Thông báo văn bản mới từ ngày 02-09-2019 đến ngày 09-09-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 02-09-2019 đến 09-09-2019


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/09/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 2. (09/09/2019) Nghị quyết 766/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa
 4. (09/09/2019) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (09/09/2019) Kế hoạch 109/KH-TANDTC năm 2019 thực hiện giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân
 6. (09/09/2019) Thông báo 3579/TB-BVHTTDL về thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (09/09/2019) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (09/09/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 9. (09/09/2019) Kế hoạch 4468/KH-UBND về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
 10. (09/09/2019) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/09/2019) Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (09/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 21 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND
 13. (09/09/2019) Kế hoạch 4312/KH-BNV năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Nội vụ ban hành
 14. (09/09/2019) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (09/09/2019) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 16. (09/09/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 17. (09/09/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 18. (09/09/2019) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
 19. (09/09/2019) Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 20. (09/09/2019) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
 21. (09/09/2019) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 22. (09/09/2019) Quyết định 1514/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 23. (09/09/2019) Quyết định 2764/QĐ-UBND năm 2019 quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
 24. (09/09/2019) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế do tỉnh Lào Cai ban hành
 25. (09/09/2019) Kế hoạch 4088/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Quảng Trị ban hành
 26. (07/09/2019) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (07/09/2019) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
 28. (07/09/2019) Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. (06/09/2019) Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
 30. (06/09/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 31. (06/09/2019) Quyết định 3556/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 32. (06/09/2019) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 33. (06/09/2019) Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
 34. (06/09/2019) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 35. (06/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
 36. (06/09/2019) Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 37. (06/09/2019) Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 38. (06/09/2019) Quyết định 3394/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 39. (06/09/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 40. (06/09/2019) Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình
 41. (06/09/2019) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 42. (06/09/2019) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 43. (06/09/2019) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 44. (06/09/2019) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
 45. (06/09/2019) Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 46. (06/09/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
 47. (06/09/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về định mức, nội dung và mức chi hoạt động đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 48. (06/09/2019) Quyết định 751/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 49. (06/09/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
 50. (06/09/2019) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 51. (06/09/2019) Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 52. (06/09/2019) Quyết định 3205/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
 53. (06/09/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 54. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 55. (06/09/2019) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 56. (05/09/2019) Quyết định 2941/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 57. (05/09/2019) Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Quyết định 4314/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
 58. (05/09/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
 59. (05/09/2019) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 60. (05/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
 61. (05/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
 62. (05/09/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 118/2001/QĐ-UB quy định quản lý các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Gia Lai
 63. (05/09/2019) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 64. (05/09/2019) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
 65. (05/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
 66. (05/09/2019) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 67. (04/09/2019) Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 68. (04/09/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 69. (04/09/2019) Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 70. (04/09/2019) Quyết định 2806/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
 71. (04/09/2019) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 72. (04/09/2019) Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. (04/09/2019) Công văn 5637/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 74. (04/09/2019) Công văn 15187/QLD-VP năm 2019 về cung cấp dịch vụ chuyển phát công văn, thư, bưu kiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Cục Quản lý dược ban hành
 75. (04/09/2019) Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 76. (04/09/2019) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
 77. (04/09/2019) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
 78. (04/09/2019) Quyết định 1885/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 79. (04/09/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
 80. (04/09/2019) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 81. (04/09/2019) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
 82. (04/09/2019) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 83. (04/09/2019) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 84. (04/09/2019) Kế hoạch 3999/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Quảng Trị ban hành
 85. (03/09/2019) Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thanh tra áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 86. (03/09/2019) Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 87. (03/09/2019) Công văn 7908/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 88. (03/09/2019) Quyết định 3728/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 4631/QĐ-UBND
 89. (03/09/2019) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu
 90. (03/09/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 91. (03/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 92. (03/09/2019) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 93. (03/09/2019) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 94. (03/09/2019) Quyết định 2531/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 95. (03/09/2019) Quyết định 146/QĐ-BCĐIUU năm 2019 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
 96. (03/09/2019) Quyết định 3136/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
 97. (03/09/2019) Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 98. (03/09/2019) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 99. (03/09/2019) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 100. (03/09/2019) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ thủ tục “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú” kèm theo Quyết định 1187/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 101. (03/09/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
 102. (03/09/2019) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 103. (03/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình
 104. (03/09/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 3. (09/09/2019) Decision No. 27/2019/QD-TTg dated September 9, 2019 on credits for workers in poor district working abroad under contracts until 2020
 4. (06/09/2019) Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
 5. (06/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
 6. (05/09/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 7. (04/09/2019) Quyết định 2806/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
 8. (04/09/2019) Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (03/09/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 10. (03/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 11. (03/09/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 12. (03/09/2019) Chỉ thị 37-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/09/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 3) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 3. (07/09/2019) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/09/2019) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 5. (06/09/2019) Công văn 8010/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/09/2019) Quyết định 2941/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 7. (05/09/2019) Kế hoạch 6031/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 53/NQ-TW về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do thành phố Đà Nẵng ban hành
 8. (05/09/2019) Công văn 6520/BNN-KH năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (05/09/2019) Công văn 6434/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (05/09/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3173/2005/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 11. (04/09/2019) Công văn 6400/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (04/09/2019) Công văn 6397/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (04/09/2019) Công văn 6395/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thu tiền bán hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (04/09/2019) Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thời điểm thực hiện đóng thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (04/09/2019) Công văn 6389/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về xác định dự án đầu tư mua tàu biển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. (03/09/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 17. (03/09/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (03/09/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 19. (03/09/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 20. (03/09/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/09/2019) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc trung bộ giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2019) Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (09/09/2019) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (09/09/2019) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (09/09/2019) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2019 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương
 6. (09/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 7. (06/09/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (06/09/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành
 9. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 10. (05/09/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. (05/09/2019) Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (04/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2012/QĐ-UBND, 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
 13. (04/09/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 14. (04/09/2019) Kế hoạch 1937/KH-UBND về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 15. (04/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập do tỉnh Bình Phước ban hành
 16. (03/09/2019) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
 17. (03/09/2019) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
 18. (03/09/2019) Circular No. 08/2019/TT-BVHTTDL dated September 03, 2019 on process of performing judicial expertise on cultural products
 19. (03/09/2019) Kế hoạch 5585/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 20. (03/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 21. (03/09/2019) Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL quy định về quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 22. (03/09/2019) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
 23. (03/09/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 24. (03/09/2019) Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (09/09/2019) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2019 thực hiện giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/09/2019) Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (09/09/2019) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (06/09/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 5. (06/09/2019) Quyết định 3556/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 6. (06/09/2019) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 7. (06/09/2019) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 8. (06/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 9. (06/09/2019) Thông tư 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (06/09/2019) Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi mốt số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (04/09/2019) Thông tư 32/2019/TT-BGTVT công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (04/09/2019) Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (04/09/2019) Công văn 7928/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (03/09/2019) Công văn 7887/VPCP-CN năm 2019 thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan đến dự án đường liên tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/09/2019) Công văn 1112/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đi qua tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019-2020
 2. (09/09/2019) Công văn 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về tổ chức có hiệu quả giải pháp, chỉ đạo điều hành giá mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (09/09/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 5. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (09/09/2019) Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung một số điều quy định về mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
 7. (09/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (09/09/2019) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (06/09/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 10. (06/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019
 11. (06/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
 12. (06/09/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về định mức, nội dung và mức chi hoạt động đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 13. (06/09/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
 14. (06/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 15. (06/09/2019) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2019 quy định về định mức hỗ trợ hoạt động tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng biện pháp chôn lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 16. (05/09/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
 17. (05/09/2019) Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 05, 2019 on management of state investment in information technology application
 18. (05/09/2019) Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 19. (05/09/2019) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 20. (05/09/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 204/2013/QĐ-UBND quy định thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 21. (05/09/2019) Quyết định 4037/QĐ-BYT năm 2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành
 22. (04/09/2019) Quyết định 4754/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội
 23. (04/09/2019) Kế hoạch 5649/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 24. (04/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 25. (04/09/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 26. (03/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 27. (03/09/2019) Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 28. (03/09/2019) Thông tư 61/2019/TT-BTC hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 29. (03/09/2019) Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 30. (03/09/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (06/09/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 2. (05/09/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
 3. (04/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
 4. (03/09/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 5. (03/09/2019) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (09/09/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND "quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
 2. (09/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 3. (09/09/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 4. (06/09/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 5. (06/09/2019) Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình
 6. (06/09/2019) Quyết định 2333/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (05/09/2019) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/09/2019) Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 9. (05/09/2019) Quyết định 4037/QĐ-BYT năm 2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành
 10. (05/09/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (04/09/2019) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2022
 12. (04/09/2019) Công văn 4351/BTNMT-TCMT năm 2019 về đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (04/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (03/09/2019) Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 15. (03/09/2019) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 2. (09/09/2019) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 33/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (09/09/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 5. (09/09/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 6. (06/09/2019) Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (06/09/2019) Công văn 4409/BTNMT-VP năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (06/09/2019) Công văn 3001/BTTTT-CATTT năm 2019 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (06/09/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 10. (05/09/2019) Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 05, 2019 on management of state investment in information technology application
 11. (05/09/2019) Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 12. (04/09/2019) Công văn 2973/BTTTT-CATTT năm 2019 hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (04/09/2019) Kế hoạch 2607/KH-UBND năm 2019 về triển khai thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (03/09/2019) Công văn 3200/BHXH-CNTT năm 2019 về bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 15. (03/09/2019) Kế hoạch 3063/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 16. (03/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/09/2019) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (09/09/2019) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 3. (06/09/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 4. (06/09/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 5. (05/09/2019) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Sơn La
 6. (05/09/2019) Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu
 7. (04/09/2019) Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/09/2019) Công văn 44/BXD-VLXD năm 2019 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/09/2019) Kế hoạch 1472/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 2. (09/09/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (09/09/2019) Kế hoạch 931/KH-BGDĐT về chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (09/09/2019) Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk
 7. (09/09/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 8. (09/09/2019) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
 9. (06/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
 10. (06/09/2019) Kế hoạch 5728/KH-UBND năm 2019 về Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 12. (05/09/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang
 13. (04/09/2019) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
 14. (04/09/2019) Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (09/09/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
 2. (09/09/2019) Công văn 70542/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/09/2019) Công văn 70541/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/09/2019) Công văn 70539/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/09/2019) Công văn 70538/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/09/2019) Công văn 70536/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/09/2019) Công văn 3557/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (09/09/2019) Công văn 3556/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (09/09/2019) Công văn 5724/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/09/2019) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (05/09/2019) Công văn 8122/TXNK-PL năm 2019 về phân loại và thuế suất đối với mặt hàng Trục sóng, là phụ kiện của máy tạo sóng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 12. (05/09/2019) Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/09/2019) Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 14. (05/09/2019) Công văn 3525/TCT-KK năm 2019 trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế Tổng cục Thuế ban hành
 15. (04/09/2019) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
 16. (04/09/2019) Công văn 5676/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do là máy xay trộn thực phẩm và đồ uống nhập khẩu Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (04/09/2019) Công văn 5654/TCHQ-TVQT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (04/09/2019) Công văn 69248/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (04/09/2019) Công văn 69252/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (04/09/2019) Công văn 3500/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (04/09/2019) Công văn 69383/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (04/09/2019) Công văn 69382/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (04/09/2019) Công văn 7928/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (04/09/2019) Công văn 3520/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (04/09/2019) Công văn 3508/TCT-DNL năm 2019 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (04/09/2019) Công văn 3501/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (04/09/2019) Công văn 3509/TCT-DNL năm 2019 về hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (04/09/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 29. (04/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập do tỉnh Bình Phước ban hành
 30. (03/09/2019) Công văn 68925/CT-TTHT năm 2019 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Coupon do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (03/09/2019) Công văn 68923/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (03/09/2019) Công văn 68928/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (03/09/2019) Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 34. (03/09/2019) Công văn 8053/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 35. (03/09/2019) Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (03/09/2019) Công văn 3496/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (03/09/2019) Công văn 3493/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (03/09/2019) Công văn 68922/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/09/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 3. (09/09/2019) Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/09/2019) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 5. (09/09/2019) Quyết định 2764/QĐ-UBND năm 2019 quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
 6. (09/09/2019) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế do tỉnh Lào Cai ban hành
 7. (06/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
 8. (06/09/2019) Công văn 3238/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện Thông tư 09/2019/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (06/09/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 10. (06/09/2019) Quyết định 539/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (06/09/2019) Quyết định 4043/QĐ-BYT năm 2019 đính chính về nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (05/09/2019) Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025
 13. (05/09/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 về phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
 14. (05/09/2019) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 15. (05/09/2019) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025
 16. (03/09/2019) Công văn 15166/QLD-MP năm 2019 về đính chính Công văn 13975/QLD-MP do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (03/09/2019) Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019 về cập nhật thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
 18. (03/09/2019) Công văn 15167/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
 19. (03/09/2019) Quyết định 4007/QĐ-BYT năm 2019 về công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 23 do Bộ Y tế ban hành
 20. (03/09/2019) Công văn 15054/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính quyết định cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/09/2019) Công văn 5716/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (06/09/2019) Công văn 5710/TCHQ-VP hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2019) Công văn 5705/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang” do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/09/2019) Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/09/2019) Công văn 5715/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (05/09/2019) Công văn 5688/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tai nghe không dây Airpods do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (05/09/2019) Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/09/2019) Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (05/09/2019) Circular No. 62/2019/TT-BTC dated September 05, 2019 amendments to Circular No. 38/2018/TT-BTC prescribing determination of origin of imports and exports
 10. (05/09/2019) Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/09/2019) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 12. (05/09/2019) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 13. (04/09/2019) Công văn 5680/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (04/09/2019) Công văn 5676/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do là máy xay trộn thực phẩm và đồ uống nhập khẩu Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (04/09/2019) Công văn 5654/TCHQ-TVQT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (04/09/2019) Công văn 5643/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (04/09/2019) Công văn 5642/TCHQ-GSQL năm 2019 về quản lý tờ khai tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (04/09/2019) Công văn 5636/TCHQ-GSQL năm 2019 thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (04/09/2019) Công văn 5637/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (03/09/2019) Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2019 về giải mật một phần nội dung Quyết định 04/2018/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 21. (03/09/2019) Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 22. (03/09/2019) Công văn 5634/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng tấm nhựa FR4 do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (03/09/2019) Công văn 5591/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa Ống dây bằng băng vải Polyester dệt tự đóng phục vụ cho mục đích kỹ thuật do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (03/09/2019) Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 25. (03/09/2019) Công văn 8052/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 26. (03/09/2019) Công văn 5597/TCHQ-TXNK năm 2019 về tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (03/09/2019) Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (03/09/2019) Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (09/09/2019) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
 2. (09/09/2019) Kế hoạch 2336/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
 3. (09/09/2019) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 636/QĐ-UBND và 1123/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 4. (06/09/2019) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo” do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (05/09/2019) Công văn 7980/VPCP-KSTT năm 2019 về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/09/2019) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 7. (05/09/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3173/2005/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 8. (04/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
 9. (04/09/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 10. (04/09/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 11. (04/09/2019) Kế hoạch 195/KH-UBND về giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
 12. (03/09/2019) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 13. (03/09/2019) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt ban hành đề án "Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Điện Biên - DDCI"
 14. (03/09/2019) Quyết định 2703/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 15. (03/09/2019) Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (09/09/2019) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 2. (09/09/2019) Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (09/09/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
 4. (07/09/2019) Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/09/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 60/2016/QĐ-UBND quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (04/09/2019) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2019 thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Lào Cai đến năm 2020
 7. (04/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 8. (03/09/2019) Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 9. (03/09/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/09/2019) Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình
 2. (06/09/2019) Quyết định 2333/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (05/09/2019) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (05/09/2019) Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 5. (05/09/2019) Quyết định 4037/QĐ-BYT năm 2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành
 6. (04/09/2019) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2022
 7. (04/09/2019) Công văn 4351/BTNMT-TCMT năm 2019 về đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (03/09/2019) Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 9. (03/09/2019) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 10. (08/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 11. (06/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 12. (09/09/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 13. (05/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (09/09/2019) Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều
 15. (05/09/2019) Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài về chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/09/2019) Quyết định 4889/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019-2025”
 2. (06/09/2019) Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 3. (05/09/2019) Công văn 6431/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (03/09/2019) Công văn 7898/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/09/2019) Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT quy định về hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (05/09/2019) Circular No. 45/2019/TT-BTC dated July 19, 2019 prescribing financial management for implementation of "National Program to support innovative startup ecosystem by 2025"
 7. (05/09/2019) Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/09/2019) Nghị quyết 766/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa
 3. (09/09/2019) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Thái Bình ban hành
 4. (09/09/2019) Kế hoạch 109/KH-TANDTC năm 2019 thực hiện giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân
 5. (09/09/2019) Thông báo 3579/TB-BVHTTDL về thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (09/09/2019) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (09/09/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 8. (09/09/2019) Kế hoạch 4468/KH-UBND về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
 9. (09/09/2019) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/09/2019) Kế hoạch 4312/KH-BNV năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Nội vụ ban hành
 11. (09/09/2019) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (09/09/2019) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 13. (09/09/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 14. (09/09/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 15. (09/09/2019) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
 16. (09/09/2019) Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (09/09/2019) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
 18. (09/09/2019) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 19. (09/09/2019) Quyết định 1514/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 20. (09/09/2019) Quyết định 2764/QĐ-UBND năm 2019 quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
 21. (09/09/2019) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế do tỉnh Lào Cai ban hành
 22. (09/09/2019) Kế hoạch 4088/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Quảng Trị ban hành
 23. (07/09/2019) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (07/09/2019) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
 25. (07/09/2019) Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
 26. (06/09/2019) Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
 27. (06/09/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 28. (06/09/2019) Quyết định 3556/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 29. (06/09/2019) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 30. (06/09/2019) Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
 31. (06/09/2019) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 32. (06/09/2019) Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 33. (06/09/2019) Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 34. (06/09/2019) Quyết định 3394/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 35. (06/09/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 36. (06/09/2019) Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Quảng Bình
 37. (06/09/2019) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 38. (06/09/2019) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 39. (06/09/2019) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 40. (06/09/2019) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
 41. (06/09/2019) Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 42. (06/09/2019) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
 43. (06/09/2019) Quyết định 751/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 44. (06/09/2019) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 45. (06/09/2019) Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 46. (06/09/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 47. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 48. (06/09/2019) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 49. (05/09/2019) Quyết định 2941/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 50. (05/09/2019) Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Quyết định 4314/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
 51. (05/09/2019) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 52. (05/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
 53. (05/09/2019) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 54. (05/09/2019) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
 55. (05/09/2019) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 56. (04/09/2019) Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 57. (04/09/2019) Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 58. (04/09/2019) Quyết định 2806/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
 59. (04/09/2019) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 60. (04/09/2019) Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. (04/09/2019) Công văn 5637/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. (04/09/2019) Công văn 15187/QLD-VP năm 2019 về cung cấp dịch vụ chuyển phát công văn, thư, bưu kiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Cục Quản lý dược ban hành
 63. (04/09/2019) Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 64. (04/09/2019) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
 65. (04/09/2019) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
 66. (04/09/2019) Quyết định 1885/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 67. (04/09/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
 68. (04/09/2019) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
 69. (04/09/2019) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
 70. (04/09/2019) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 71. (04/09/2019) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 72. (04/09/2019) Kế hoạch 3999/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Quảng Trị ban hành
 73. (03/09/2019) Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thanh tra áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 74. (03/09/2019) Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 75. (03/09/2019) Công văn 7908/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. (03/09/2019) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu
 77. (03/09/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 78. (03/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 79. (03/09/2019) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 80. (03/09/2019) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 81. (03/09/2019) Quyết định 2531/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 82. (03/09/2019) Quyết định 146/QĐ-BCĐIUU năm 2019 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
 83. (03/09/2019) Quyết định 3136/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
 84. (03/09/2019) Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trên lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 85. (03/09/2019) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 86. (03/09/2019) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 87. (03/09/2019) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ thủ tục “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú” kèm theo Quyết định 1187/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 88. (03/09/2019) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
 89. (03/09/2019) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 90. (03/09/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 91. (07/09/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 92. (07/09/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 93. (08/09/2019) Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ của hội đồng nhân dân tỉnh tại 06 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật
 94. (09/09/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 95. (09/09/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 96. (08/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND
 97. (08/09/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 98. (08/09/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
 99. (09/09/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế
 100. (06/09/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 101. (05/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 102. (03/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 103. (05/09/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 104. (03/09/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 105. (06/09/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 106. (06/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Người đứng đầu, Cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng kèm theo Quyết định 3231/2016/QĐ-UBND
 107. (03/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 108. (05/09/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
 109. (03/09/2019) Thông tư 21/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/09/2019) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 2. (06/09/2019) Quyết định 3760/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
 3. (05/09/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (04/09/2019) Quyết định 2806/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
 5. (04/09/2019) Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (03/09/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 7. (03/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 8. (03/09/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 9. (03/09/2019) Chỉ thị 37-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 10. (08/09/2019) Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 11. (06/09/2019) Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/09/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 2. (07/09/2019) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/09/2019) Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 4. (06/09/2019) Công văn 8010/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (05/09/2019) Quyết định 2941/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (05/09/2019) Kế hoạch 6031/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 53/NQ-TW về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững do thành phố Đà Nẵng ban hành
 7. (05/09/2019) Công văn 6520/BNN-KH năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (05/09/2019) Công văn 6434/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (04/09/2019) Công văn 6400/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (04/09/2019) Công văn 6397/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (04/09/2019) Công văn 6395/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thu tiền bán hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (04/09/2019) Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thời điểm thực hiện đóng thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (04/09/2019) Công văn 6389/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về xác định dự án đầu tư mua tàu biển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (03/09/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 15. (03/09/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 16. (03/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 17. (06/09/2019) Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 18. (06/09/2019) Circular No. 06/2019/TT-NHNN dated July 26 2019 guiding the foreign exchange management for the foreign direct investment in Vietnam

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/09/2019) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc trung bộ giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2019) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (09/09/2019) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (09/09/2019) Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2019 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương
 5. (06/09/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành
 6. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 7. (05/09/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. (05/09/2019) Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (04/09/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 10. (04/09/2019) Kế hoạch 1937/KH-UBND về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 11. (03/09/2019) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xét công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
 12. (03/09/2019) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
 13. (03/09/2019) Kế hoạch 5585/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 14. (03/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 15. (03/09/2019) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
 16. (03/09/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 17. (03/09/2019) Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 18. (08/09/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2013/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 19. (03/09/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 20. (03/09/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (09/09/2019) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2019 thực hiện giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/09/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 3. (06/09/2019) Quyết định 3556/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 4. (06/09/2019) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 5. (06/09/2019) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 6. (04/09/2019) Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/09/2019) Công văn 7928/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/09/2019) Công văn 7887/VPCP-CN năm 2019 thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan đến dự án đường liên tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/09/2019) Công văn 1112/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đi qua tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/09/2019) Kế hoạch 1472/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 3. (09/09/2019) Kế hoạch 931/KH-BGDĐT về chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (09/09/2019) Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk
 6. (09/09/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 7. (09/09/2019) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
 8. (06/09/2019) Kế hoạch 5728/KH-UBND năm 2019 về Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (06/09/2019) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
 10. (05/09/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang
 11. (04/09/2019) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
 12. (04/09/2019) Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (09/09/2019) Công văn 70542/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/09/2019) Công văn 70541/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/09/2019) Công văn 70539/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/09/2019) Công văn 70538/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/09/2019) Công văn 70536/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/09/2019) Công văn 3557/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (09/09/2019) Công văn 3556/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (09/09/2019) Công văn 5724/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/09/2019) Công văn 8122/TXNK-PL năm 2019 về phân loại và thuế suất đối với mặt hàng Trục sóng, là phụ kiện của máy tạo sóng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 10. (05/09/2019) Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/09/2019) Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 12. (05/09/2019) Công văn 3525/TCT-KK năm 2019 trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế Tổng cục Thuế ban hành
 13. (04/09/2019) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2160/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
 14. (04/09/2019) Công văn 5676/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do là máy xay trộn thực phẩm và đồ uống nhập khẩu Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (04/09/2019) Công văn 5654/TCHQ-TVQT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (04/09/2019) Công văn 69248/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (04/09/2019) Công văn 69252/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (04/09/2019) Công văn 3500/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (04/09/2019) Công văn 69383/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (04/09/2019) Công văn 69382/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (04/09/2019) Công văn 7928/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (04/09/2019) Công văn 3520/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (04/09/2019) Công văn 3508/TCT-DNL năm 2019 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (04/09/2019) Công văn 3501/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (04/09/2019) Công văn 3509/TCT-DNL năm 2019 về hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (03/09/2019) Công văn 68925/CT-TTHT năm 2019 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Coupon do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (03/09/2019) Công văn 68923/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (03/09/2019) Công văn 68928/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (03/09/2019) Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 30. (03/09/2019) Công văn 8053/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 31. (03/09/2019) Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (03/09/2019) Công văn 3496/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (03/09/2019) Công văn 3493/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (03/09/2019) Công văn 68922/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (08/09/2019) Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành
 36. (05/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/09/2019) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 3. (09/09/2019) Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/09/2019) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 5. (09/09/2019) Quyết định 2764/QĐ-UBND năm 2019 quy về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
 6. (09/09/2019) Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế do tỉnh Lào Cai ban hành
 7. (06/09/2019) Công văn 3238/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện Thông tư 09/2019/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (06/09/2019) Quyết định 539/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 9. (06/09/2019) Quyết định 4043/QĐ-BYT năm 2019 đính chính về nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (05/09/2019) Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025
 11. (05/09/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 về phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
 12. (05/09/2019) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 13. (05/09/2019) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025
 14. (03/09/2019) Công văn 15166/QLD-MP năm 2019 về đính chính Công văn 13975/QLD-MP do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (03/09/2019) Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019 về cập nhật thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
 16. (03/09/2019) Công văn 15167/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
 17. (03/09/2019) Quyết định 4007/QĐ-BYT năm 2019 về công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 23 do Bộ Y tế ban hành
 18. (03/09/2019) Công văn 15054/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính quyết định cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (07/09/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 20. (07/09/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bến Tre
 21. (09/09/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế
 22. (02/09/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
 23. (03/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng và mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/09/2019) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 33/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (09/09/2019) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 5. (06/09/2019) Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (06/09/2019) Công văn 4409/BTNMT-VP năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (06/09/2019) Công văn 3001/BTTTT-CATTT năm 2019 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (06/09/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 9. (04/09/2019) Công văn 2973/BTTTT-CATTT năm 2019 hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (04/09/2019) Kế hoạch 2607/KH-UBND năm 2019 về triển khai thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 11. (03/09/2019) Công văn 3200/BHXH-CNTT năm 2019 về bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (03/09/2019) Kế hoạch 3063/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 13. (06/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 14. (03/09/2019) Thông tư 11/2019/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/09/2019) Công văn 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (09/09/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về tổ chức có hiệu quả giải pháp, chỉ đạo điều hành giá mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (06/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019
 5. (07/09/2019) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2019 quy định về định mức hỗ trợ hoạt động tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng biện pháp chôn lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 6. (05/09/2019) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (05/09/2019) Quyết định 4037/QĐ-BYT năm 2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành
 8. (04/09/2019) Quyết định 4754/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội
 9. (04/09/2019) Kế hoạch 5649/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 10. (03/09/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 11. (03/09/2019) Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. (03/09/2019) Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 13. (09/09/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 14. (07/09/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (08/09/2019) Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 16. (08/09/2019) Nghị quyết 117/2019/NQ-HĐND bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 17. (08/09/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2013/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 18. (08/09/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 19. (06/09/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 20. (05/09/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 21. (04/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 22. (05/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 23. (02/09/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 24. (02/09/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 25. (03/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 26. (03/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng và mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 27. (06/09/2019) Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 28. (05/09/2019) Circular No. 45/2019/TT-BTC dated July 19, 2019 prescribing financial management for implementation of "National Program to support innovative startup ecosystem by 2025"
 29. (05/09/2019) Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/09/2019) Công văn 5716/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (06/09/2019) Công văn 5710/TCHQ-VP hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2019) Công văn 5705/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang” do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/09/2019) Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/09/2019) Công văn 5715/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (05/09/2019) Công văn 5688/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tai nghe không dây Airpods do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (05/09/2019) Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/09/2019) Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/09/2019) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 10. (05/09/2019) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (04/09/2019) Công văn 5680/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (04/09/2019) Công văn 5676/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do là máy xay trộn thực phẩm và đồ uống nhập khẩu Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (04/09/2019) Công văn 5654/TCHQ-TVQT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (04/09/2019) Công văn 5643/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (04/09/2019) Công văn 5642/TCHQ-GSQL năm 2019 về quản lý tờ khai tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (04/09/2019) Công văn 5636/TCHQ-GSQL năm 2019 thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (04/09/2019) Công văn 5637/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (03/09/2019) Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2019 về giải mật một phần nội dung Quyết định 04/2018/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (03/09/2019) Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 20. (03/09/2019) Công văn 5634/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng tấm nhựa FR4 do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (03/09/2019) Công văn 5591/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa Ống dây bằng băng vải Polyester dệt tự đóng phục vụ cho mục đích kỹ thuật do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (03/09/2019) Công văn 10296/BTC-CST năm 2019 trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 23. (03/09/2019) Công văn 8052/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 24. (03/09/2019) Công văn 5597/TCHQ-TXNK năm 2019 về tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (03/09/2019) Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (03/09/2019) Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/09/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 2. (03/09/2019) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
 3. (06/09/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 4. (05/09/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 5. (02/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (05/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (05/09/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định về xử lý các trường hợp phát sinh về đất ở, nhà ở trong cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lụt - sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thương mại

 1. (09/09/2019) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
 2. (09/09/2019) Kế hoạch 2336/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
 3. (09/09/2019) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 636/QĐ-UBND và 1123/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 4. (06/09/2019) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo” do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (05/09/2019) Công văn 7980/VPCP-KSTT năm 2019 về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/09/2019) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 7. (04/09/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 8. (04/09/2019) Kế hoạch 195/KH-UBND về giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
 9. (03/09/2019) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 10. (03/09/2019) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt ban hành đề án "Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Điện Biên - DDCI"
 11. (03/09/2019) Quyết định 2703/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (03/09/2019) Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 13. (07/09/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 14. (03/09/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 15. (05/09/2019) Thông tư 10/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (05/09/2019) Circular No. 10/2019/TT-BCT dated July 22, 2019 amendments to Circular No. 22/2016/TT-BCT on implementation of rules of origins in the ASEAN Trade in Goods Agreement

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/09/2019) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (09/09/2019) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 3. (06/09/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 4. (05/09/2019) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Sơn La
 5. (05/09/2019) Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu
 6. (04/09/2019) Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/09/2019) Công văn 44/BXD-VLXD năm 2019 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (09/09/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (08/09/2019) Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành
 10. (08/09/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 11. (03/09/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 12. (05/09/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/09/2019) Quyết định 2452/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (05/09/2019) Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND sửa đổi điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 3. (09/09/2019) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 4. (09/09/2019) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau
 5. (07/09/2019) Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 6. (06/09/2019) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 7. (06/09/2019) Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 8. (05/09/2019) Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 9. (03/09/2019) Quyết định 60/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 10. (06/09/2019) Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 11. (06/09/2019) Circular No.19/2014/TT-NHNN dated August 11, 2014, guiding the foreign exchange management for the foreign direct investment in VietNam
 12. (06/09/2019) Quyết định 09/2013/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng
 13. (05/09/2019) Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 14. (08/09/2019) Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 15. (03/09/2019) Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 16. (06/09/2019) Quyết định 989/QĐHC-CTUBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 17. (09/09/2019) Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. (09/09/2019) Quyết định 26/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 76/2004/QĐ-UB do tỉnh Bình Định ban hành
 19. (02/09/2019) Quyết định 34/2009/QĐ-UBND quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 20. (09/09/2019) Quyết định 229/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương
 21. (09/09/2019) Quyết định 18/2006/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và ban hành bản quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và hoạt động của Trung tâm do tỉnh Bình Dương ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/09/2019) Quyết định 2331/QĐ-UBND năm 2017 về quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (02/09/2019) Quyết định 78/2017/QĐ-UBND điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 270/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
 3. (07/09/2019) Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao do tỉnh Bến Tre ban hành
 4. (04/09/2019) Quyết định 4711/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3425/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội
 5. (04/09/2019) Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội
 6. (05/09/2019) Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (06/09/2019) Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (05/09/2019) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020
 9. (08/09/2019) Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 10. (08/09/2019) Quyết định 48/2013/QĐ-UBND chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (08/09/2019) Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/09/2019) Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (03/09/2019) Quyết định 07/2014/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND
 3. (03/09/2019) Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 4. (08/09/2019) Quyết định 48/2013/QĐ-UBND chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (03/09/2019) Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 6. (06/09/2019) Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành
 7. (09/09/2019) Quyết định 38/2009/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí tham quan tại Bảo tàng Quang Trung do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 8. (09/09/2019) Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và Bánh Ít tỉnh Bình Định
 9. (09/09/2019) Quyết định 18/2006/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và ban hành bản quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và hoạt động của Trung tâm do tỉnh Bình Dương ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/09/2019) Quyết định 78/2017/QĐ-UBND điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 270/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
 2. (07/09/2019) Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao do tỉnh Bến Tre ban hành
 3. (03/09/2019) Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (08/09/2019) Quyết định 48/2013/QĐ-UBND chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (02/09/2019) Quyết định 270/2009/QĐ-UBND về Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
 6. (09/09/2019) Quyết định 229/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương
 7. (09/09/2019) Quyết định 18/2006/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và ban hành bản quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và hoạt động của Trung tâm do tỉnh Bình Dương ban hành
 8. (09/09/2019) Quyết định 270/2003/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (09/09/2019) Quyết định 45/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (05/09/2019) Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đợt 1)
 3. (06/09/2019) Quyết định 09/2013/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng
 4. (05/09/2019) Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về Quy định xử lý trường hợp phát sinh về đất ở, nhà ở trong cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lụt - sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 5. (09/09/2019) Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ do tỉnh Bình Định ban hành
 6. (09/09/2019) Quyết định 229/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/09/2019) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2015 về quy định mức thu học phí các chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
 2. (08/09/2019) Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (05/09/2019) Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đợt 1)
 4. (08/09/2019) Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về việc miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành
 5. (09/09/2019) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về miễn phí xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 6. (09/09/2019) Quyết định 26/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 76/2004/QĐ-UB do tỉnh Bình Định ban hành
 7. (09/09/2019) Quyết định 40/2009/QĐ-UBND bổ sung đối tượng không thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (09/09/2019) Quyết định 38/2009/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí tham quan tại Bảo tàng Quang Trung do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 9. (09/09/2019) Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và Bánh Ít tỉnh Bình Định