Thông báo văn bản mới từ ngày 19-08-2019 đến ngày 26-08-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 19-08-2019 đến 26-08-2019


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (26/08/2019) Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (23/08/2019) Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (22/08/2019) Công văn 7521/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/08/2019) Công văn 9143/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (21/08/2019) Thông tư 54/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (21/08/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (21/08/2019) Công văn 5878/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (21/08/2019) Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (21/08/2019) Circular No. 54/2019/TT-BTC dated August 21 2019 providing guidance on the management and use of State budget to support small and medium-sized enterprises in using consultancy services provided by consultant network
 10. (20/08/2019) Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (20/08/2019) Công văn 8898/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (20/08/2019) Công văn 8912/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (20/08/2019) Công văn 7421/VPCP-ĐMDN năm 2019 về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (19/08/2019) Công văn 8766/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (19/08/2019) Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)
 16. (19/08/2019) Công văn 3293/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (19/08/2019) Công văn 3150/BTP-PLDSKT năm 2019 về Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động do Bộ Tư pháp ban hành
 18. (19/08/2019) Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (26/08/2019) Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (23/08/2019) Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (22/08/2019) Công văn 3352/TCT-KK năm 2019 về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (22/08/2019) Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (21/08/2019) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Yên Bái ban hành
 6. (21/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (21/08/2019) Circular No. 13/2019/TT-NHNN dated August 21, 2019 amendments to Circulars on licensing, organization and operation of credit institutions and foreign banks’ branches
 8. (20/08/2019) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (19/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (26/08/2019) Công văn 3382/TCT-TTKTT năm 2019 về kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/08/2019) Công văn 67068/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/08/2019) Công văn 67070/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (26/08/2019) Công văn 3381/TCT-QLN năm 2019 về không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (26/08/2019) Công văn 3387/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (26/08/2019) Công văn 66969/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (26/08/2019) Công văn 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/08/2019) Công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (26/08/2019) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
 12. (23/08/2019) Công văn 66715/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 14. (23/08/2019) Công văn 9216/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (23/08/2019) Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (23/08/2019) Công văn 3360/TCT-PC năm 2019 về xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (22/08/2019) Công văn 3352/TCT-KK năm 2019 về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (22/08/2019) Công văn 9197/CT-TTHT năm 2019 về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (22/08/2019) Công văn 9127/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (22/08/2019) Công văn 9143/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (22/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 22. (22/08/2019) Công văn 7723/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng “cốp pha” dùng trong hoạt động thi công xây dựng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 23. (22/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 24. (22/08/2019) Công văn 3342/TCT-CS năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (21/08/2019) Công văn 3314/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (21/08/2019) Công văn 65929/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao nhanh xe máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (21/08/2019) Công văn 66099/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (21/08/2019) Công văn 66098/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (21/08/2019) Công văn 65930/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (21/08/2019) Công văn 9028/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 31. (21/08/2019) Công văn 9026/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (21/08/2019) Công văn 9022/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (21/08/2019) Công văn 3330/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (21/08/2019) Công văn 3326/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (21/08/2019) Công văn 3324/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (21/08/2019) Công văn 7627/TXNK-PL năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 37. (21/08/2019) Công văn 7630/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 38. (21/08/2019) Công văn 7628/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 39. (21/08/2019) Công văn 7632/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 40. (20/08/2019) Công văn 8806/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 41. (20/08/2019) Công văn 8807/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. (20/08/2019) Công văn 8957/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 43. (20/08/2019) Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
 44. (20/08/2019) Công văn 3302/TCT-KK năm 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 45. (20/08/2019) Công văn 2901/GDĐT-KHTC năm 2019 hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. (20/08/2019) Công văn 5314/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 47. (20/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 48. (20/08/2019) Công văn 8889/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. (20/08/2019) Công văn 8892/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (20/08/2019) Công văn 8954/CT-TTHT năm 2019 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 51. (20/08/2019) Công văn 8814/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. (20/08/2019) Công văn 8808/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 53. (20/08/2019) Công văn 8898/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 54. (20/08/2019) Công văn 8910/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 55. (20/08/2019) Công văn 8911/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 56. (20/08/2019) Công văn 8901/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. (20/08/2019) Công văn 8912/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. (20/08/2019) Công văn 8894/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 59. (20/08/2019) Công văn 8882/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 60. (20/08/2019) Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 61. (20/08/2019) Công văn 8841/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 62. (20/08/2019) Công văn 8964/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 63. (20/08/2019) Thông tư 53/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 64. (20/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2016/QĐ-UBND về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 65. (20/08/2019) Công văn 7579/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 66. (20/08/2019) Công văn 7576/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 67. (20/08/2019) Công văn 8825/CT-TTHT năm 2019 về thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 68. (20/08/2019) Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. (20/08/2019) Công văn 8827/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. (20/08/2019) Công văn 8829/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 71. (19/08/2019) Công văn 8766/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 72. (19/08/2019) Công văn 8771/CT-TTHT năm 2019 về khoản khoán chi tiền phụ cấp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 73. (19/08/2019) Công văn 8759/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 74. (19/08/2019) Công văn 8753/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 75. (19/08/2019) Công văn 8765/CT-TTHT năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 76. (19/08/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 77. (19/08/2019) Công văn 3295/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 78. (19/08/2019) Công văn 3294/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 79. (19/08/2019) Công văn 3293/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 80. (19/08/2019) Công văn 2536/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ngoài danh mục của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 81. (19/08/2019) Công văn 8769/CT-TTHT năm 2019 về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 82. (19/08/2019) Công văn 8749/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 83. (19/08/2019) Công văn 8754/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 84. (19/08/2019) Công văn 7570/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế và xử lý thuế nộp thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 85. (19/08/2019) Công văn 7572/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/08/2019) Công văn 3382/TCT-TTKTT năm 2019 về kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
 3. (26/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 8 quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 4. (23/08/2019) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
 5. (22/08/2019) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 6. (22/08/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
 7. (22/08/2019) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
 8. (22/08/2019) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 9. (22/08/2019) Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 10. (21/08/2019) Kế hoạch 2170/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 11. (21/08/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 12. (20/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 13. (20/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 14. (20/08/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 15. (20/08/2019) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
 16. (19/08/2019) Quyết định 1526/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (19/08/2019) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/08/2019) Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
 2. (26/08/2019) Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 3. (26/08/2019) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái
 4. (26/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND
 5. (26/08/2019) Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 6. (26/08/2019) Công văn 3372/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (26/08/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” tại tỉnh Thái Nguyên
 8. (26/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế
 9. (26/08/2019) Quyết định 1388/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (26/08/2019) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
 11. (26/08/2019) Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành
 12. (26/08/2019) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
 13. (26/08/2019) Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 14. (26/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 15. (26/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 16. (26/08/2019) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 17. (26/08/2019) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
 18. (26/08/2019) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (26/08/2019) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 20. (23/08/2019) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 21. (23/08/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài do tỉnh Cà Mau ban hành
 22. (23/08/2019) Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 23. (23/08/2019) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021
 24. (23/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
 25. (23/08/2019) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
 26. (23/08/2019) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 27. (23/08/2019) Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 28. (23/08/2019) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
 29. (23/08/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định
 30. (23/08/2019) Kế hoạch 493/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 31. (23/08/2019) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh Lâm Đồng
 32. (23/08/2019) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 33. (23/08/2019) Quyết định 1577/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 34. (23/08/2019) Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 35. (23/08/2019) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021
 36. (23/08/2019) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 37. (23/08/2019) Quyết định 2971/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 38. (23/08/2019) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 39. (23/08/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 40. (23/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
 41. (23/08/2019) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 42. (23/08/2019) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
 43. (23/08/2019) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 44. (23/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Công thương
 45. (23/08/2019) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 46. (23/08/2019) Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
 47. (23/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 48. (23/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 49. (23/08/2019) Quyết định 2974/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 50. (22/08/2019) Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 51. (22/08/2019) Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 52. (22/08/2019) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
 53. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 54. (22/08/2019) Quyết định 1059/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 55. (22/08/2019) Quyết định 1557/QĐ-BGTVT Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (22/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 57. (22/08/2019) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
 58. (22/08/2019) Kế hoạch 2885/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 59. (22/08/2019) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 03 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
 60. (22/08/2019) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 61. (22/08/2019) Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 62. (22/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 63. (22/08/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
 64. (22/08/2019) Quyết định 1063/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận 17 xã an toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc
 65. (22/08/2019) Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 66. (22/08/2019) Quyết định 3615/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 67. (22/08/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 68. (22/08/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 69. (22/08/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 70. (22/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Nam Định ban hành
 71. (22/08/2019) Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng
 72. (22/08/2019) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 73. (22/08/2019) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
 74. (22/08/2019) Kế hoạch 445/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 319/QĐ-BNV thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Đắk Nông ban hành
 75. (22/08/2019) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 76. (22/08/2019) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
 77. (22/08/2019) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
 78. (22/08/2019) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 79. (22/08/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn
 80. (22/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
 81. (22/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 82. (22/08/2019) Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 83. (22/08/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 84. (22/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 85. (22/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
 86. (22/08/2019) Kế hoạch 3812/KH-UBND năm 2019 về thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 87. (21/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 88. (21/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng kèm theo Quyết định 3231/2016/QĐ-UBND
 89. (21/08/2019) Thông báo 301/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 90. (21/08/2019) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 91. (21/08/2019) Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
 92. (21/08/2019) Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
 93. (21/08/2019) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 94. (21/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 95. (21/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
 96. (21/08/2019) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 97. (21/08/2019) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 98. (21/08/2019) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 99. (21/08/2019) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa
 100. (21/08/2019) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
 101. (20/08/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021
 102. (20/08/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Cà Mau ban hành
 103. (20/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định
 104. (20/08/2019) Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 105. (20/08/2019) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính
 106. (20/08/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 107. (20/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo theo dõi, phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 108. (20/08/2019) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 109. (20/08/2019) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
 110. (20/08/2019) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 111. (20/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 255/QĐHC-CTUBND công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
 112. (20/08/2019) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 113. (20/08/2019) Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021
 114. (20/08/2019) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
 115. (20/08/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND
 116. (19/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 117. (19/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 118. (19/08/2019) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
 119. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021
 120. (19/08/2019) Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 121. (19/08/2019) Quyết định 1041/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 122. (19/08/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 123. (19/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 124. (19/08/2019) Quyết định 4393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 125. (19/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 126. (19/08/2019) Công văn 5300/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 127. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Thanh tra
 128. (19/08/2019) Công văn 3936/BNV-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
 129. (19/08/2019) Quyết định 1571/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
 130. (19/08/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
 131. (19/08/2019) Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 132. (19/08/2019) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
 133. (19/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-UBND
 134. (19/08/2019) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 135. (19/08/2019) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 136. (19/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
 137. (19/08/2019) Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 138. (19/08/2019) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 139. (19/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 140. (19/08/2019) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
 141. (19/08/2019) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 142. (19/08/2019) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 143. (19/08/2019) Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 144. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 145. (19/08/2019) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
 146. (19/08/2019) Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 147. (19/08/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 148. (19/08/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế
 149. (19/08/2019) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/08/2019) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 2. (23/08/2019) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 3. (23/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 4. (23/08/2019) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 5. (23/08/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định
 6. (23/08/2019) Công văn 4898/BYT-AIDS năm 2019 về hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể do Bộ Y tế ban hành
 7. (23/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do tỉnh Long An ban hành
 8. (23/08/2019) Quyết định 2971/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 9. (23/08/2019) Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 10. (22/08/2019) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 11. (22/08/2019) Kế hoạch 445/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 319/QĐ-BNV thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Đắk Nông ban hành
 12. (22/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 13. (22/08/2019) Kế hoạch 3812/KH-UBND năm 2019 về thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 14. (21/08/2019) Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
 15. (21/08/2019) Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025
 16. (21/08/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
 17. (21/08/2019) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 18. (20/08/2019) Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 19. (20/08/2019) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 20. (20/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 21. (19/08/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 22. (19/08/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 23. (19/08/2019) Kế hoạch 2852/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm học 2019-2020
 24. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Thương mại

 1. (26/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND
 3. (26/08/2019) Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 4. (26/08/2019) Kế hoạch 9823/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (26/08/2019) Kế hoạch 2217/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do tỉnh Kon Tum ban hành
 6. (23/08/2019) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 7. (22/08/2019) Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 8. (22/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 9. (22/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 10. (21/08/2019) Quyết định 1048/QĐ-TTg năm 2019 về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (21/08/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
 12. (21/08/2019) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
 13. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (19/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 15. (19/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
 16. (19/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương
 17. (19/08/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (26/08/2019) Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 2. (26/08/2019) Resolution No. 63/NQ-CP dated August 26, 2019 promulgating list of plannings for investment in and development of specific goods, services and products, and determination of volume of produced, provided and sold goods, services and products to be abrogated as regulated in Point d Clause 1 Article 59 of the Law on planning with the approval of the prime minister
 3. (26/08/2019) Nghị quyết 130/NQ-HĐND phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên
 4. (26/08/2019) Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành
 5. (26/08/2019) Thông tư 15/2019/TT-BCT về sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 6. (23/08/2019) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 7. (22/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 8. (22/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 9. (21/08/2019) Công điện 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (21/08/2019) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 11. (21/08/2019) Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (21/08/2019) Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (20/08/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh
 14. (20/08/2019) Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 15. (19/08/2019) Công văn 5802/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. (19/08/2019) Công văn 5825/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (19/08/2019) Kế hoạch 1783/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/08/2019) Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 2. (26/08/2019) Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/08/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (26/08/2019) Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (26/08/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 6. (26/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 7. (23/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 8. (23/08/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (23/08/2019) Công văn 1075/TTg-CN năm 2019 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/08/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (23/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 12. (23/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 13. (23/08/2019) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
 14. (23/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
 15. (23/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập do tỉnh Long An ban hành
 16. (23/08/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 17. (22/08/2019) Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (22/08/2019) Công văn 7489/VPCP-KGVX năm 2019 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018-2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (22/08/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 20. (22/08/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 21. (22/08/2019) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 22. (22/08/2019) Quyết định 2617/QĐ-BCT về khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 23. (22/08/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 24. (22/08/2019) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 25. (22/08/2019) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
 26. (21/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 27. (21/08/2019) Công điện 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (21/08/2019) Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 29. (21/08/2019) Thông tư 54/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 30. (21/08/2019) Circular No. 54/2019/TT-BTC dated August 21 2019 providing guidance on the management and use of State budget to support small and medium-sized enterprises in using consultancy services provided by consultant network
 31. (20/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 23/2012/QĐ-UBND về đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 32. (20/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 33. (20/08/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 34. (20/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 35. (20/08/2019) Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021
 36. (19/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Lộc Phát do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 37. (19/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 38. (19/08/2019) Công văn 3292/TCT-CS năm 2019 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (19/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 40. (19/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 41. (19/08/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 42. (19/08/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 43. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 44. (19/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (26/08/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (26/08/2019) Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (26/08/2019) Văn bản hợp nhất 3699/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (26/08/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020
 6. (26/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (26/08/2019) Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (26/08/2019) Công văn 3869/BGDĐT-GDTH năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (26/08/2019) Công văn 3873/BGDĐT-GDMN năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (26/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 11. (23/08/2019) Công văn 4921/BYT-K2ĐT năm 2019 về hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ do Bộ Y tế ban hành
 12. (23/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
 13. (23/08/2019) Công văn 3833/BGDĐT-GDTC năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 15. (22/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
 16. (22/08/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 17. (22/08/2019) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 03 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
 18. (22/08/2019) Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (22/08/2019) Kế hoạch 3817/KH-UBND năm 2019 về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021
 20. (22/08/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 21. (21/08/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
 22. (21/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai công tác y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 23. (21/08/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại thành phố Hồ Chí Minh
 24. (21/08/2019) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 25. (21/08/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 26. (21/08/2019) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 27. (20/08/2019) Công văn 2901/GDĐT-KHTC năm 2019 hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (19/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 29. (19/08/2019) Quyết định 2567/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 30. (19/08/2019) Công văn 3536/BGDĐT-GDTH năm 2019 về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. (19/08/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
 32. (19/08/2019) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/08/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (26/08/2019) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (26/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (26/08/2019) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (23/08/2019) Kết luận 56-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 6. (23/08/2019) Công văn 4150/BTNMT-KHTC năm 2019 về đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (23/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
 8. (22/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. (21/08/2019) Chỉ thị 1619/CT-UBND năm 2019 về tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (21/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
 11. (20/08/2019) Quyết định 4412/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (20/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 13. (19/08/2019) Quyết định 2684/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 14. (19/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Lộc Phát do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 15. (19/08/2019) Công văn 3549/UBND-ĐT năm 2019 thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội
 16. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 17. (19/08/2019) Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/08/2019) Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 2. (26/08/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng sản xuất dưới 50 héc ta thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 héc ta, đất rừng sản xuất trên 50 héc ta trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
 3. (23/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 4. (22/08/2019) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2019 hủy bỏ Quyết định 2572/QĐ-UBND về phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 5. (22/08/2019) Công văn 7512/VPCP-NN năm 2019 về bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/08/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 7. (21/08/2019) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2019 công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (21/08/2019) Công văn 1972/BXD-QLN năm 2019 thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (20/08/2019) Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (20/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (20/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 12. (20/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 13. (20/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định về xử lý các trường hợp phát sinh về đất ở, nhà ở trong cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lụt - sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 14. (19/08/2019) Quyết định 2684/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 15. (19/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. (19/08/2019) Công văn 3292/TCT-CS năm 2019 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (19/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 18. (19/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35A/2015/QĐ-UBND quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 19. (19/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định 81/2014/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 20. (19/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 21. (19/08/2019) Kế hoạch 1783/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (26/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 2. (23/08/2019) Công văn 1177/BXD-KHCN năm 2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (23/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 4. (22/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 5. (21/08/2019) Công văn 7451/VPCP-CN năm 2019 về ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/08/2019) Quyết định 2931/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025
 7. (21/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2020
 8. (20/08/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. (20/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 255/QĐHC-CTUBND công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
 10. (20/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (19/08/2019) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 12. (19/08/2019) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (26/08/2019) Công văn 2645/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 2646/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 2658/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (26/08/2019) Công văn 5421/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấp nhận C/O mẫu E mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (23/08/2019) Công văn 6225/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA do Bộ Công Thương ban hành
 6. (23/08/2019) Circular No. 56/2019/TT-BTC dated August 23, 2019 on amendments to Circular No. 49/2015/TT-BTC on customs procedures applicable to mails, packages or parcels of goods exported or imported through postal services provided by authorized enterprises and Circular No. 191/2015/TT-BTC on customs procedures for goods exported, imported, transited through international express delivery services
 7. (23/08/2019) Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với, thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (23/08/2019) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 9. (22/08/2019) Công văn 5369/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (22/08/2019) Công văn 7723/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng “cốp pha” dùng trong hoạt động thi công xây dựng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 11. (22/08/2019) Công văn 7633/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 12. (21/08/2019) Công văn 5339/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (21/08/2019) Offcial Dispatch No. 5339/TCHQ-GSQL dated August 21, 2019 Control of import of used machinery, equipment and technological lines
 14. (21/08/2019) Công văn 2576/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 15. (21/08/2019) Công văn 5337/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/08/2019) Công văn 7627/TXNK-PL năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 17. (21/08/2019) Công văn 7630/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 18. (21/08/2019) Công văn 7628/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 19. (21/08/2019) Công văn 7632/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 20. (20/08/2019) Công văn 5311/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (20/08/2019) Công văn 5314/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (20/08/2019) Công văn 2542/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc nhập cáp tín hiệu tái sử dụng từ công ty Samsung do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 23. (20/08/2019) Công văn 2543/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng mẫu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 24. (20/08/2019) Công văn 2557/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 25. (20/08/2019) Công văn 7579/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 26. (20/08/2019) Công văn 7576/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 27. (19/08/2019) Công văn 5301/TCHQ-GSQL năm 2019 về mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (19/08/2019) Công văn 5284/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Quyết định 23/2019/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (19/08/2019) Công văn 3295/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (19/08/2019) Công văn 2536/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ngoài danh mục của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 31. (19/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương
 32. (19/08/2019) Công văn 5302/TCHQ-GSQL năm 2019 về hướng dẫn quản lý, theo dõi gạo và lá thuốc lá khô nhập khẩu, có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (19/08/2019) Công văn 5299/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấm dứt hiệu lực một số văn bản tăng cường kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (19/08/2019) Công văn 7572/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (26/08/2019) Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (26/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 4. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 5. (21/08/2019) Công văn 7875/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (21/08/2019) Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (21/08/2019) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa
 8. (20/08/2019) Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 9. (20/08/2019) Quyết định 1169/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (20/08/2019) Quyết định 1167/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (20/08/2019) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 12. (19/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 13. (19/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
 14. (19/08/2019) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/08/2019) Quyết định 3780/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (26/08/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 3. (26/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế
 4. (26/08/2019) Quyết định 3779/QĐ-BYT năm 2019 hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (23/08/2019) Quyết định 3726/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong Đề án “tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (23/08/2019) Công văn 4921/BYT-K2ĐT năm 2019 về hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ do Bộ Y tế ban hành
 7. (23/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (23/08/2019) Công văn 4898/BYT-AIDS năm 2019 về hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể do Bộ Y tế ban hành
 9. (23/08/2019) Công văn 3833/BGDĐT-GDTC năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (22/08/2019) Quyết định 3705/QĐ-BYT năm 2019 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (22/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 12. (22/08/2019) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
 13. (22/08/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
 14. (21/08/2019) Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (21/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai công tác y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (21/08/2019) Quyết định 3680/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (21/08/2019) Công văn 14250/QLD-KD năm 2019 về tăng cường nguồn cung thuốc tiêm có chứa hoạt chất aesinate natri hàm lượng 5mg và 10mg do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (21/08/2019) Circular No. 21/2019/TT-BYT dated August 21, 2019 guidelines for pilot family medicine practices
 19. (20/08/2019) Quyết định 3657/QĐ-BYT năm 2019 về Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (20/08/2019) Công văn 14116/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục quản lý dược ban hành
 21. (20/08/2019) Quyết định 514/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 04 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 3 năm - Đợt 38 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành
 22. (20/08/2019) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 23. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 24. (19/08/2019) Công văn 13975/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 25. (19/08/2019) Công văn 4790/BYT-ATTP năm 2019 thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 26. (19/08/2019) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 27. (19/08/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 28. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 29. (19/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (26/08/2019) Công văn 3387/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (23/08/2019) Công văn 66715/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (22/08/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 6. (21/08/2019) Công văn 3314/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (21/08/2019) Công văn 65930/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/08/2019) Công văn 9026/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (21/08/2019) Công văn 9022/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (21/08/2019) Công văn 3330/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (20/08/2019) Công văn 8814/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (20/08/2019) Công văn 8910/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (20/08/2019) Công văn 8911/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (20/08/2019) Công văn 8901/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (20/08/2019) Công văn 8894/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (20/08/2019) Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (20/08/2019) Công văn 8964/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (20/08/2019) Công văn 8825/CT-TTHT năm 2019 về thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (20/08/2019) Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (20/08/2019) Công văn 8829/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/08/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (26/08/2019) Quyết định 1388/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. (26/08/2019) Kế hoạch 2217/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do tỉnh Kon Tum ban hành
 4. (26/08/2019) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
 5. (23/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
 6. (23/08/2019) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2024
 7. (22/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. (21/08/2019) Quyết định 3680/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (21/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
 10. (21/08/2019) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 11. (20/08/2019) Công văn 3040/BHXH-CNTT năm 2019 về đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (23/08/2019) Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (22/08/2019) Công văn 7521/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/08/2019) Công văn 9143/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (21/08/2019) Công văn 5878/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (21/08/2019) Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 6. (20/08/2019) Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (20/08/2019) Công văn 8898/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (20/08/2019) Công văn 8912/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (20/08/2019) Công văn 7421/VPCP-ĐMDN năm 2019 về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/08/2019) Công văn 8766/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (19/08/2019) Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)
 12. (19/08/2019) Công văn 3293/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (19/08/2019) Công văn 3150/BTP-PLDSKT năm 2019 về Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (19/08/2019) Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (26/08/2019) Công văn 3382/TCT-TTKTT năm 2019 về kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/08/2019) Công văn 67068/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/08/2019) Công văn 67070/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (26/08/2019) Công văn 3381/TCT-QLN năm 2019 về không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (26/08/2019) Công văn 3387/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (26/08/2019) Công văn 66969/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (26/08/2019) Công văn 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/08/2019) Công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (26/08/2019) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
 12. (23/08/2019) Công văn 66715/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/08/2019) Công văn 9216/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (23/08/2019) Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (23/08/2019) Công văn 3360/TCT-PC năm 2019 về xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (22/08/2019) Công văn 3352/TCT-KK năm 2019 về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (22/08/2019) Công văn 9197/CT-TTHT năm 2019 về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (22/08/2019) Công văn 9127/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (22/08/2019) Công văn 9143/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (22/08/2019) Công văn 7723/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng “cốp pha” dùng trong hoạt động thi công xây dựng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 21. (22/08/2019) Công văn 3342/TCT-CS năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (21/08/2019) Công văn 3314/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (21/08/2019) Công văn 65929/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao nhanh xe máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (21/08/2019) Công văn 66099/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (21/08/2019) Công văn 66098/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (21/08/2019) Công văn 65930/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (21/08/2019) Công văn 9028/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (21/08/2019) Công văn 9026/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (21/08/2019) Công văn 9022/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 30. (21/08/2019) Công văn 3330/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (21/08/2019) Công văn 3326/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (21/08/2019) Công văn 3324/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (21/08/2019) Công văn 7627/TXNK-PL năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 34. (21/08/2019) Công văn 7630/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 35. (21/08/2019) Công văn 7628/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 36. (21/08/2019) Công văn 7632/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 37. (20/08/2019) Công văn 8806/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. (20/08/2019) Công văn 8807/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (20/08/2019) Công văn 8957/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (20/08/2019) Công văn 3308/TCT-KK năm 2019 về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
 41. (20/08/2019) Công văn 3302/TCT-KK năm 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 42. (20/08/2019) Công văn 2901/GDĐT-KHTC năm 2019 hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 43. (20/08/2019) Công văn 5314/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (20/08/2019) Công văn 8889/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 45. (20/08/2019) Công văn 8892/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. (20/08/2019) Công văn 8954/CT-TTHT năm 2019 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. (20/08/2019) Công văn 8814/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 48. (20/08/2019) Công văn 8808/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. (20/08/2019) Công văn 8898/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (20/08/2019) Công văn 8910/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 51. (20/08/2019) Công văn 8911/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. (20/08/2019) Công văn 8901/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 53. (20/08/2019) Công văn 8912/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 54. (20/08/2019) Công văn 8894/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 55. (20/08/2019) Công văn 8882/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 56. (20/08/2019) Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. (20/08/2019) Công văn 8841/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. (20/08/2019) Công văn 8964/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 59. (20/08/2019) Công văn 7579/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 60. (20/08/2019) Công văn 7576/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 61. (20/08/2019) Công văn 8825/CT-TTHT năm 2019 về thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 62. (20/08/2019) Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 63. (20/08/2019) Công văn 8827/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 64. (20/08/2019) Công văn 8829/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 65. (19/08/2019) Công văn 8766/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 66. (19/08/2019) Công văn 8771/CT-TTHT năm 2019 về khoản khoán chi tiền phụ cấp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 67. (19/08/2019) Công văn 8759/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 68. (19/08/2019) Công văn 8753/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. (19/08/2019) Công văn 8765/CT-TTHT năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. (19/08/2019) Công văn 3295/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 71. (19/08/2019) Công văn 3294/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 72. (19/08/2019) Công văn 3293/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 73. (19/08/2019) Công văn 2536/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ngoài danh mục của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 74. (19/08/2019) Công văn 8769/CT-TTHT năm 2019 về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 75. (19/08/2019) Công văn 8749/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 76. (19/08/2019) Công văn 8754/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 77. (19/08/2019) Công văn 7570/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế và xử lý thuế nộp thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 78. (19/08/2019) Công văn 7572/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 79. (25/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020
 80. (26/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 3 quy định vêgiá của dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định của Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
 81. (20/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 82. (20/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020
 83. (26/08/2019) Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/08/2019) Công văn 3382/TCT-TTKTT năm 2019 về kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
 3. (23/08/2019) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
 4. (22/08/2019) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 5. (22/08/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
 6. (22/08/2019) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
 7. (22/08/2019) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 8. (22/08/2019) Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 9. (21/08/2019) Kế hoạch 2170/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (21/08/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 11. (20/08/2019) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
 12. (19/08/2019) Quyết định 1526/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (19/08/2019) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 14. (20/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An
 15. (20/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 16. (25/08/2019) Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (25/08/2019) Circular No. 25/2019/TT-BGTVT dated 05th of July, 2019 on the technical safety and environmental safety inspection in automobile manufature and assembly

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/08/2019) Quyết định 3386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
 2. (26/08/2019) Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 3. (26/08/2019) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái
 4. (26/08/2019) Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 5. (26/08/2019) Công văn 3372/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (26/08/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” tại tỉnh Thái Nguyên
 7. (26/08/2019) Quyết định 1388/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 8. (26/08/2019) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
 9. (26/08/2019) Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành
 10. (26/08/2019) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
 11. (26/08/2019) Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 12. (26/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 13. (26/08/2019) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 14. (26/08/2019) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
 15. (26/08/2019) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (26/08/2019) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 17. (23/08/2019) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 18. (23/08/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND triển khai phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài do tỉnh Cà Mau ban hành
 19. (23/08/2019) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2021
 20. (23/08/2019) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
 21. (26/08/2019) Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 22. (23/08/2019) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
 23. (23/08/2019) Kế hoạch 493/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 24. (23/08/2019) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh Lâm Đồng
 25. (23/08/2019) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 26. (23/08/2019) Quyết định 1577/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 27. (23/08/2019) Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 28. (23/08/2019) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021
 29. (23/08/2019) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 30. (23/08/2019) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 31. (23/08/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 32. (23/08/2019) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
 33. (23/08/2019) Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 34. (23/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Công thương
 35. (23/08/2019) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 36. (23/08/2019) Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
 37. (23/08/2019) Quyết định 2974/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 38. (22/08/2019) Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. (22/08/2019) Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 40. (22/08/2019) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
 41. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 42. (22/08/2019) Quyết định 1059/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (22/08/2019) Quyết định 1557/QĐ-BGTVT Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. (22/08/2019) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
 45. (22/08/2019) Kế hoạch 2885/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 46. (22/08/2019) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 03 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
 47. (22/08/2019) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 48. (22/08/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
 49. (22/08/2019) Quyết định 1063/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận 17 xã an toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc
 50. (22/08/2019) Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. (22/08/2019) Quyết định 3615/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 52. (22/08/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 53. (22/08/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 54. (22/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Nam Định ban hành
 55. (22/08/2019) Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng
 56. (22/08/2019) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 57. (22/08/2019) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
 58. (22/08/2019) Kế hoạch 445/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 319/QĐ-BNV thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Đắk Nông ban hành
 59. (22/08/2019) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 60. (22/08/2019) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
 61. (22/08/2019) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
 62. (22/08/2019) Quyết định 2726/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 63. (22/08/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn
 64. (22/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 65. (22/08/2019) Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 66. (22/08/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 67. (22/08/2019) Kế hoạch 3812/KH-UBND năm 2019 về thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 68. (21/08/2019) Thông báo 301/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. (21/08/2019) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 70. (21/08/2019) Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
 71. (21/08/2019) Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
 72. (21/08/2019) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 73. (21/08/2019) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 74. (21/08/2019) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 75. (21/08/2019) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 76. (21/08/2019) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa
 77. (21/08/2019) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
 78. (20/08/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021
 79. (20/08/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Cà Mau ban hành
 80. (20/08/2019) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính
 81. (20/08/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 82. (20/08/2019) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 83. (20/08/2019) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
 84. (20/08/2019) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 85. (20/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 255/QĐHC-CTUBND công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
 86. (20/08/2019) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 87. (20/08/2019) Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021
 88. (20/08/2019) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
 89. (19/08/2019) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
 90. (19/08/2019) Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 91. (19/08/2019) Quyết định 1041/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 92. (19/08/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 93. (19/08/2019) Quyết định 4393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 94. (19/08/2019) Công văn 5300/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. (19/08/2019) Công văn 3936/BNV-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
 96. (19/08/2019) Quyết định 1571/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
 97. (19/08/2019) Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 98. (19/08/2019) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
 99. (19/08/2019) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 100. (19/08/2019) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 101. (19/08/2019) Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 102. (19/08/2019) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 103. (19/08/2019) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
 104. (19/08/2019) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 105. (19/08/2019) Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 106. (19/08/2019) Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 107. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 108. (19/08/2019) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
 109. (19/08/2019) Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 110. (19/08/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế
 111. (19/08/2019) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021
 112. (26/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
 113. (25/08/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
 114. (25/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về "một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 115. (26/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị
 116. (25/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La
 117. (23/08/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
 118. (19/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 119. (21/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình
 120. (19/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 121. (19/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 122. (19/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND quy định về tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 123. (19/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 124. (20/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam
 125. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 126. (19/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 4005/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
 127. (25/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
 128. (20/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 129. (20/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 130. (19/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND
 131. (20/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
 132. (23/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An
 133. (26/08/2019) Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 134. (26/08/2019) Circular No. 43/2019/TT-BTC dated July 12 2019 providing guidance on the implementation of clause 4 Article 24 of Decree No. 82/2018/ND-CP on the management of industrial parks and economic zones
 135. (20/08/2019) Thông tư 99/2019/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/08/2019) Quyết định 1777/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 2. (23/08/2019) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 3. (23/08/2019) Công văn 4898/BYT-AIDS năm 2019 về hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể do Bộ Y tế ban hành
 4. (23/08/2019) Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (22/08/2019) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 6. (22/08/2019) Kế hoạch 445/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 319/QĐ-BNV thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Đắk Nông ban hành
 7. (22/08/2019) Kế hoạch 3812/KH-UBND năm 2019 về thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (21/08/2019) Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (21/08/2019) Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025
 10. (21/08/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
 11. (21/08/2019) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (20/08/2019) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 13. (19/08/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 14. (19/08/2019) Kế hoạch 2852/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm học 2019-2020
 15. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 16. (26/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy định về mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 17. (25/08/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Thương mại

 1. (26/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 3. (26/08/2019) Kế hoạch 9823/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đến 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 4. (26/08/2019) Kế hoạch 2217/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do tỉnh Kon Tum ban hành
 5. (23/08/2019) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 6. (22/08/2019) Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 7. (21/08/2019) Quyết định 1048/QĐ-TTg năm 2019 về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (21/08/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
 9. (21/08/2019) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
 10. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (25/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh
 12. (19/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị
 13. (19/08/2019) Quyết định 2024/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 686/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (26/08/2019) Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 2. (26/08/2019) Resolution No. 63/NQ-CP dated August 26, 2019 promulgating list of plannings for investment in and development of specific goods, services and products, and determination of volume of produced, provided and sold goods, services and products to be abrogated as regulated in Point d Clause 1 Article 59 of the Law on planning with the approval of the prime minister
 3. (26/08/2019) Nghị quyết 130/NQ-HĐND phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên
 4. (26/08/2019) Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành
 5. (23/08/2019) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 6. (22/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 7. (21/08/2019) Công điện 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (21/08/2019) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 9. (21/08/2019) Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (21/08/2019) Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (20/08/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh
 12. (20/08/2019) Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 13. (19/08/2019) Công văn 5802/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (19/08/2019) Công văn 5825/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (19/08/2019) Kế hoạch 1783/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Tây Ninh ban hành
 16. (25/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/08/2019) Quyết định 3387/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 2. (26/08/2019) Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (23/08/2019) Công văn 1075/TTg-CN năm 2019 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (23/08/2019) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
 6. (23/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
 7. (23/08/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 8. (22/08/2019) Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (22/08/2019) Công văn 7489/VPCP-KGVX năm 2019 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018-2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (22/08/2019) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (22/08/2019) Quyết định 2617/QĐ-BCT về khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 12. (22/08/2019) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 13. (22/08/2019) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
 14. (21/08/2019) Công điện 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (19/08/2019) Công văn 3292/TCT-CS năm 2019 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (26/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về phân định nhiệm vụ chi và mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 17. (26/08/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 18. (26/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Điện Biên ban hành
 19. (26/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
 20. (24/08/2019) Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 108/2018/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình
 21. (20/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 298/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 22. (26/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An
 23. (26/08/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 24. (26/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy định về mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 25. (26/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 26. (26/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
 27. (23/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 28. (26/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND
 29. (20/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 30. (19/08/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 31. (20/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam
 32. (20/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020
 33. (22/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 34. (20/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND và 59/2016/QĐ-UBND
 35. (20/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 36. (20/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 37. (20/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An
 38. (20/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 39. (20/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 40. (20/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 41. (20/08/2019) Circular No. 13/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 amending a number of Articles of Circular No. 39/2018/TT-BYT unifying prices of medical examination and treatment services covered by medical insurance among hospitals of the same class across the country and guidelines for appyling prices and payment for medical services in certain cases
 42. (20/08/2019) Circular No. 14/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 on amending to a number of Articles of Circular 37/2018/TT-BYT on ceiling of price range of medical examination and treatment services outside of the scope of coverage by the health insurance fund at state-owned healthcare establishments and guidelines for applying prices and payment for medical services in certain cases
 43. (20/08/2019) Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (26/08/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (26/08/2019) Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (26/08/2019) Văn bản hợp nhất 3699/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (26/08/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020
 6. (26/08/2019) Công văn 3869/BGDĐT-GDTH năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (26/08/2019) Công văn 3873/BGDĐT-GDMN năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (26/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (23/08/2019) Công văn 4921/BYT-K2ĐT năm 2019 về hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ do Bộ Y tế ban hành
 10. (23/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
 11. (23/08/2019) Công văn 3833/BGDĐT-GDTC năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 13. (22/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
 14. (22/08/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 15. (22/08/2019) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 03 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
 16. (22/08/2019) Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (22/08/2019) Kế hoạch 3817/KH-UBND năm 2019 về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021
 18. (22/08/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 19. (21/08/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
 20. (21/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai công tác y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 21. (21/08/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại thành phố Hồ Chí Minh
 22. (21/08/2019) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 23. (21/08/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 24. (21/08/2019) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 25. (20/08/2019) Công văn 2901/GDĐT-KHTC năm 2019 hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. (19/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 27. (19/08/2019) Quyết định 2567/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 28. (19/08/2019) Công văn 3536/BGDĐT-GDTH năm 2019 về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 29. (19/08/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
 30. (19/08/2019) Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 31. (25/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020
 32. (20/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 01/2003/CT.UBNDT về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 33. (20/08/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 34. (20/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/08/2019) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (26/08/2019) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 3. (23/08/2019) Kết luận 56-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 4. (23/08/2019) Công văn 4150/BTNMT-KHTC năm 2019 về đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (23/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
 6. (21/08/2019) Chỉ thị 1619/CT-UBND năm 2019 về tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (20/08/2019) Quyết định 4412/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (19/08/2019) Quyết định 2684/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 9. (19/08/2019) Công văn 3549/UBND-ĐT năm 2019 thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội
 10. (19/08/2019) Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 11. (26/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về phân định nhiệm vụ chi và mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (20/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 298/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 13. (24/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 14. (25/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 15. (25/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
 16. (26/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 17. (20/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 18. (21/08/2019) Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (20/08/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (20/08/2019) Thông tư 09/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/08/2019) Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 2. (22/08/2019) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2019 hủy bỏ Quyết định 2572/QĐ-UBND về phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 3. (22/08/2019) Công văn 7512/VPCP-NN năm 2019 về bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/08/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 5. (21/08/2019) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2019 công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (21/08/2019) Công văn 1972/BXD-QLN năm 2019 thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (20/08/2019) Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (19/08/2019) Quyết định 2684/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 9. (19/08/2019) Công văn 3292/TCT-CS năm 2019 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (19/08/2019) Kế hoạch 1783/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Tây Ninh ban hành
 11. (25/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
 12. (26/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 13. (25/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
 14. (25/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 15. (19/08/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. (20/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND và 59/2016/QĐ-UBND
 17. (20/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 18. (26/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (23/08/2019) Thông tư 10/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (20/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (23/08/2019) Công văn 1177/BXD-KHCN năm 2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (22/08/2019) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 3. (21/08/2019) Công văn 7451/VPCP-CN năm 2019 về ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/08/2019) Quyết định 2931/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025
 5. (20/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 255/QĐHC-CTUBND công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
 6. (19/08/2019) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 7. (19/08/2019) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 8. (26/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh
 9. (20/08/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 10. (20/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do thành phố Cần Thơ ban hành
 11. (22/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (20/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND
 13. (25/08/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (26/08/2019) Công văn 2645/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 2646/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 2658/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (26/08/2019) Công văn 5421/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấp nhận C/O mẫu E mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (23/08/2019) Công văn 6225/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA do Bộ Công Thương ban hành
 6. (23/08/2019) Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 7. (22/08/2019) Công văn 5369/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (22/08/2019) Công văn 7723/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng “cốp pha” dùng trong hoạt động thi công xây dựng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 9. (22/08/2019) Công văn 7633/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 10. (21/08/2019) Công văn 5339/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/08/2019) Offcial Dispatch No. 5339/TCHQ-GSQL dated August 21, 2019 Control of import of used machinery, equipment and technological lines
 12. (21/08/2019) Công văn 2576/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 13. (21/08/2019) Công văn 5337/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/08/2019) Công văn 7627/TXNK-PL năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 15. (21/08/2019) Công văn 7630/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 16. (21/08/2019) Công văn 7628/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 17. (21/08/2019) Công văn 7632/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 18. (20/08/2019) Công văn 5311/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (20/08/2019) Công văn 5314/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (20/08/2019) Công văn 2542/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc nhập cáp tín hiệu tái sử dụng từ công ty Samsung do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 21. (20/08/2019) Công văn 2543/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng mẫu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 22. (20/08/2019) Công văn 2557/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 23. (20/08/2019) Công văn 7579/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 24. (20/08/2019) Công văn 7576/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 25. (19/08/2019) Công văn 5301/TCHQ-GSQL năm 2019 về mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (19/08/2019) Công văn 5284/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Quyết định 23/2019/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (19/08/2019) Công văn 3295/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (19/08/2019) Công văn 2536/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ngoài danh mục của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 29. (19/08/2019) Công văn 5302/TCHQ-GSQL năm 2019 về hướng dẫn quản lý, theo dõi gạo và lá thuốc lá khô nhập khẩu, có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (19/08/2019) Công văn 5299/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấm dứt hiệu lực một số văn bản tăng cường kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (19/08/2019) Công văn 7572/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (26/08/2019) Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (26/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 4. (22/08/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 5. (21/08/2019) Công văn 7875/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (21/08/2019) Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (21/08/2019) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa
 8. (20/08/2019) Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 9. (20/08/2019) Quyết định 1169/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (20/08/2019) Quyết định 1167/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (20/08/2019) Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 12. (19/08/2019) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
 13. (22/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (23/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (26/08/2019) Công văn 3387/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (26/08/2019) Công văn 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/08/2019) Công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (23/08/2019) Công văn 66715/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/08/2019) Công văn 3314/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (21/08/2019) Công văn 65930/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (21/08/2019) Công văn 9026/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (21/08/2019) Công văn 9022/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (21/08/2019) Công văn 3330/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (20/08/2019) Công văn 8814/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (20/08/2019) Công văn 8910/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (20/08/2019) Công văn 8911/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (20/08/2019) Công văn 8901/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử xuất kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (20/08/2019) Công văn 8894/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (20/08/2019) Công văn 8839/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (20/08/2019) Công văn 8964/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (20/08/2019) Công văn 8825/CT-TTHT năm 2019 về thay đổi mẫu số hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (20/08/2019) Công văn 8817/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (20/08/2019) Công văn 8829/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/08/2019) Quyết định 3780/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 3779/QĐ-BYT năm 2019 hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (23/08/2019) Quyết định 3726/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong Đề án “tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (23/08/2019) Công văn 4921/BYT-K2ĐT năm 2019 về hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ do Bộ Y tế ban hành
 5. (23/08/2019) Công văn 4898/BYT-AIDS năm 2019 về hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể do Bộ Y tế ban hành
 6. (23/08/2019) Công văn 3833/BGDĐT-GDTC năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (22/08/2019) Quyết định 3705/QĐ-BYT năm 2019 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (22/08/2019) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
 9. (21/08/2019) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai công tác y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (21/08/2019) Quyết định 3680/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (21/08/2019) Công văn 14250/QLD-KD năm 2019 về tăng cường nguồn cung thuốc tiêm có chứa hoạt chất aesinate natri hàm lượng 5mg và 10mg do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (20/08/2019) Quyết định 3657/QĐ-BYT năm 2019 về Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (20/08/2019) Công văn 14116/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục quản lý dược ban hành
 14. (20/08/2019) Quyết định 514/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 04 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 3 năm - Đợt 38 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành
 15. (20/08/2019) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 16. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (19/08/2019) Công văn 13975/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (19/08/2019) Công văn 4790/BYT-ATTP năm 2019 thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 19. (19/08/2019) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 20. (19/08/2019) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 21. (26/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An
 22. (20/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (20/08/2019) Circular No. 13/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 amending a number of Articles of Circular No. 39/2018/TT-BYT unifying prices of medical examination and treatment services covered by medical insurance among hospitals of the same class across the country and guidelines for appyling prices and payment for medical services in certain cases
 24. (20/08/2019) Circular No. 14/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 on amending to a number of Articles of Circular 37/2018/TT-BYT on ceiling of price range of medical examination and treatment services outside of the scope of coverage by the health insurance fund at state-owned healthcare establishments and guidelines for applying prices and payment for medical services in certain cases
 25. (20/08/2019) Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/08/2019) Quyết định 1388/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (26/08/2019) Kế hoạch 2217/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do tỉnh Kon Tum ban hành
 3. (26/08/2019) Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
 4. (23/08/2019) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2024
 5. (22/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (21/08/2019) Quyết định 3680/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (21/08/2019) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 8. (20/08/2019) Công văn 3040/BHXH-CNTT năm 2019 về đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (19/08/2019) Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (26/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh
 11. (19/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (26/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (23/08/2019) Công văn 3096/BHXH-TĐKT năm 2019 về phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (20/08/2019) Công văn 3037/BHXH-CSYT năm 2019 về chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (20/08/2019) Công văn 3040/BHXH-CNTT năm 2019 về đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (20/08/2019) Công văn 3045/BHXH-BT năm 2019 hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (20/08/2019) Công văn 3046/BHXH-BT năm 2019 về thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (20/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (20/08/2019) Circular No. 13/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 amending a number of Articles of Circular No. 39/2018/TT-BYT unifying prices of medical examination and treatment services covered by medical insurance among hospitals of the same class across the country and guidelines for appyling prices and payment for medical services in certain cases
 8. (20/08/2019) Circular No. 14/2019/TT-BYT dated 05th of July, 2019 on amending to a number of Articles of Circular 37/2018/TT-BYT on ceiling of price range of medical examination and treatment services outside of the scope of coverage by the health insurance fund at state-owned healthcare establishments and guidelines for applying prices and payment for medical services in certain cases
 9. (20/08/2019) Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 quy định về bảng giá đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên đường của huyện Knông Năng trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND
 2. (20/08/2019) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (20/08/2019) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
 4. (26/08/2019) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về quy định mức đóng góp, khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 5. (26/08/2019) Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 6. (20/08/2019) Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 7. (19/08/2019) Quyết định 47/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 8. (19/08/2019) Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (19/08/2019) Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tây Ninh năm 2016
 10. (19/08/2019) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
 11. (19/08/2019) Quyết định 65/2014/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (19/08/2019) Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. (19/08/2019) Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 14. (19/08/2019) Quyết định 30/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 15. (19/08/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 16. (19/08/2019) Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 17. (19/08/2019) Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 18. (19/08/2019) Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 19. (19/08/2019) Quyết định 39/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 20. (19/08/2019) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 21. (19/08/2019) Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 22. (20/08/2019) Quyết định 298/2014/QĐ-UBND về nội dung chi, mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 23. (19/08/2019) Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
 24. (19/08/2019) Quyết định 54/2013/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 25. (19/08/2019) Quyết định 41/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 kèm theo Quyết định 59/2012/QĐ-UBND
 26. (19/08/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015
 27. (19/08/2019) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về tiêu chí xác định và chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Tây Ninh
 28. (19/08/2019) Quyết định 59/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015
 29. (19/08/2019) Quyết định 58/2012/QĐ-UBND công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 30. (19/08/2019) Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2013-2015
 31. (19/08/2019) Quyết định 53/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 32. (19/08/2019) Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện, thị xã chi cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh
 33. (19/08/2019) Quyết định 04/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 54/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 34. (19/08/2019) Quyết định 07/2011/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông do tỉnh Tây Ninh ban hành
 35. (19/08/2019) Quyết định 01/2011/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 54/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 36. (19/08/2019) Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 37. (26/08/2019) Quyết định 1181/2010/QĐ-UBND về Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Ninh Thuận và tiếp khách trong nước
 38. (19/08/2019) Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015
 39. (19/08/2019) Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/08/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (26/08/2019) Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 3. (19/08/2019) Quyết định 30/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 4. (19/08/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (19/08/2019) Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (19/08/2019) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 7. (20/08/2019) Quyết định 298/2014/QĐ-UBND về nội dung chi, mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (19/08/2019) Quyết định 62/2013/QĐ-UBND năm 2013 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (19/08/2019) Quyết định 52/2013/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020
 10. (26/08/2019) Quyết định 31/2013/QĐ-UBND cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 11. (21/08/2019) Thông tư 34/2010/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện do Bộ Công thương ban hành
 12. (19/08/2019) Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/08/2019) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về quy định mức đóng góp, khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 2. (26/08/2019) Quyết định 1456/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/08/2019) Quyết định 1253/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/08/2019) Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/08/2019) Quyết định 31/2013/QĐ-UBND cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 6. (19/08/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015
 7. (19/08/2019) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về tiêu chí xác định và chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Tây Ninh
 8. (26/08/2019) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/08/2019) Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2013-2015
 10. (19/08/2019) Quyết định 53/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 11. (19/08/2019) Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
 12. (19/08/2019) Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 13. (19/08/2019) Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/08/2019) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
 2. (25/08/2019) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
 3. (19/08/2019) Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 4. (19/08/2019) Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (19/08/2019) Quyết định 30/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (19/08/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 7. (19/08/2019) Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (19/08/2019) Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (19/08/2019) Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 10. (19/08/2019) Quyết định 39/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 11. (19/08/2019) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (19/08/2019) Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. (26/08/2019) Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (19/08/2019) Quyết định 62/2013/QĐ-UBND năm 2013 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/08/2019) Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 50 thủ tục hành chính được thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 2. (20/08/2019) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (20/08/2019) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
 4. (26/08/2019) Quyết định 1885/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (19/08/2019) Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (19/08/2019) Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 7. (26/08/2019) Decision No. 1517/QD-TTg dated August 26, 2014, approving the master plan on development of Vietnam’s sea transport up to 2020, with orientations toward 2030
 8. (26/08/2019) Quyết định 1517/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (26/08/2019) Decision No. 2290/QD-TTg dated November 27, 2013, approving the master plan on development of Vietnam’s shipbuilding industry up to 2020, with orientations toward 2030
 10. (26/08/2019) Quyết định 2290/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/08/2019) Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An
 12. (19/08/2019) Quyết định 11/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
 2. (20/08/2019) Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 3. (19/08/2019) Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 4. (20/08/2019) Quyết định 4925/2016/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 5. (20/08/2019) Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do thành phố Cần Thơ ban hành
 6. (25/08/2019) Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 7. (19/08/2019) Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015
 8. (19/08/2019) Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 9. (19/08/2019) Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 10. (26/08/2019) Decision No. 1469/QD-TTg dated August 22, 2014, approving the master plan on development of Vietnam’s construction material industry through 2020, with a vision toward 2030
 11. (26/08/2019) Quyết định 1469/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (19/08/2019) Quyết định 52/2013/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020
 13. (19/08/2019) Quyết định 53/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 14. (26/08/2019) Decision No. 1445/QD-TTg dated August 16, 2013, Approval for Master Plan for Fisheries and aquaculture Development by 2020 and orientation towards 2030
 15. (26/08/2019) Quyết định 1445/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (22/08/2019) Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 17. (26/08/2019) Decision No. 1488/QD-TTg dated August 29, 2011, ratifying the cement industry development plan in Vietnam for the period 2011 - 2020 with vision to 2030
 18. (26/08/2019) Quyết định 1488/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (20/08/2019) Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi "Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương" ban hành theo Quyết định 70/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 20. (19/08/2019) Quyết định 07/2011/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông do tỉnh Tây Ninh ban hành
 21. (19/08/2019) Quyết định 13/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 89/2008/QĐ-UBND quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
 22. (26/08/2019) Decision No. 1946/QD-TTg of November 26, 2009, approving the planning on Vietnam's golf courses up to 2020
 23. (26/08/2019) Quyết định 1946/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (20/08/2019) Quyết định 70/2009/QĐ-UBND về Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
 25. (19/08/2019) Quyết định 89/2008/QĐ-UBND về Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
 26. (19/08/2019) Quyết định 79/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (19/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 2. (26/08/2019) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/08/2019) Decision No. 507/QD-TTg dated April 17, 2015, approving the master plan on development of credit rating services through 2020, with a vision toward 2030
 4. (19/08/2019) Quyết định 39/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (26/08/2019) Quyết định 1621/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/08/2019) Decision No. 1621/QD-TTg of September 18, 2013, approving the master plan on development of Vietnam’s chemical industry through 2020, with a vision to 2030
 7. (19/08/2019) Quyết định 41/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 kèm theo Quyết định 59/2012/QĐ-UBND
 8. (19/08/2019) Quyết định 59/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015
 9. (22/08/2019) Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia người nước ngoài làm việc ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
 2. (26/08/2019) Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 3. (22/08/2019) Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 50 thủ tục hành chính được thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 4. (22/08/2019) Quyết định 2764/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
 5. (22/08/2019) Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 6. (22/08/2019) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
 7. (26/08/2019) Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (19/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 9. (20/08/2019) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
 10. (22/08/2019) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
 11. (20/08/2019) Quyết định 3674/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Tư Pháp tỉnh Yên Bái
 12. (20/08/2019) Quyết định 3669/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 13. (20/08/2019) Quyết định 3676/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 14. (25/08/2019) Quyết định 2556/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La
 15. (20/08/2019) Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng do thành phố Cần Thơ ban hành
 16. (23/08/2019) Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
 17. (26/08/2019) Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
 18. (26/08/2019) Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (26/08/2019) Decision No. 1054/QD-TTg dated June 26, 2014, approving the master plan on development of Vietnam’s coastal communication system up to 2020, with orientations toward 2030
 20. (19/08/2019) Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 21. (19/08/2019) Quyết định 62/2013/QĐ-UBND năm 2013 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 22. (19/08/2019) Quyết định 53/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 23. (26/08/2019) Decision No. 1445/QD-TTg dated August 16, 2013, Approval for Master Plan for Fisheries and aquaculture Development by 2020 and orientation towards 2030
 24. (26/08/2019) Quyết định 1445/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (26/08/2019) Quyết định 1361/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (19/08/2019) Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 27. (23/08/2019) Quyết định 94/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
 28. (26/08/2019) Quyết định 1181/2010/QĐ-UBND về Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Ninh Thuận và tiếp khách trong nước
 29. (19/08/2019) Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 30. (19/08/2019) Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành
 31. (20/08/2019) Quyết định 38/2005/QĐ-BQP về Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 32. (20/08/2019) Thông tư 170/2004/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/08/2019) Quyết định 3583/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 2. (25/08/2019) Quyết định 2556/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La
 3. (25/08/2019) Quyết định 2167/QĐ-UBND năm 2017 về quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 4. (26/08/2019) Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 5. (26/08/2019) Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/08/2019) Decision No. 1054/QD-TTg dated June 26, 2014, approving the master plan on development of Vietnam’s coastal communication system up to 2020, with orientations toward 2030
 7. (26/08/2019) Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/08/2019) Quyết định 41/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 kèm theo Quyết định 59/2012/QĐ-UBND
 9. (19/08/2019) Quyết định 59/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (19/08/2019) Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 2. (19/08/2019) Quyết định 47/2016/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 3. (19/08/2019) Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tây Ninh năm 2016
 4. (26/08/2019) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/08/2019) Decision No. 507/QD-TTg dated April 17, 2015, approving the master plan on development of credit rating services through 2020, with a vision toward 2030
 6. (19/08/2019) Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 7. (19/08/2019) Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 8. (26/08/2019) Decision No. 750/QD-TTg of June 3, 2009, approving the planning on development of rubber tree up to 2015, with a vision toward 2020.
 9. (26/08/2019) Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (19/08/2019) Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (23/08/2019) Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
 2. (19/08/2019) Quyết định 80/2014/QĐ-UBND điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 – 2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 3. (26/08/2019) Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/08/2019) Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 5. (19/08/2019) Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015
 6. (22/08/2019) Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia người nước ngoài làm việc ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 7. (26/08/2019) Decision No. 1216/QD-TTg of July 22, 2011, approving the master plan on development of Vietnam's human resources during 2011-2020
 8. (26/08/2019) Quyết định 1216/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/08/2019) Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 10. (19/08/2019) Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 11. (19/08/2019) Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (25/08/2019) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
 2. (25/08/2019) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
 3. (20/08/2019) Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy định về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 4. (19/08/2019) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
 5. (19/08/2019) Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 6. (20/08/2019) Chỉ thị 01/2003/CT.UBNDT về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 7. (19/08/2019) Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015
 8. (19/08/2019) Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 9. (19/08/2019) Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (25/08/2019) Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh
 2. (19/08/2019) Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (26/08/2019) Quyết định 1834/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/08/2019) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/08/2019) Decision No. 507/QD-TTg dated April 17, 2015, approving the master plan on development of credit rating services through 2020, with a vision toward 2030
 6. (26/08/2019) Decision No. 1211/QD-TTg dated July 24, 2014, approval for development planning of Vietnam automobile industry by 2020 with a vision to 2030
 7. (26/08/2019) Quyết định 1211/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/08/2019) Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (26/08/2019) Decision No. 2290/QD-TTg dated November 27, 2013, approving the master plan on development of Vietnam’s shipbuilding industry up to 2020, with orientations toward 2030
 10. (26/08/2019) Quyết định 2290/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (26/08/2019) Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (26/08/2019) Decision No. 1976/QD-TTg dated October 30, 2013, of approving the master plan on medicinal plant development through 2020, with orientations toward 2030
 13. (26/08/2019) Quyết định 1621/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (26/08/2019) Decision No. 1621/QD-TTg of September 18, 2013, approving the master plan on development of Vietnam’s chemical industry through 2020, with a vision to 2030
 15. (22/08/2019) Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 16. (26/08/2019) Decision No. 750/QD-TTg of June 3, 2009, approving the planning on development of rubber tree up to 2015, with a vision toward 2020.
 17. (26/08/2019) Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (20/08/2019) Thông tư 197/2014/TT-BQP quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (26/08/2019) Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/08/2019) Decision No.124/QD-TTg of February 02, 2012, approving master plan of production development of agriculture to 2020 and a vision toward 2030
 4. (19/08/2019) Quyết định 46/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 37/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng lớn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
 5. (19/08/2019) Quyết định 26/2009/QĐ-UBND về quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020
 6. (19/08/2019) Quyết định 43/2008/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
 7. (26/08/2019) Decision No. 26/2007/QD-TTg of February 15, 2007 approving the planning on sugarcane and sugar development up to 2010 and orientations toward 2020
 8. (26/08/2019) Quyết định 26/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (25/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 quy định về bảng giá đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên đường của huyện Knông Năng trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND
 2. (26/08/2019) Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 3. (20/08/2019) Quyết định 4925/2016/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 4. (19/08/2019) Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (19/08/2019) Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015
 6. (26/08/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa đối với tổ chức hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 7. (22/08/2019) Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long