Tài chính; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 73. (02/10/2019) Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
 74. (02/10/2019) Quyết định 944/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ người dân nghèo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2026.
 75. (02/10/2019) Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 76. (01/10/2019) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Lĩnh vực phòng chống thiên tai
 77. (01/10/2019) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 78. (01/10/2019) Công văn 8844/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 79. (01/10/2019) Thông báo 347/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn
 80. (01/10/2019) Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
 81. (01/10/2019) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 82. (01/10/2019) Kế hoạch 332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 83. (01/10/2019) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 84. (01/10/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
 85. (01/10/2019) Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc nhà làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 86. (01/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 87. (30/09/2019) Quyết định 4115/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 88. (30/09/2019) Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
 89. (30/09/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 90. (30/09/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 4041/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
 91. (30/09/2019) Quyết định 2398/QĐ-UBND năm 2019 về phân công, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu thống kê do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 92. (30/09/2019) Quyết định 4107/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
 93. (30/09/2019) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 94. (30/09/2019) Quyết định 4108/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 95. (30/09/2019) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 96. (30/09/2019) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 97. (30/09/2019) Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 98. (30/09/2019) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 99. (30/09/2019) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 100. (01/10/2019) Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 101. (30/09/2019) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 102. (30/09/2019) Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 103. (01/10/2019) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 104. (01/10/2019) Quyết định 2734/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 105. (01/10/2019) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 106. (01/10/2019) Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 107. (30/09/2019) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 108. (07/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 109. (07/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu
 110. (01/10/2019) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 111. (07/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 112. (01/10/2019) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 113. (01/10/2019) Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 114. (07/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND
 115. (05/10/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh
 116. (04/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND
 117. (01/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
 118. (30/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 72/2017/QĐ-UBND
 119. (06/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 120. (30/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 121. (05/10/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh
 122. (30/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 123. (30/09/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành do tỉnh Bến Tre ban hành
 124. (30/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 125. (30/09/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 126. (30/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai
 127. (30/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
 128. (01/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND
 129. (01/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
 130. (30/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 56/2015/QĐ-UBND
 131. (01/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 132. (01/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 133. (01/10/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 134. (01/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai do tỉnh Lai Châu ban hành
 135. (01/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành
 136. (01/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư do tỉnh Bình Thuận ban hành
 137. (01/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 138. (01/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
 139. (01/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
 140. (01/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình
 141. (01/10/2019) Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 142. (01/10/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 143. (01/10/2019) Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 144. (30/09/2019) Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
 145. (30/09/2019) Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 146. (01/10/2019) Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/10/2019) Công văn 76589/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 76694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/10/2019) Công văn 76588/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/10/2019) Công văn 76586/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/10/2019) Công văn 11327/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (04/10/2019) Công văn 8998/VPCP-CN năm 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/10/2019) Công văn 4003/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (03/10/2019) Công văn 8986/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (03/10/2019) Công văn 4004/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (03/10/2019) Công văn 4000/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (03/10/2019) Công văn 11151/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (03/10/2019) Công văn 11171/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (03/10/2019) Công văn 11236/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (02/10/2019) Công văn 75835/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/10/2019) Công văn 75999/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (02/10/2019) Công văn 76004/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (01/10/2019) Công văn 3962/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (01/10/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 20. (01/10/2019) Công văn 75666/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (01/10/2019) Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (30/09/2019) Công văn 3914/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (30/09/2019) Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (30/09/2019) Công văn 3913/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (30/09/2019) Công văn 3919/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (30/09/2019) Công văn 3920/TCT-TTHT năm 2019 về cung cấp thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (30/09/2019) Công văn 3909/TCT-TCCB năm 2019 về báo cáo giải trình thông tin báo chí do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (30/09/2019) Công văn 3911/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (30/09/2019) Công văn 6218/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (06/10/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
 31. (05/10/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Quy định về mức thu học phí trong cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
 32. (01/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 33. (01/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 34. (01/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 35. (05/10/2019) Thông tư 53/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 36. (01/10/2019) Thông tư 52/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (04/10/2019) Công văn 3723/BHXH-VP năm 2019 về thời hạn xử lý văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (04/10/2019) Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 3. (04/10/2019) Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 4. (02/10/2019) Công văn 5823/BYT-BH năm 2019 trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 5. (02/10/2019) Quyết định 4324/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 6. (01/10/2019) Công văn 4219/LĐTBXH-BHXH năm 2019 về tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (01/10/2019) Công văn 3684/BHXH-BT năm 2019 về phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (07/10/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (30/09/2019) Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (01/10/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 11. (01/10/2019) Thông tư 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (01/10/2019) Thông tư 28/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (01/10/2019) Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/10/2019) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 3. (04/10/2019) Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 4. (03/10/2019) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2019 về thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 5. (03/10/2019) Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 6. (02/10/2019) Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản
 7. (02/10/2019) Công văn 3362/BTTTT-TTĐN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (01/10/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 9. (01/10/2019) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
 10. (30/09/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang IPv6, giai đoạn 2019-2025
 11. (30/09/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (30/09/2019) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 13. (07/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (07/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu
 15. (01/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 16. (30/09/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 17. (01/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình
 18. (01/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 2. (07/10/2019) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định 1797/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (05/10/2019) Quyết định 2448/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (04/10/2019) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 6. (04/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 7. (04/10/2019) Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 8. (04/10/2019) Công văn 4546/BGDĐT-VP năm 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (04/10/2019) Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023
 10. (03/10/2019) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2019-2020
 11. (03/10/2019) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
 12. (02/10/2019) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2025
 13. (02/10/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
 14. (30/09/2019) Công văn 3515/GDĐT-TC năm 2019 về thực hiện Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (30/09/2019) Công văn 8835/VPCP-KGVX năm 2019 về đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (30/09/2019) Quyết định 3517/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định
 17. (30/09/2019) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mục 3 Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2799/QĐ-UBND
 18. (01/10/2019) Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 19. (30/09/2019) Hướng dẫn 102-HD/BTGTW năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 20. (30/09/2019) Quyết định 1413/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và những năm tiếp theo
 21. (05/10/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND Quy định về mức thu học phí trong cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
 22. (30/09/2019) Thông tư 51/2019/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 23. (30/09/2019) Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 2. (04/10/2019) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 3. (02/10/2019) Công văn 75835/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/10/2019) Công văn 295/BXD-HĐXD năm 2019 góp ý kiến về sử dụng Container trong hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (02/10/2019) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 6. (02/10/2019) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La
 7. (01/10/2019) Công văn 6274/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (01/10/2019) Công văn 6277/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (01/10/2019) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 10. (01/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 11. (30/09/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP về Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do tỉnh Ninh Bình ban hành
 12. (07/10/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (01/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 14. (01/10/2019) Thông tư 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (01/10/2019) Circular No. 50/2019/TT-BTC dated August 08, 2019 guidelines for auctions of block shares together with receivable debt of state enterprises serving as debt buyers, sellers and disposal

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (07/10/2019) Công văn 3890/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 3895/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu thang máy đồng bộ, tháo rời do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 3. (07/10/2019) Công văn 3892/GSQL-GQ1 năm 2019 về mã loại hình hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 4. (04/10/2019) Công văn 6331/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (04/10/2019) Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành
 6. (04/10/2019) Công văn 6339/TCHQ-VP năm 2019 về hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (03/10/2019) Công văn 6309/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (02/10/2019) Công văn 295/BXD-HĐXD năm 2019 góp ý kiến về sử dụng Container trong hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (01/10/2019) Công văn 6258/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (01/10/2019) Công văn 6275/TCHQ-TXNK năm 2019 về điều chỉnh giảm trị giá trên tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (01/10/2019) Công văn 6274/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (30/09/2019) Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/10/2019) Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 3. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 4. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 7. (03/10/2019) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đất đai và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
 8. (03/10/2019) Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/10/2019) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
 10. (02/10/2019) Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (02/10/2019) Quyết định 1600/QĐ-UBND năm 2019 về Khung Kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2021
 12. (02/10/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 13. (02/10/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành
 14. (02/10/2019) Quyết định 944/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ người dân nghèo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2026.
 15. (01/10/2019) Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
 16. (30/09/2019) Quyết định 6248/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 17. (30/09/2019) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 18. (30/09/2019) Quyết định 4108/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 19. (30/09/2019) Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 20. (01/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 21. (30/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 22. (30/09/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành do tỉnh Bến Tre ban hành
 23. (01/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 24. (05/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 25. (01/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Long An ban hành
 26. (01/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất kinh doanh nước sạch Thống Nhất trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 27. (01/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 28. (01/10/2019) Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 3. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 4. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 7. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2019) Công văn 238/BXD-QLN năm 2019 trả lời văn bản 7713/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (07/10/2019) Quyết định 2815/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 10. (04/10/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 11. (03/10/2019) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (01/10/2019) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2189/QĐ-UBND về thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. (30/09/2019) Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại dự án nhà ở sai phép, không phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (01/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 15. (01/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai do tỉnh Lai Châu ban hành
 16. (01/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Điều 8 quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
 3. (04/10/2019) Công văn 9019/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/10/2019) Công văn 8998/VPCP-CN năm 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/10/2019) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 6. (03/10/2019) Thông báo 353/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và các công trình, dự án hạ tầng giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/10/2019) Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (03/10/2019) Công văn 8986/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/10/2019) Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (02/10/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (01/10/2019) Công văn 4483/BGDĐT-CSVC năm 2019 về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (01/10/2019) Quyết định 1795/QĐ-BGTVT năm 2019 về sửa đổi nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (30/09/2019) Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 14. (30/09/2019) Quyết định 2854/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 15. (01/10/2019) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 16. (01/10/2019) Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 17. (30/09/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 8 quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 18. (01/10/2019) Thông tư 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (01/10/2019) Thông tư 28/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (01/10/2019) Thông tư 24/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/10/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 2. (04/10/2019) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 3. (02/10/2019) Công văn 863/PVTM-P2 năm 2019 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Cục Phòng vệ Thương mại ban hành
 4. (02/10/2019) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/10/2019) Thông báo 351/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam và tình hình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/10/2019) Quyết định 3546/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020
 7. (01/10/2019) Quyết định 1490/QĐ-BKHĐT năm 2019 về phê duyệt Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (01/10/2019) Công văn 6277/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/09/2019) Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/09/2019) Công văn 6223/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (30/09/2019) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (07/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020
 13. (01/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời kèm theo Quyết định 11/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
 14. (05/10/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh
 15. (03/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 16. (01/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 17. (01/10/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 2. (07/10/2019) Công văn 2375/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định giá dịch vụ nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 4. (07/10/2019) Kế hoạch 3490/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 5. (04/10/2019) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
 6. (03/10/2019) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 7. (03/10/2019) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Phụ lục 1 và 3c kèm theo Quyết định 1281/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
 8. (03/10/2019) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020
 9. (03/10/2019) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 10. (03/10/2019) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2019 về thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 11. (02/10/2019) Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (02/10/2019) Công văn 1220/TTg-KGVX năm 2019 về thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (02/10/2019) Kế hoạch 2878/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025
 14. (02/10/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
 15. (02/10/2019) Quyết định 3280/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 16. (02/10/2019) Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2023
 17. (01/10/2019) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 18. (01/10/2019) Công văn 4215/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (30/09/2019) Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ
 20. (30/09/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 21. (30/09/2019) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 22. (01/10/2019) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 23. (07/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 24. (06/10/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
 25. (04/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 26. (05/10/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự sự kiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 27. (01/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định
 28. (01/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 29. (01/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều Quyết định 472/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 30. (01/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (07/10/2019) Công văn 9087/VPCP-KGVX năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 3. (03/10/2019) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020
 4. (03/10/2019) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2019 về thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 5. (30/09/2019) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2019 về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 6. (30/09/2019) Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (30/09/2019) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2019 về chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. (07/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (07/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về Quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (01/10/2019) Nghị quyết 150/2019/NQ-HĐND về chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
 2. (01/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 3. (01/10/2019) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (01/10/2019) Quyết định 1776/QĐ-UBND năm 2014 về đơn giá, tỷ lệ phần trăm để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (01/10/2019) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (01/10/2019) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá nhà, xe và tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (01/10/2019) Quyết định 1771/2011/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 8. (01/10/2019) Quyết định 1684/QĐ-UBND năm 2010 Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 9. (01/10/2019) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 10. (01/10/2019) Quyết định 853/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 11. (01/10/2019) Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 12. (01/10/2019) Quyết định 620/2008/QĐ-UBND sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 13. (01/10/2019) Quyết định 414/2008/QĐ-UBND về thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 14. (01/10/2019) Quyết định 415/2008/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 15. (01/10/2019) Quyết định 1730/2007/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 16. (01/10/2019) Quyết định 1643/2007/QĐ-UBND về thu lệ phí đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (01/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 2. (01/10/2019) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (01/10/2019) Quyết định 23/2015/QĐ-TTg về Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/10/2019) Quyết định 1776/QĐ-UBND năm 2014 về đơn giá, tỷ lệ phần trăm để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (01/10/2019) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá nhà, xe và tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (01/10/2019) Quyết định 1684/QĐ-UBND năm 2010 Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 7. (01/10/2019) Quyết định 415/2008/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/10/2019) Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
 2. (01/10/2019) Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 3. (04/10/2019) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 4. (03/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 5. (03/10/2019) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 6. (07/10/2019) Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 1, Điều 2 và Điều 8 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (04/10/2019) Quyết định 5861/QĐ-UBND năm 2017 quy chế hướng dẫn về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (04/10/2019) Quyết định 1484/QĐ-BHXH năm 2017 bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 9. (01/10/2019) Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2017 về đổi tên Phòng Tổng hợp - Hành chính thành Phòng Kiểm soát chi thuộc Kho bạc Nhà nước quận đóng trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địa bàn đô thị loại I và loại II thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/10/2019) Quyết định 1357/QĐ-BTC năm 2017 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1399/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (06/10/2019) Quyết định 69/2016/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 12. (30/09/2019) Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 13. (07/10/2019) Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 14. (01/10/2019) Quyết định 59/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 15. (01/10/2019) Quyết định 2716/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 16. (30/09/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình
 17. (01/10/2019) Quyết định 2419/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thành phố Hải Phòng
 18. (07/10/2019) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Điện Biên
 19. (01/10/2019) Quyết định 1399/QĐ-BTC năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 20. (07/10/2019) Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
 21. (07/10/2019) Quyết định 46/2014/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 22. (30/09/2019) Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 23. (01/10/2019) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2014 về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
 24. (01/10/2019) Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định
 25. (30/09/2019) Thông tư 215/2013/TT-BQP công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 26. (30/09/2019) Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 27. (01/10/2019) Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 28. (01/10/2019) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. (01/10/2019) Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về Quy chế quy định nội dung cụ thể quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” tỉnh Hà Tĩnh
 30. (01/10/2019) Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 31. (30/09/2019) Thông tư 148/2012/TT-BQP về Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 32. (01/10/2019) Quyết định 20/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình
 33. (30/09/2019) Thông tư liên tịch 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng- an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành
 34. (04/10/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 35. (01/10/2019) Quyết định 258/2007/QĐ-UBND ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng
 36. (30/09/2019) Thông tư liên tịch 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 92/2005/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982 do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành
 37. (30/09/2019) Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-CA-QP hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/09/2019) Quyết định 38/2016/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của cơ quan liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (30/09/2019) Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An
 3. (01/10/2019) Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 4. (01/10/2019) Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 5. (01/10/2019) Quyết định 1330/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng (kèm theo Quyết định 258/2007/QĐ-UBND)
 6. (01/10/2019) Quyết định 690/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
 7. (30/09/2019) Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (01/10/2019) Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (01/10/2019) Quyết định 258/2007/QĐ-UBND ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 2. (01/10/2019) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (07/10/2019) Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
 4. (01/10/2019) Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 5. (01/10/2019) Quyết định 1357/QĐ-BTC năm 2017 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1399/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (01/10/2019) Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/10/2019) Quyết định 1298/2017/QĐ-UBND về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Cầu phao Đăng do thành phố Hải Phòng ban hành
 8. (01/10/2019) Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 9. (30/09/2019) Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An
 10. (07/10/2019) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Điện Biên
 11. (01/10/2019) Quyết định 1577/2015/QĐ-UBND quy định việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 12. (01/10/2019) Quyết định 1775/2014/QĐ-UBND về mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với thanh tra thành phố, sở, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
 13. (01/10/2019) Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau
 14. (01/10/2019) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2014 về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
 15. (01/10/2019) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định 1972/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
 16. (01/10/2019) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 17. (01/10/2019) Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về Quy chế quy định nội dung cụ thể quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” tỉnh Hà Tĩnh
 18. (01/10/2019) Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (30/09/2019) Thông tư 148/2012/TT-BQP về Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 20. (01/10/2019) Quyết định 25/2012/QĐ-UBND về Quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 21. (01/10/2019) Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 22. (01/10/2019) Quyết định 258/2007/QĐ-UBND ban hành Qui chế Huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (30/09/2019) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 2. (01/10/2019) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bãi bỏ tiết c, điểm 1.1, khoản 1, Điều 7 Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 3. (07/10/2019) Quyết định 46/2014/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 4. (01/10/2019) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2014 về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng
 5. (01/10/2019) Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (01/10/2019) Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về Quy chế quy định nội dung cụ thể quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” tỉnh Hà Tĩnh
 7. (01/10/2019) Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (01/10/2019) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí trong theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 9. (30/09/2019) Thông tư liên tịch 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 92/2005/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982 do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/10/2019) Quyết định 69/2016/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 2. (01/10/2019) Quyết định 2745/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (01/10/2019) Quyết định 23/2015/QĐ-TTg về Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/10/2019) Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 5. (01/10/2019) Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 6. (30/09/2019) Quyết định 02/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 7. (01/10/2019) Quyết định 690/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015
 8. (30/09/2019) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/10/2019) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch đô thị do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình sản xuất
 2. (01/10/2019) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định 1972/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
 3. (30/09/2019) Quyết định 27/2012/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
 4. (01/10/2019) Chỉ thị 05/2011/CT-UBND tăng cường thực hiện các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Long An ban hành
 5. (01/10/2019) Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2010 về cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011-2015
 6. (01/10/2019) Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
 7. (01/10/2019) Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (07/10/2019) Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
 3. (01/10/2019) Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (01/10/2019) Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 5. (01/10/2019) Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
 6. (01/10/2019) Circular No. 11/2016/TT-BYT dated May 11th, 2016, bidding for supply of drugs for public health facilities
 7. (30/09/2019) Thông tư 118/2015/TT-BQP sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BQP về công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 8. (01/10/2019) Quyết định 2844/2014/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 9. (01/10/2019) Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau
 10. (30/09/2019) Thông tư 215/2013/TT-BQP công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành