Thông báo văn bản mới từ ngày 05-08-2019 đến ngày 12-08-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 05-08-2019 đến 12-08-2019


Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (12/08/2019) Công văn 63746/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63601/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 63603/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/08/2019) Công văn 63386/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/08/2019) Công văn 63378/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/08/2019) Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/08/2019) Công văn 63228/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (08/08/2019) Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (08/08/2019) Công văn 3120/TCT-DNL năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (08/08/2019) Công văn 62934/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (06/08/2019) Công văn 62332/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/08/2019) Công văn 3054/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (05/08/2019) Công văn 61649/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xuất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/08/2019) Công văn 63745/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63746/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 3200/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (12/08/2019) Công văn 5148/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/08/2019) Official Dispatch No. 3200/TCT-KK dated August 12, 2019 On tax administration of business locations of enterprises situated in different provinces from those of their management bodies
 6. (12/08/2019) Công văn 63606/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bản quyền phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (12/08/2019) Công văn 63605/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với thu nhập dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (12/08/2019) Công văn 63600/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (12/08/2019) Công văn 63596/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (12/08/2019) Công văn 63688/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (12/08/2019) Công văn 63601/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/08/2019) Công văn 63594/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (12/08/2019) Công văn 63603/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (12/08/2019) Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (12/08/2019) Công văn 63593/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân của khoản hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (09/08/2019) Công văn 63387/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn nộp thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (09/08/2019) Công văn 63386/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/08/2019) Công văn 63381/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/08/2019) Công văn 5097/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã mì (sắn) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 21. (09/08/2019) Công văn 63385/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (09/08/2019) Công văn 63376/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (09/08/2019) Công văn 5094/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (09/08/2019) Công văn 63383/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (09/08/2019) Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (09/08/2019) Công văn 63378/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (09/08/2019) Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (09/08/2019) Công văn 63228/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (09/08/2019) Công văn 63212/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thi công thời vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (09/08/2019) Công văn 905/UBDT-CSDT năm 2019 về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 31. (09/08/2019) Công văn 63388/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (08/08/2019) Công văn 3125/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với lĩnh vực hàng không do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (08/08/2019) Công văn 3120/TCT-DNL năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (08/08/2019) Công văn 3165/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (08/08/2019) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Trà Vinh ban hành
 36. (08/08/2019) Công văn 3122/TCT-TTKT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (08/08/2019) Công văn 5080/TCHQ-TTr năm 2019 về trả lời tiếp theo công văn 05/XNK/2019 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (08/08/2019) Công văn 3163/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (08/08/2019) Công văn 62934/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (08/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 41. (08/08/2019) Công văn 5085/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 42. (08/08/2019) Công văn 5086/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 43. (08/08/2019) Công văn 5084/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (08/08/2019) Công văn 5074/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 45. (08/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020
 46. (07/08/2019) Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 47. (07/08/2019) Công văn 62719/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. (06/08/2019) Công văn 3082/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 49. (06/08/2019) Công văn 3096/TCT-CS năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 50. (06/08/2019) Công văn 3084/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 51. (06/08/2019) Công văn 3083/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý phản ánh kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 52. (06/08/2019) Công văn 62332/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 53. (06/08/2019) Công văn 62331/CT-TTHT năm 2019 về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 54. (06/08/2019) Công văn 3095/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
 55. (05/08/2019) Công văn 3054/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 56. (05/08/2019) Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 57. (05/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí do tỉnh Điện Biên
 58. (05/08/2019) Công văn 3053/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 59. (05/08/2019) Circular No. 47/2019/TT-BTC dated August 5 2019 on amounts, collection, payment, management and use of fees for providing information about enterprises, charges for business registration
 60. (05/08/2019) Công văn 61649/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xuất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/08/2019) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 2. (12/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 3. (09/08/2019) Công văn 63387/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn nộp thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (09/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (09/08/2019) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học
 7. (08/08/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
 8. (08/08/2019) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
 9. (07/08/2019) Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. (07/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
 11. (07/08/2019) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 12. (07/08/2019) Circular No. 07/2019/TT-BNNPTNT dated August 07, 2019 promulgating National technical regulation on aquaculture feed
 13. (07/08/2019) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 14. (06/08/2019) Công văn 3096/TCT-CS năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (06/08/2019) Công văn 3786/BTNMT-TCMT năm 2019 về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (06/08/2019) Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh Bến Tre
 17. (06/08/2019) Công văn 6949/VPCP-CN năm 2019 về chuyển mục đích dự án “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (06/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (06/08/2019) Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"
 20. (06/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
 21. (06/08/2019) Decision No. 3283/QD-UBND dated August 6, 2019 promulgating plan for strengthening Directive No. 19-CT/TU on conducting the campaign “Ho Chi Minh City residents do not litter in roads and canals for a clean city and flood reduction”
 22. (05/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 23. (05/08/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 24. (05/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí do tỉnh Điện Biên
 25. (05/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn
 26. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 2. (12/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 7132/VPCP-CN năm 2019 về bảo đảm nguồn nhân lực ngành hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (12/08/2019) Công văn 3458/LĐTBXH-PC năm 2019 áp dụng quy định của pháp luật về quy trình xử lý kỷ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (09/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (09/08/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 7. (08/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến Lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội
 8. (05/08/2019) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
 9. (05/08/2019) Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (05/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (05/08/2019) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 2. (12/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (12/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 4. (12/08/2019) Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (12/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 về nhập, điều chỉnh, đặt tên và thành lập mới thôn, xóm khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
 6. (12/08/2019) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 7. (12/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (12/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 9. (12/08/2019) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 10. (12/08/2019) Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 11. (12/08/2019) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát của tỉnh Thái Nguyên
 12. (12/08/2019) Kế hoạch 5006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 13. (12/08/2019) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (12/08/2019) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
 15. (12/08/2019) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2019 Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 16. (12/08/2019) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 17. (10/08/2019) Thông báo 285/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (10/08/2019) Thông báo 286/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (10/08/2019) Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 20. (09/08/2019) Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (09/08/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 22. (09/08/2019) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 23. (09/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (09/08/2019) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 25. (09/08/2019) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực An toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sơn La
 26. (09/08/2019) Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 27. (09/08/2019) Quyết định 4263/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 28. (09/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình
 29. (09/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 30. (09/08/2019) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
 31. (09/08/2019) Quyết định 4268/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 32. (09/08/2019) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 33. (09/08/2019) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 34. (09/08/2019) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
 35. (09/08/2019) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 36. (09/08/2019) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 37. (09/08/2019) Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 38. (09/08/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 12 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Gia Lai
 39. (08/08/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 40. (08/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-TCHQ năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/QĐ-BTC (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 41. (08/08/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
 42. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 43. (08/08/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
 44. (08/08/2019) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” tại thành phố Đà Nẵng
 45. (08/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 46. (08/08/2019) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
 47. (08/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND quy định về tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 48. (08/08/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 49. (08/08/2019) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 50. (08/08/2019) Quyết định 4226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 51. (08/08/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án "Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021"
 52. (08/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến Lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội
 53. (08/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2015/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 54. (08/08/2019) Kế hoạch 97/KH-UBND về kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm; bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 55. (08/08/2019) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp do tỉnh Sơn La ban hành
 56. (08/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 57. (08/08/2019) Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. (08/08/2019) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
 59. (08/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam
 60. (08/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 61. (08/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 4005/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
 62. (08/08/2019) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 63. (08/08/2019) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
 64. (08/08/2019) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 65. (08/08/2019) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
 66. (08/08/2019) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
 67. (08/08/2019) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
 68. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 69. (07/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 70. (07/08/2019) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 về hành động và tổ chức thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 71. (07/08/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 72. (07/08/2019) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 73. (07/08/2019) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 74. (07/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
 75. (07/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 76. (07/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 77. (07/08/2019) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 78. (07/08/2019) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 79. (07/08/2019) Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 80. (07/08/2019) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 81. (07/08/2019) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 82. (06/08/2019) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Luật sư; Trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
 83. (06/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 84. (06/08/2019) Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
 85. (06/08/2019) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 86. (06/08/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
 87. (06/08/2019) Thông báo 281/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 88. (06/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 89. (06/08/2019) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2025
 90. (06/08/2019) Kế hoạch 4899/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 91. (06/08/2019) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
 92. (06/08/2019) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 93. (06/08/2019) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 94. (06/08/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Sơn La ban hành
 95. (06/08/2019) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 96. (06/08/2019) Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 97. (06/08/2019) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 98. (06/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
 99. (06/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
 100. (06/08/2019) Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 101. (06/08/2019) Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 102. (06/08/2019) Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 103. (06/08/2019) Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 104. (06/08/2019) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
 105. (06/08/2019) Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 106. (06/08/2019) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 107. (06/08/2019) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 108. (06/08/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 109. (06/08/2019) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao, kèm theo Quyết định 1683/QĐ-UBND
 110. (06/08/2019) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
 111. (06/08/2019) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 112. (06/08/2019) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
 113. (06/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND
 114. (05/08/2019) Quyết định 529/QĐ-UBDT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 115. (05/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
 116. (05/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu
 117. (05/08/2019) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
 118. (05/08/2019) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
 119. (05/08/2019) Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do tỉnh An Giang ban hành
 120. (05/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 121. (05/08/2019) Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 122. (05/08/2019) Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 123. (05/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 124. (05/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 125. (05/08/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
 126. (05/08/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
 127. (05/08/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021
 128. (05/08/2019) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 129. (05/08/2019) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 130. (05/08/2019) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 131. (05/08/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong theo dõi, thực hiện nhiệm vụ được giao do tỉnh Kon Tum ban hành
 132. (05/08/2019) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
 133. (05/08/2019) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 134. (05/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 135. (05/08/2019) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 136. (05/08/2019) Kế hoạch 6247/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 137. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
 138. (05/08/2019) Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
 139. (05/08/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 140. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
 2. (12/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 3. (09/08/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 4. (09/08/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (09/08/2019) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 6. (09/08/2019) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng, trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (08/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam
 8. (08/08/2019) Công văn 9067/BTC-NSNN năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. (08/08/2019) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Trà Vinh ban hành
 10. (08/08/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 11. (08/08/2019) Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 08 2019 providing guidance on making and settlement of provisions for devaluation of inventory, losses on financial investments, bad debts and warranty at enterprises
 12. (08/08/2019) Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (08/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020
 14. (08/08/2019) Circular No. 49/2019/TT-BTC dated August 8 2019 guidance on the management and use of State budget for supporting the human resource development of small and medium-sized enterprises
 15. (07/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 16. (07/08/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 65/2014/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 17. (07/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND và 59/2016/QĐ-UBND
 18. (07/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 19. (07/08/2019) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 20. (06/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 21. (06/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 22. (06/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2012/QĐ-UBND
 23. (06/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An
 24. (06/08/2019) Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 25. (06/08/2019) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 26. (06/08/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 27. (05/08/2019) Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (05/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 29. (05/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 30. (05/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 31. (05/08/2019) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
 32. (05/08/2019) Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (05/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 34. (05/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do tỉnh Điện Biên ban hành
 35. (05/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
 36. (05/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND
 37. (05/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn
 38. (05/08/2019) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 39. (05/08/2019) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 40. (05/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 176/KH-UBND về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
 3. (12/08/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị 15/CT-TTg
 4. (12/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 5. (12/08/2019) Quyết định 468/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025
 6. (09/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (09/08/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. (08/08/2019) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
 9. (07/08/2019) Kế hoạch 265/KH-UBND thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 10. (07/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (07/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND và 59/2016/QĐ-UBND
 12. (06/08/2019) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 13. (06/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 14. (06/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2012/QĐ-UBND
 15. (05/08/2019) Công văn 950/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (05/08/2019) Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (05/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 18. (05/08/2019) Công văn 3053/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (09/08/2019) Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 01/2003/CT.UBNDT về phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 4. (09/08/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 5. (09/08/2019) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (08/08/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành
 7. (08/08/2019) Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (08/08/2019) Công văn 3421/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (08/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020
 10. (08/08/2019) Quyết định 2257/QĐ-BGDĐT năm 2019 sửa đổi Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (06/08/2019) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 12. (06/08/2019) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 13. (06/08/2019) Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 14. (05/08/2019) Công văn 3343/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (12/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 3. (12/08/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (10/08/2019) Quyết định 3544/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 5. (09/08/2019) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 về lập nhóm ứng dụng zalo và quy chế quản lý, sử dụng của nhóm zalo trong điều hành, trao đổi công việc do tỉnh Lai Châu ban hành
 6. (09/08/2019) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (09/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Cà Mau ban hành
 8. (09/08/2019) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 274/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 9. (09/08/2019) Kế hoạch 3606/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 10. (08/08/2019) Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (08/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (07/08/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 13. (07/08/2019) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 14. (07/08/2019) Kế hoạch 1694/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 15. (06/08/2019) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2020
 16. (06/08/2019) Quyết định 1222/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (06/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 18. (05/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
 2. (12/08/2019) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 3. (12/08/2019) Thông tư 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (12/08/2019) Thông tư 28/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (12/08/2019) Công văn 7132/VPCP-CN năm 2019 về bảo đảm nguồn nhân lực ngành hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/08/2019) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2019 Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 7. (12/08/2019) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (09/08/2019) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 9. (09/08/2019) Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 10. (08/08/2019) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
 11. (07/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 12. (07/08/2019) Công văn 975/TTg-CN năm 2019 về nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (07/08/2019) Thông tư 27/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 2018 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (06/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 15. (06/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (06/08/2019) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 17. (05/08/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 18. (05/08/2019) Công văn 3343/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (05/08/2019) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
 20. (05/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 21. (05/08/2019) Quyết định 3134/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/08/2019) Công văn 677/AIDS-ĐT năm 2019 về kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế do Cục Phòng chống HIV/AIDS ban hành
 2. (12/08/2019) Official Dispatch No. 4658/BYT-TB-CT dated August 12, 2019 on Instructions about import procedures
 3. (12/08/2019) Công văn 4658/BYT-TB-CT năm 2019 về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/08/2019) Công văn 13431/QLD-MP năm 2019 cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (09/08/2019) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực An toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sơn La
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 7. (09/08/2019) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
 8. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 9. (08/08/2019) Quyết định 4226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (08/08/2019) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 11. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 12. (07/08/2019) Công văn 4545/BYT-TCCB về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
 13. (06/08/2019) Quyết định 3451/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (06/08/2019) Công văn 4519/BYT-BM-TE năm 2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành
 15. (06/08/2019) Thông báo 5644/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (06/08/2019) Công văn 6991/VP-VX năm 2019 về đính chính Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 17. (06/08/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (05/08/2019) Quyết định 3424/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 - 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (05/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 20. (05/08/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 2. (09/08/2019) Công văn 5582/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký tiến độ thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ 12 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (08/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định 01/2006/QĐ-UBND về thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang
 5. (07/08/2019) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 6. (06/08/2019) Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 7. (06/08/2019) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
 8. (05/08/2019) Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 3333/KH-UBND năm 2019 triển khai giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (12/08/2019) Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (09/08/2019) Quyết định 4263/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (09/08/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 6. (08/08/2019) Quyết định 995/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
 7. (08/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do thành phố Cần Thơ ban hành
 8. (07/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (07/08/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 10. (07/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND
 11. (06/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 12. (05/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 13. (05/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
 14. (05/08/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới đối với 55 ấp, thuộc 05 xã có tên tại Quyết định 1385/QĐ-TTg thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2020
 2. (12/08/2019) Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về du lịch tỉnh Bình Định
 3. (09/08/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 4. (09/08/2019) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình"
 5. (09/08/2019) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 3606/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (08/08/2019) Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2019 quy định tiêu chuẩn, thang điểm, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 9. (08/08/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. (08/08/2019) Kế hoạch 97/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (08/08/2019) Kế hoạch 3364/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 13. (07/08/2019) Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2019 quy định về bổ sung chấm điểm 02 đặc điểm “Đất đai” và “Chăn nuôi” trong Phiếu B rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị do tỉnh Kiên Giang ban hành
 14. (07/08/2019) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 15. (07/08/2019) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 16. (06/08/2019) Công văn 3304/LĐTBXH-BGĐ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 17. (06/08/2019) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 18. (06/08/2019) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 19. (06/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 20. (05/08/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 21. (05/08/2019) Kế hoạch 3313/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo
 22. (05/08/2019) Kế hoạch 183/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 23. (05/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
 24. (05/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 25. (05/08/2019) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
 26. (05/08/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/08/2019) Decision No. 999/QD-TTg dated August 12, 2019 giving approval for scheme for development of sharing economy
 2. (12/08/2019) Công văn 7137/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 5678/BKHĐT-HTX năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (12/08/2019) Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2019) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 114-KH-UBND/TU về triển khai Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 7. (08/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị
 8. (08/08/2019) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
 9. (08/08/2019) Kế hoạch 3364/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (07/08/2019) Công văn 6987/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2019) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 12. (05/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
 13. (05/08/2019) Kế hoạch 2005/KH-UBND năm 2019 về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (12/08/2019) Công văn 5148/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 5156/TCHQ-GSQL năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/08/2019) Official Dispatch No. 4658/BYT-TB-CT dated August 12, 2019 on Instructions about import procedures
 4. (12/08/2019) Công văn 4658/BYT-TB-CT năm 2019 về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 5097/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã mì (sắn) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (09/08/2019) Công văn 2410/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (09/08/2019) Công văn 2438/GSQL-GQ2 năm 2019 về xuất nguyên vật liệu cho khách hàng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 8. (09/08/2019) Công văn 2439/GSQL-GQ2 năm 2019 về gia công, sản xuất xuất khẩu hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 9. (09/08/2019) Công văn 5094/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/08/2019) Công văn 5095/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (08/08/2019) Công văn 5085/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (08/08/2019) Công văn 5086/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (08/08/2019) Công văn 5084/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (05/08/2019) Công văn 4993/TCHQ-GSQL năm 2019 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (05/08/2019) Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 16. (05/08/2019) Công văn 2359/GSQL-GQ1 năm 2019 thời gian kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý Hải quan

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (12/08/2019) Công văn 63688/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63594/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (12/08/2019) Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 7. (09/08/2019) Công văn 5587/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (08/08/2019) Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 08 2019 providing guidance on making and settlement of provisions for devaluation of inventory, losses on financial investments, bad debts and warranty at enterprises
 9. (08/08/2019) Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (08/08/2019) Thông tư 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (08/08/2019) Circular No. 50/2019/TT-BTC dated August 08, 2019 guidelines for auctions of block shares together with receivable debt of state enterprises serving as debt buyers, sellers and disposal
 12. (08/08/2019) Circular No. 49/2019/TT-BTC dated August 8 2019 guidance on the management and use of State budget for supporting the human resource development of small and medium-sized enterprises
 13. (07/08/2019) Công văn 975/TTg-CN năm 2019 về nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (05/08/2019) Công văn 8877/BTC-TCDN năm 2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 15. (05/08/2019) Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (05/08/2019) Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành
 17. (05/08/2019) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 18. (05/08/2019) Circular No. 47/2019/TT-BTC dated August 5 2019 on amounts, collection, payment, management and use of fees for providing information about enterprises, charges for business registration

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (12/08/2019) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (12/08/2019) Quyết định 3565/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019-2020
 3. (09/08/2019) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
 4. (08/08/2019) Quyết định 2249/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chất bôi trơn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (08/08/2019) Quyết định 2250/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về dầu bôi trơn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. (08/08/2019) Quyết định 2251/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (08/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 8. (08/08/2019) Quyết định 2253/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 9. (07/08/2019) Quyết định 1359/QĐ-UBND phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 10. (07/08/2019) Kết luận 54-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 11. (05/08/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 12. (05/08/2019) Kế hoạch 1996/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 2. (09/08/2019) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 3. (09/08/2019) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng, trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (08/08/2019) Công văn 9067/BTC-NSNN năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 5. (08/08/2019) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Trà Vinh ban hành
 6. (07/08/2019) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (06/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 8. (06/08/2019) Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 9. (06/08/2019) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 10. (06/08/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 11. (05/08/2019) Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (05/08/2019) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
 13. (05/08/2019) Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (05/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
 15. (05/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn
 16. (05/08/2019) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 17. (05/08/2019) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 18. (12/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 19. (12/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 20. (12/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 21. (12/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An
 22. (10/08/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với dự án nhóm C thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (12/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 24. (11/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 25. (09/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận
 26. (12/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 27. (09/08/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 28. (10/08/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 29. (10/08/2019) Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 30. (10/08/2019) Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 31. (10/08/2019) Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
 32. (10/08/2019) Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 33. (05/08/2019) Nghị quyết 228/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước
 34. (05/08/2019) Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 35. (05/08/2019) Nghị quyết 223/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
 36. (05/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu hang động du lịch Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 37. (05/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 38. (05/08/2019) Nghị quyết 217/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 39. (05/08/2019) Nghị quyết 224/2019/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
 40. (05/08/2019) Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 41. (05/08/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 42. (05/08/2019) Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 43. (05/08/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 44. (05/08/2019) Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 45. (06/08/2019) Nghị quyết 80/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 46. (06/08/2019) Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 47. (06/08/2019) Nghị quyết 76/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 48. (06/08/2019) Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 49. (06/08/2019) Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận thực hiện
 50. (06/08/2019) Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 51. (05/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 52. (06/08/2019) Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 53. (06/08/2019) Nghị quyết 73/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 54. (06/08/2019) Nghị quyết 72/2019/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phân bổ, nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 55. (06/08/2019) Nghị quyết 69/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 56. (06/08/2019) Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh Bình Thuận
 57. (06/08/2019) Nghị quyết 78/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020
 58. (10/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 kèm theo Quyết định 3238/QĐ-UBND
 59. (05/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 60. (05/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020
 61. (12/08/2019) Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 62. (09/08/2019) Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 63. (09/08/2019) Circular No. 37/2019/TT-BTC dated June 25, 2019 on guidelines for financial regime for microfinance programs and projects of political organizations, socio-political organizations, and non-governmental organizations

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/08/2019) Công văn 63745/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63746/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 3200/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (12/08/2019) Công văn 5148/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/08/2019) Official Dispatch No. 3200/TCT-KK dated August 12, 2019 On tax administration of business locations of enterprises situated in different provinces from those of their management bodies
 6. (12/08/2019) Công văn 63606/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bản quyền phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (12/08/2019) Công văn 63605/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với thu nhập dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (12/08/2019) Công văn 63600/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (12/08/2019) Công văn 63596/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (12/08/2019) Công văn 63688/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (12/08/2019) Công văn 63601/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/08/2019) Công văn 63594/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (12/08/2019) Công văn 63603/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (12/08/2019) Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (12/08/2019) Công văn 63593/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân của khoản hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (09/08/2019) Công văn 63387/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn nộp thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (09/08/2019) Công văn 63386/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/08/2019) Công văn 63381/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/08/2019) Công văn 5097/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã mì (sắn) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 21. (09/08/2019) Công văn 63385/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (09/08/2019) Công văn 63376/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (09/08/2019) Công văn 5094/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (09/08/2019) Công văn 63383/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (09/08/2019) Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (09/08/2019) Công văn 63378/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (09/08/2019) Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (09/08/2019) Công văn 63228/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (09/08/2019) Công văn 63212/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thi công thời vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (09/08/2019) Công văn 905/UBDT-CSDT năm 2019 về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 31. (09/08/2019) Công văn 63388/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (08/08/2019) Công văn 3125/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với lĩnh vực hàng không do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (08/08/2019) Công văn 3120/TCT-DNL năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (08/08/2019) Công văn 3165/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (08/08/2019) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2019 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Trà Vinh ban hành
 36. (08/08/2019) Công văn 3122/TCT-TTKT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (08/08/2019) Công văn 5080/TCHQ-TTr năm 2019 về trả lời tiếp theo công văn 05/XNK/2019 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (08/08/2019) Công văn 3163/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (08/08/2019) Công văn 62934/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (08/08/2019) Công văn 5085/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. (08/08/2019) Công văn 5086/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 42. (08/08/2019) Công văn 5084/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 43. (08/08/2019) Công văn 5074/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (07/08/2019) Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 45. (07/08/2019) Công văn 62719/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 46. (06/08/2019) Công văn 3082/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 47. (06/08/2019) Công văn 3096/TCT-CS năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 48. (06/08/2019) Công văn 3084/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 49. (06/08/2019) Công văn 3083/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý phản ánh kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 50. (06/08/2019) Công văn 62332/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 51. (06/08/2019) Công văn 62331/CT-TTHT năm 2019 về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. (06/08/2019) Công văn 3095/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
 53. (05/08/2019) Công văn 3054/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 54. (05/08/2019) Công văn 3053/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 55. (05/08/2019) Công văn 61649/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xuất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 56. (11/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận
 57. (12/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 140/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai
 58. (10/08/2019) Nghị quyết 191/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh một số loại phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về lĩnh vực tư pháp
 59. (05/08/2019) Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020
 60. (06/08/2019) Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 61. (05/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 62. (12/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/08/2019) Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 2. (12/08/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2020-2022) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 3. (09/08/2019) Công văn 63387/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn nộp thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (08/08/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
 5. (08/08/2019) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
 6. (07/08/2019) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. (07/08/2019) Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 8. (06/08/2019) Công văn 3096/TCT-CS năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (06/08/2019) Công văn 3786/BTNMT-TCMT năm 2019 về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (06/08/2019) Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh Bến Tre
 11. (06/08/2019) Công văn 6949/VPCP-CN năm 2019 về chuyển mục đích dự án “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/08/2019) Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"
 13. (06/08/2019) Decision No. 3283/QD-UBND dated August 6, 2019 promulgating plan for strengthening Directive No. 19-CT/TU on conducting the campaign “Ho Chi Minh City residents do not litter in roads and canals for a clean city and flood reduction”
 14. (05/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn
 15. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 16. (12/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An
 17. (12/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 18. (12/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 19. (10/08/2019) Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025
 20. (10/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 21. (09/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 22. (05/08/2019) Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 23. (06/08/2019) Nghị quyết 76/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 24. (05/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 25. (07/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước và hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (12/08/2019) Công văn 63746/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63601/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 63603/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/08/2019) Công văn 63386/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/08/2019) Công văn 63378/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/08/2019) Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/08/2019) Công văn 63228/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (08/08/2019) Công văn 3120/TCT-DNL năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (08/08/2019) Công văn 62934/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (06/08/2019) Công văn 62332/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (05/08/2019) Công văn 3054/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (05/08/2019) Công văn 61649/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xuất hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/08/2019) Công văn 7132/VPCP-CN năm 2019 về bảo đảm nguồn nhân lực ngành hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 3458/LĐTBXH-PC năm 2019 áp dụng quy định của pháp luật về quy trình xử lý kỷ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 4. (05/08/2019) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
 5. (05/08/2019) Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (05/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 7. (05/08/2019) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (10/08/2019) Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 9. (12/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước
 10. (10/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định
 11. (10/08/2019) Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 12. (10/08/2019) Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND “Về kéo dài và điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết 178/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 13. (05/08/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 14. (06/08/2019) Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 2. (12/08/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (12/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 về nhập, điều chỉnh, đặt tên và thành lập mới thôn, xóm khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
 5. (12/08/2019) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 6. (12/08/2019) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (12/08/2019) Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (12/08/2019) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát của tỉnh Thái Nguyên
 9. (12/08/2019) Kế hoạch 5006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 10. (12/08/2019) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (12/08/2019) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
 12. (12/08/2019) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2019 Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 13. (12/08/2019) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 14. (10/08/2019) Thông báo 285/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (10/08/2019) Thông báo 286/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (10/08/2019) Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 17. (09/08/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 18. (09/08/2019) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 19. (09/08/2019) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 20. (09/08/2019) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực An toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sơn La
 21. (09/08/2019) Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 22. (09/08/2019) Quyết định 4263/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 23. (09/08/2019) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
 24. (09/08/2019) Quyết định 4268/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 25. (09/08/2019) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 26. (09/08/2019) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 27. (09/08/2019) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
 28. (09/08/2019) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 29. (09/08/2019) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 30. (09/08/2019) Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 31. (09/08/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 12 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Gia Lai
 32. (08/08/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 33. (08/08/2019) Quyết định 2327/QĐ-TCHQ năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/QĐ-BTC (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 35. (08/08/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
 36. (08/08/2019) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” tại thành phố Đà Nẵng
 37. (08/08/2019) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
 38. (08/08/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 39. (08/08/2019) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 40. (08/08/2019) Quyết định 4226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 41. (08/08/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án "Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021"
 42. (08/08/2019) Kế hoạch 97/KH-UBND về kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm; bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 43. (08/08/2019) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp do tỉnh Sơn La ban hành
 44. (08/08/2019) Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (08/08/2019) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
 46. (08/08/2019) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 47. (08/08/2019) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
 48. (08/08/2019) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 49. (08/08/2019) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
 50. (08/08/2019) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
 51. (08/08/2019) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
 52. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 53. (07/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 54. (07/08/2019) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 về hành động và tổ chức thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 55. (07/08/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 56. (07/08/2019) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 57. (07/08/2019) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 58. (07/08/2019) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 59. (07/08/2019) Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 60. (07/08/2019) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 61. (07/08/2019) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 62. (06/08/2019) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Luật sư; Trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
 63. (06/08/2019) Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
 64. (06/08/2019) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 65. (06/08/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
 66. (06/08/2019) Thông báo 281/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. (06/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 68. (06/08/2019) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2025
 69. (06/08/2019) Kế hoạch 4899/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 70. (06/08/2019) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
 71. (06/08/2019) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 72. (06/08/2019) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 73. (06/08/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Sơn La ban hành
 74. (06/08/2019) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 75. (06/08/2019) Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 76. (06/08/2019) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 77. (06/08/2019) Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 78. (06/08/2019) Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 79. (06/08/2019) Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 80. (06/08/2019) Quyết định 2518/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 81. (06/08/2019) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
 82. (06/08/2019) Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 83. (06/08/2019) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 84. (06/08/2019) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 85. (06/08/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 86. (06/08/2019) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao, kèm theo Quyết định 1683/QĐ-UBND
 87. (06/08/2019) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa
 88. (06/08/2019) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 89. (06/08/2019) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
 90. (05/08/2019) Quyết định 529/QĐ-UBDT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 91. (05/08/2019) Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
 92. (05/08/2019) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
 93. (05/08/2019) Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do tỉnh An Giang ban hành
 94. (05/08/2019) Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. (05/08/2019) Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 96. (05/08/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
 97. (05/08/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
 98. (05/08/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021
 99. (05/08/2019) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 100. (05/08/2019) Quyết định 2712/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 101. (05/08/2019) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 102. (05/08/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong theo dõi, thực hiện nhiệm vụ được giao do tỉnh Kon Tum ban hành
 103. (05/08/2019) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
 104. (05/08/2019) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 105. (05/08/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 106. (05/08/2019) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 107. (05/08/2019) Kế hoạch 6247/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 108. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
 109. (05/08/2019) Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
 110. (05/08/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 111. (05/08/2019) Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 112. (10/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
 113. (09/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 114. (10/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 115. (09/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk
 116. (10/08/2019) Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
 117. (10/08/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 118. (10/08/2019) Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, phu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 119. (09/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 120. (08/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 63/2015/QĐ-UBND
 121. (10/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 122. (10/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
 123. (09/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2001/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2001/NQ-HĐND7 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 124. (05/08/2019) Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành
 125. (10/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND
 126. (09/08/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 127. (05/08/2019) Nghị quyết 224/2019/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
 128. (05/08/2019) Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 129. (05/08/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 130. (05/08/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 131. (10/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 132. (05/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh
 133. (05/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 134. (09/08/2019) Quyết định 1550/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 135. (12/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
 136. (09/08/2019) Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
 137. (05/08/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 176/KH-UBND về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị 15/CT-TTg
 3. (12/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 4. (12/08/2019) Quyết định 468/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025
 5. (08/08/2019) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
 6. (07/08/2019) Kế hoạch 265/KH-UBND thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 7. (06/08/2019) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 8. (05/08/2019) Công văn 950/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/08/2019) Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (05/08/2019) Công văn 3053/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (12/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (09/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 13. (05/08/2019) Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 14. (05/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 15. (10/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 kèm theo Quyết định 3238/QĐ-UBND
 16. (05/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/08/2019) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 2. (08/08/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành
 3. (08/08/2019) Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (08/08/2019) Công văn 3421/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai hoạt động đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (08/08/2019) Quyết định 2257/QĐ-BGDĐT năm 2019 sửa đổi Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (06/08/2019) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 7. (06/08/2019) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 8. (06/08/2019) Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 9. (05/08/2019) Công văn 3343/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (12/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước
 11. (10/08/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 12. (10/08/2019) Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND về chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 13. (08/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 63/2015/QĐ-UBND
 14. (05/08/2019) Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/08/2019) Công văn 677/AIDS-ĐT năm 2019 về kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế do Cục Phòng chống HIV/AIDS ban hành
 2. (12/08/2019) Official Dispatch No. 4658/BYT-TB-CT dated August 12, 2019 on Instructions about import procedures
 3. (12/08/2019) Công văn 4658/BYT-TB-CT năm 2019 về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/08/2019) Công văn 13431/QLD-MP năm 2019 cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (09/08/2019) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực An toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sơn La
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 7. (09/08/2019) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
 8. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 9. (08/08/2019) Quyết định 4226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (08/08/2019) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 11. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 12. (07/08/2019) Công văn 4545/BYT-TCCB về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
 13. (06/08/2019) Quyết định 3451/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (06/08/2019) Công văn 4519/BYT-BM-TE năm 2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành
 15. (06/08/2019) Thông báo 5644/TB-BNN-VP năm 2019 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (06/08/2019) Công văn 6991/VP-VX năm 2019 về đính chính Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 17. (06/08/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (05/08/2019) Quyết định 3424/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 - 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (05/08/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
 20. (12/08/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 21. (09/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 22. (06/08/2019) Nghị quyết 80/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 2. (09/08/2019) Công văn 5582/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký tiến độ thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ 12 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (07/08/2019) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 5. (06/08/2019) Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 6. (06/08/2019) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về giao nhiệm vụ cơ quan lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
 7. (05/08/2019) Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/08/2019) Nghị quyết 221/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 9. (05/08/2019) Nghị quyết 222/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 10. (09/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
 2. (12/08/2019) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 3. (12/08/2019) Công văn 7132/VPCP-CN năm 2019 về bảo đảm nguồn nhân lực ngành hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (12/08/2019) Quyết định 2707/QĐ-UBND năm 2019 Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 5. (12/08/2019) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (09/08/2019) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 7. (09/08/2019) Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 8. (08/08/2019) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
 9. (07/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 10. (07/08/2019) Công văn 975/TTg-CN năm 2019 về nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2019) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 12. (06/08/2019) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 13. (05/08/2019) Công văn 3343/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (05/08/2019) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
 15. (05/08/2019) Quyết định 3134/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 16. (10/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2010/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam
 17. (06/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (10/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện và quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 19. (06/08/2019) Nghị quyết 72/2019/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phân bổ, nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (12/08/2019) Công văn 5148/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 5156/TCHQ-GSQL năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/08/2019) Official Dispatch No. 4658/BYT-TB-CT dated August 12, 2019 on Instructions about import procedures
 4. (12/08/2019) Công văn 4658/BYT-TB-CT năm 2019 về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 5097/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã mì (sắn) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (09/08/2019) Công văn 2410/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (09/08/2019) Công văn 2438/GSQL-GQ2 năm 2019 về xuất nguyên vật liệu cho khách hàng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 8. (09/08/2019) Công văn 2439/GSQL-GQ2 năm 2019 về gia công, sản xuất xuất khẩu hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 9. (09/08/2019) Công văn 5094/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu thuốc lá bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/08/2019) Công văn 5095/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (08/08/2019) Công văn 5085/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (08/08/2019) Công văn 5086/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (08/08/2019) Công văn 5084/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số HS hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (05/08/2019) Công văn 4993/TCHQ-GSQL năm 2019 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (05/08/2019) Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 16. (05/08/2019) Công văn 2359/GSQL-GQ1 năm 2019 thời gian kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý Hải quan
 17. (12/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (12/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 3. (12/08/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (10/08/2019) Quyết định 3544/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 5. (09/08/2019) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thông tin và Truyền thông áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Cà Mau ban hành
 7. (09/08/2019) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 274/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 8. (09/08/2019) Kế hoạch 3606/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (08/08/2019) Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (07/08/2019) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 11. (07/08/2019) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 12. (07/08/2019) Kế hoạch 1694/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 13. (06/08/2019) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2020
 14. (06/08/2019) Quyết định 1222/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (11/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần
 16. (09/08/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/08/2019) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới đối với 55 ấp, thuộc 05 xã có tên tại Quyết định 1385/QĐ-TTg thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2020
 2. (12/08/2019) Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về du lịch tỉnh Bình Định
 3. (09/08/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 4. (09/08/2019) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình"
 5. (09/08/2019) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 3606/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (08/08/2019) Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2019 quy định tiêu chuẩn, thang điểm, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (08/08/2019) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 27 được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 9. (08/08/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. (08/08/2019) Kế hoạch 97/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (08/08/2019) Kế hoạch 3364/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (08/08/2019) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 13. (07/08/2019) Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2019 quy định về bổ sung chấm điểm 02 đặc điểm “Đất đai” và “Chăn nuôi” trong Phiếu B rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị do tỉnh Kiên Giang ban hành
 14. (07/08/2019) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 15. (06/08/2019) Công văn 3304/LĐTBXH-BGĐ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (06/08/2019) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 17. (06/08/2019) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (05/08/2019) Kế hoạch 3313/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo
 19. (05/08/2019) Kế hoạch 183/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 20. (05/08/2019) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La
 21. (05/08/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 22. (11/08/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận
 23. (10/08/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND bãi bỏ bỏ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006-2020
 24. (10/08/2019) Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND về nâng mức tiêu chí thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 25. (10/08/2019) Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 26. (11/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 04/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại khách sạn do tỉnh Gia Lai ban hành
 27. (05/08/2019) Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 28. (05/08/2019) Nghị quyết 223/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
 29. (05/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu hang động du lịch Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 30. (05/08/2019) Nghị quyết 217/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 31. (06/08/2019) Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 32. (06/08/2019) Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (12/08/2019) Kế hoạch 3333/KH-UBND năm 2019 triển khai giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (12/08/2019) Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (09/08/2019) Quyết định 4263/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (08/08/2019) Quyết định 995/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
 6. (07/08/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 7. (05/08/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021
 8. (06/08/2019) Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 9. (08/08/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/08/2019) Decision No. 999/QD-TTg dated August 12, 2019 giving approval for scheme for development of sharing economy
 2. (12/08/2019) Công văn 7137/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 5678/BKHĐT-HTX năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (12/08/2019) Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2019) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 114-KH-UBND/TU về triển khai Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 7. (08/08/2019) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
 8. (08/08/2019) Kế hoạch 3364/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 9. (07/08/2019) Công văn 6987/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/08/2019) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 11. (05/08/2019) Kế hoạch 2005/KH-UBND năm 2019 về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 12. (10/08/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND bãi bỏ bỏ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006-2020
 13. (10/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 14. (10/08/2019) Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (12/08/2019) Công văn 63688/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/08/2019) Công văn 63594/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/08/2019) Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (12/08/2019) Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (09/08/2019) Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 6. (09/08/2019) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 7. (09/08/2019) Công văn 5587/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (07/08/2019) Công văn 975/TTg-CN năm 2019 về nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/08/2019) Công văn 8877/BTC-TCDN năm 2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 10. (05/08/2019) Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành
 11. (05/08/2019) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 12. (10/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (12/08/2019) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (12/08/2019) Quyết định 3565/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019-2020
 3. (09/08/2019) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
 4. (08/08/2019) Quyết định 2249/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chất bôi trơn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (08/08/2019) Quyết định 2250/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về dầu bôi trơn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. (08/08/2019) Quyết định 2251/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (08/08/2019) Quyết định 2252/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 8. (08/08/2019) Quyết định 2253/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 9. (07/08/2019) Quyết định 1359/QĐ-UBND phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 10. (07/08/2019) Kết luận 54-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 11. (05/08/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 12. (05/08/2019) Kế hoạch 1996/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/08/2019) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (08/08/2019) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 3. (05/08/2019) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 4. (08/08/2019) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 5. (09/08/2019) Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 6. (09/08/2019) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
 7. (10/08/2019) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định
 8. (10/08/2019) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 9. (09/08/2019) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 10. (10/08/2019) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND
 11. (09/08/2019) Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. (09/08/2019) Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 13. (09/08/2019) Quyết định 3971/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (06/08/2019) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2017 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Quản lý công sản thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 15. (09/08/2019) Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 16. (09/08/2019) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (10/08/2019) Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND về Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố; Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 18. (10/08/2019) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 19. (05/08/2019) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 20. (05/08/2019) Quyết định 1843/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 21. (10/08/2019) Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 22. (12/08/2019) Quyết định 26/2016/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 23. (06/08/2019) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 24. (05/08/2019) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định 99/QĐ-BTC
 25. (10/08/2019) Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
 26. (10/08/2019) Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 27. (10/08/2019) Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 28. (10/08/2019) Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 29. (05/08/2019) Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh
 30. (09/08/2019) Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã của tỉnh Đắk Lắk
 31. (09/08/2019) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 32. (09/08/2019) Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 33. (09/08/2019) Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 34. (06/08/2019) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 35. (09/08/2019) Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 36. (09/08/2019) Chỉ thị 08/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 37. (09/08/2019) Chỉ thị 06/2014/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 38. (09/08/2019) Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 39. (09/08/2019) Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 40. (05/08/2019) Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
 41. (05/08/2019) Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 42. (10/08/2019) Quyết định 58/2013/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 6 Quyết định 62/2007/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận
 43. (09/08/2019) Chỉ thị 08/2013/CT-UBND tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 44. (09/08/2019) Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 45. (09/08/2019) Chỉ thị 06/2013/CT-UBND kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk quản lý
 46. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2013/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 47. (06/08/2019) Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 48. (06/08/2019) Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 49. (10/08/2019) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam
 50. (12/08/2019) Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 51. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 52. (06/08/2019) Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 53. (12/08/2019) Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 54. (09/08/2019) Chỉ thị 11/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 55. (12/08/2019) Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bến Tre ban hành
 56. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tổ chức, triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 57. (09/08/2019) Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 58. (10/08/2019) Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 59. (09/08/2019) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 60. (12/08/2019) Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
 61. (09/08/2019) Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về Quy chế phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 62. (09/08/2019) Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 63. (09/08/2019) Chỉ thị 08/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xá do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 64. (09/08/2019) Quyết định 22/2008/QĐ-UBND về việc xây dựng hệ thống biển báo biên giới và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đắk Lăk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk ban hành
 65. (09/08/2019) Quyết định 21/2008/QĐ-UBND về khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia thuộc tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 66. (12/08/2019) Quyết định 38/2007/QĐ-UBND quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
 67. (12/08/2019) Chỉ thị 16/2007/CT-UBND về tổ chức thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do tỉnh Bến Tre ban hành
 68. (05/08/2019) Quyết định 182/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 69. (12/08/2019) Chỉ thị 03/2006/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Bến Tre ban hành
 70. (12/08/2019) Quyết định 1912/2005/QĐ-UBND về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản đi trên mạng tin học ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã của tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/08/2019) Quyết định 17/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 2. (09/08/2019) Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (09/08/2019) Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 4. (09/08/2019) Chỉ thị 10/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/08/2019) Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 7. (09/08/2019) Chỉ thị 14/2013/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn do ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 8. (09/08/2019) Chỉ thị 08/2013/CT-UBND tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 9. (09/08/2019) Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 10. (10/08/2019) Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 11. (06/08/2019) Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 12. (10/08/2019) Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 13. (09/08/2019) Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 14. (09/08/2019) Chỉ thị 03/2013/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2013/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 16. (09/08/2019) Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về Quy định phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 17. (09/08/2019) Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà văn hóa cộng đồng buôn, thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 18. (09/08/2019) Chỉ thị 06/2012/CT-UBND về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
 19. (06/08/2019) Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 20. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020
 21. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về triển khai thi hành pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 22. (10/08/2019) Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 85/2010/QĐ-TTg do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành
 23. (10/08/2019) Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn trưa tại cơ sở giáo dục mầm non cho đối tượng trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại xã, phường, thị trấn trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành
 24. (09/08/2019) Chỉ thị 12/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 25. (10/08/2019) Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 -2020
 26. (12/08/2019) Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tăng cường triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Bến Tre ban hành
 27. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tổ chức, triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 28. (10/08/2019) Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn trưa tại cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trú tại xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 29. (05/08/2019) Nghị quyết 150/2010/NQ-HĐND về mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 29 ban hành
 30. (09/08/2019) Chỉ thị 15/2008/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 31. (12/08/2019) Chỉ thị 19/2007/CT-UBND về tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu do tỉnh Bến Tre ban hành
 32. (12/08/2019) Chỉ thị 26/2005/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử do tỉnh Bến Tre ban hành

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (10/08/2019) Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (09/08/2019) Chỉ thị 06/2014/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (09/08/2019) Chỉ thị 06/2013/CT-UBND kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk quản lý
 4. (09/08/2019) Chỉ thị 03/2013/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (12/08/2019) Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Bến Tre ban hành
 6. (09/08/2019) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về Biểu mẫu hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (12/08/2019) Chỉ thị 16/2007/CT-UBND về tổ chức thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do tỉnh Bến Tre ban hành
 8. (09/08/2019) Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP hướng dẫn Quyết định 149/2001/QĐ-TTg về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (09/08/2019) Thông tư 26/2014/TT-NHNN quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
 2. (09/08/2019) Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị,thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
 4. (09/08/2019) Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 5. (09/08/2019) Quyết định 1839/2005/QĐ-NHNN về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 07/2005/CT-NHNN về tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 7. (09/08/2019) Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 8. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2004/CT-NHNN về tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền vững do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 9. (09/08/2019) Quyết định 1448/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động trong hệ thống Ngân hàng nhà nước (kèm theo Quyết định 1379/2001/QĐ-NHNN và 1474/2001/QĐ-NHNN)
 10. (09/08/2019) Thông tư 05/2002/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 11. (09/08/2019) Quyết định 236/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 13, khoản 1 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng nhà nước kèm theo Quyết định 237/1999/QĐ-NHNN8 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
 12. (09/08/2019) Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP hướng dẫn Quyết định 149/2001/QĐ-TTg về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành
 13. (09/08/2019) Quyết định 1474/2001/QĐ-NHNN quy định đối tượng và mức thanh toán cước phí điện thoại công vụ trong đơn vị Ngân hàng Nhà nước
 14. (09/08/2019) Quyết định 1379/2001/QĐ-NHNN về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
 15. (09/08/2019) Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 16. (09/08/2019) Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi giữa Ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/08/2019) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/08/2019) Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 3. (09/08/2019) Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND
 4. (09/08/2019) Quyết định 3340/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
 5. (09/08/2019) Quyết định 21/2014/QĐ-UBND quy định tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 thực hiện Quyết định 551/QĐ-TTg do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 6. (09/08/2019) Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 7. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 8. (09/08/2019) Quyết định 24/2012/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/08/2019) Quyết định 140/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 2. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2016/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 3. (09/08/2019) Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND
 4. (09/08/2019) Quyết định 34/2014/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (09/08/2019) Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/08/2019) Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miền thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 7. (10/08/2019) Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 8. (10/08/2019) Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 9. (05/08/2019) Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND về lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành
 10. (05/08/2019) Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 11. (10/08/2019) Quyết định 64/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
 12. (10/08/2019) Quyết định 74/2006/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 848/QĐ/UB-BT quy định thời vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
 13. (10/08/2019) Quyết định 21/2006/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (05/08/2019) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 2. (07/08/2019) Quyết định 100/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (09/08/2019) Quyết định 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 4. (09/08/2019) Quyết định 34/2014/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (09/08/2019) Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 08/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 7. (09/08/2019) Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về mức chi, thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 8. (09/08/2019) Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về biện pháp tưới, tiêu của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 9. (09/08/2019) Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 10. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 11. (09/08/2019) Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. (09/08/2019) Quyết định 3599/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
 13. (09/08/2019) Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 14. (09/08/2019) Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miền thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (09/08/2019) Quyết định 22/2013/QĐ-UBND Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 16. (12/08/2019) Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (09/08/2019) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 18. (10/08/2019) Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 19. (12/08/2019) Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 20. (09/08/2019) Quyết định 06/2011/QĐ-UBND Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 21. (09/08/2019) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 22. (09/08/2019) Chỉ thị 10/2009/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 23. (05/08/2019) Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 24. (09/08/2019) Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
 25. (09/08/2019) Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân huỷ góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 26. (09/08/2019) Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/08/2019) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định
 2. (12/08/2019) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (12/08/2019) Decision No. 09/2018/QD-UBND dated March 15, 2018 on Ho Chi Minh City’s land price coefficients in 2018
 4. (09/08/2019) Quyết định 137/2017/QĐ-UBND về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (06/08/2019) Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 6. (05/08/2019) Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (10/08/2019) Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè cho trẻ em mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 8. (06/08/2019) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2017 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Quản lý công sản thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 9. (09/08/2019) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 10. (09/08/2019) Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 11. (09/08/2019) Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. (05/08/2019) Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND về quy định mức trợ cấp đặc thù cho công, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang
 13. (06/08/2019) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
 14. (05/08/2019) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định 99/QĐ-BTC
 15. (09/08/2019) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 16. (11/08/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 17. (10/08/2019) Nghị quyết 183/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 18. (09/08/2019) Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về mức chi, thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 19. (09/08/2019) Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk
 20. (09/08/2019) Quyết định 21/2014/QĐ-UBND quy định tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 thực hiện Quyết định 551/QĐ-TTg do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 21. (10/08/2019) Quyết định 58/2013/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 6 Quyết định 62/2007/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận
 22. (09/08/2019) Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 23. (06/08/2019) Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 24. (09/08/2019) Quyết định 38/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 25. (10/08/2019) Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học trung học phổ thông, học trung cấp nghề hoặc học văn hóa trung học phổ thông kết hợp với học nghề trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 26. (09/08/2019) Quyết định 05/2012/QĐ-UBND quy định trình tự lập, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 27. (10/08/2019) Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 28. (05/08/2019) Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và tiếp khách trong nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 28 ban hành
 29. (05/08/2019) Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 30. (09/08/2019) Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 31. (10/08/2019) Quyết định 03/2005/QĐ-UBBT quy định tạm thời chính sách, chế độ đối với các lớp Bổ túc văn hóa theo Nghị quyết 05/NQ-TU về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ huyện Phú Quý đến năm 2005 do Tỉnh Bình Thuận ban hành
 32. (09/08/2019) Quyết định 1448/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động trong hệ thống Ngân hàng nhà nước (kèm theo Quyết định 1379/2001/QĐ-NHNN và 1474/2001/QĐ-NHNN)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/08/2019) Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 2. (10/08/2019) Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè cho trẻ em mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 3. (10/08/2019) Nghị quyết 183/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (05/08/2019) Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
 5. (05/08/2019) Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 14/2013/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn do ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 7. (10/08/2019) Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 8. (10/08/2019) Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học trung học phổ thông, học trung cấp nghề hoặc học văn hóa trung học phổ thông kết hợp với học nghề trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 9. (09/08/2019) Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 10. (10/08/2019) Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học tại cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 85/2010/QĐ-TTg do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành
 11. (10/08/2019) Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn trưa tại cơ sở giáo dục mầm non cho đối tượng trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại xã, phường, thị trấn trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành
 12. (10/08/2019) Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND hỗ trợ tiền ăn trưa tại cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trú tại xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 13. (09/08/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông tỉnh Đắk Lắk
 14. (10/08/2019) Quyết định 03/2005/QĐ-UBBT quy định tạm thời chính sách, chế độ đối với các lớp Bổ túc văn hóa theo Nghị quyết 05/NQ-TU về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ huyện Phú Quý đến năm 2005 do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (09/08/2019) Quyết định 7026/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 2. (09/08/2019) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 3. (09/08/2019) Quyết định 3971/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (09/08/2019) Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (05/08/2019) Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND về lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành
 6. (09/08/2019) Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (10/08/2019) Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (12/08/2019) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (12/08/2019) Decision No. 09/2018/QD-UBND dated March 15, 2018 on Ho Chi Minh City’s land price coefficients in 2018
 3. (09/08/2019) Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 4. (09/08/2019) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (09/08/2019) Quyết định 37/2011/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 6. (05/08/2019) Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 7. (10/08/2019) Quyết định 74/2006/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 848/QĐ/UB-BT quy định thời vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
 8. (12/08/2019) Quyết định 1392/2006/QĐ-UBND bổ sung Chỉ thị 06/2006/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bến Tre ban hành
 9. (12/08/2019) Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do tỉnh Bến Tre ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/08/2019) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (05/08/2019) Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND về quy định mức trợ cấp đặc thù cho công, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang
 3. (05/08/2019) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 4. (05/08/2019) Quyết định 1843/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 5. (09/08/2019) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/08/2019) Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk
 7. (10/08/2019) Quyết định 58/2013/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 6 Quyết định 62/2007/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận
 8. (09/08/2019) Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 9. (12/08/2019) Chỉ thị 28/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
 10. (09/08/2019) Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 11. (09/08/2019) Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (09/08/2019) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
 2. (09/08/2019) Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (09/08/2019) Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 4. (10/08/2019) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 5. (09/08/2019) Chỉ thị 02/2016/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/08/2019) Chỉ thị 01/2016/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (09/08/2019) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nằm trong quy hoạch hệ thống, kho, trạm nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025
 8. (09/08/2019) Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (09/08/2019) Chỉ thị 05/2015/CT-UBND về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 10. (09/08/2019) Quyết định 3340/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
 11. (09/08/2019) Chỉ thị 10/2014/CT-UBND tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 12. (10/08/2019) Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 -2020
 13. (09/08/2019) Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về xây dựng phương án khoán tại Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 14. (05/08/2019) Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 15. (10/08/2019) Quyết định 21/2006/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/08/2019) Quyết định 137/2017/QĐ-UBND về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (06/08/2019) Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (09/08/2019) Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 4. (05/08/2019) Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND về bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 5. (09/08/2019) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 6. (09/08/2019) Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về Quy định phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk