Thông báo văn bản mới từ ngày 07-10-2019 đến ngày 14-10-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 07-10-2019 đến 14-10-2019


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (14/10/2019) Công văn 6491/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp chế xuất khác trong nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/10/2019) Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (11/10/2019) Decision No. 1362/QD-TTg dated October 11, 2019 approval of plan for sustainable development of private-sector enterprises to be implemented by 2025 with vision towards 2030
 4. (10/10/2019) Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
 5. (10/10/2019) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
 6. (09/10/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 7. (08/10/2019) Nghị quyết 282/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (08/10/2019) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 9. (08/10/2019) Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (08/10/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (08/10/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (08/10/2019) Kế hoạch 2934/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 13. (07/10/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 2. (14/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh và 10 phường
 3. (14/10/2019) Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 4. (14/10/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (14/10/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 6. (14/10/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1288/2005/QĐ-UB về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 7. (14/10/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (14/10/2019) Quyết định 1696/QĐ-BTTTT năm 2019 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (14/10/2019) Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 10. (14/10/2019) Công văn 1159/UBDT-HVDT năm 2019 về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (14/10/2019) Công văn 1158/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (14/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 13. (14/10/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 14. (14/10/2019) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (14/10/2019) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
 16. (14/10/2019) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2019 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 17. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 18. (14/10/2019) Quyết định 2216/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng
 19. (14/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 20. (14/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 21. (14/10/2019) Công văn 4371/LĐTBXH-TTr năm 2019 về hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 22. (14/10/2019) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 23. (14/10/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 24. (14/10/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre
 25. (14/10/2019) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
 26. (14/10/2019) Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 27. (14/10/2019) Quyết định 3548/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
 28. (14/10/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 29. (14/10/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 30. (14/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
 31. (13/10/2019) Quyết định 3166/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
 32. (12/10/2019) Công văn 9331/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (12/10/2019) Công văn 9329/VPCP-KSTT năm 2019 về thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (11/10/2019) Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019
 35. (11/10/2019) Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 36. (11/10/2019) Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (11/10/2019) Hướng dẫn 105-HD/BTGTW năm 2019 về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 38. (11/10/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 39. (11/10/2019) Quyết định 1689/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 40. (11/10/2019) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 41. (11/10/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 42. (11/10/2019) Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
 43. (11/10/2019) Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, Quản lý xây dựng công trình, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
 44. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 45. (11/10/2019) Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 46. (11/10/2019) Kế hoạch 2640/KH-UBND năm 2019 về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 47. (10/10/2019) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 48. (10/10/2019) Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 49. (10/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 50. (10/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 51. (10/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
 52. (10/10/2019) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
 53. (10/10/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 54. (10/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
 55. (10/10/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 56. (10/10/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 57. (10/10/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND
 58. (10/10/2019) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2019 về vận hành thử nghiệm và chính thức công bố ra mắt Hệ thống đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 59. (10/10/2019) Kế hoạch 5162/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Bình Dương ban hành
 60. (10/10/2019) Kế hoạch 212/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 và năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 61. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 62. (10/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 63. (10/10/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 64. (10/10/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
 65. (09/10/2019) Quyết định 2109/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 66. (09/10/2019) Quyết định 700/QĐ-TTCP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
 67. (09/10/2019) Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 68. (09/10/2019) Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 69. (09/10/2019) Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
 70. (09/10/2019) Quyết định 2884/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 71. (09/10/2019) Quyết định 2880/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 72. (09/10/2019) Quyết định 2885/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
 73. (09/10/2019) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục các cuộc điều tra năm 2020 và hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương do tỉnh Kiên Giang ban hành
 74. (09/10/2019) Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. (09/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019 tỉnh Đắk Nông
 76. (09/10/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
 77. (09/10/2019) Quyết định 1662/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019 tỉnh Đắk Nông
 78. (09/10/2019) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
 79. (09/10/2019) Quyết định 4101/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
 80. (09/10/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 81. (09/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 82. (09/10/2019) Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cập nhật, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
 83. (09/10/2019) Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 84. (09/10/2019) Quyết định 3226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 85. (09/10/2019) Quyết định 3229/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 86. (09/10/2019) Quyết định 2508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 87. (08/10/2019) Kết luận 60-KL/TW năm 2019 về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 88. (08/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 89. (08/10/2019) Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 90. (08/10/2019) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 91. (08/10/2019) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 92. (08/10/2019) Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 93. (08/10/2019) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 94. (08/10/2019) Quyết định 2426/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
 95. (08/10/2019) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
 96. (08/10/2019) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 97. (08/10/2019) Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 98. (08/10/2019) Quyết định 1871/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 99. (08/10/2019) Nghị quyết 781/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Bùi Văn Cường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 100. (08/10/2019) Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 101. (08/10/2019) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
 102. (08/10/2019) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
 103. (08/10/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021
 104. (08/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 105. (08/10/2019) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
 106. (08/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND
 107. (08/10/2019) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 108. (08/10/2019) Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 109. (08/10/2019) Kế hoạch 2922/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 110. (08/10/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 111. (08/10/2019) Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Thái Bình
 112. (08/10/2019) Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1055/QĐ-UBND về phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021
 113. (08/10/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 114. (08/10/2019) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 115. (08/10/2019) Quyết định 4068/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 116. (08/10/2019) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 117. (08/10/2019) Kế hoạch 2943/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 118. (07/10/2019) Quyết định 3200/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 119. (07/10/2019) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 120. (07/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
 121. (07/10/2019) Quyết định 2052/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 122. (07/10/2019) Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 123. (07/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
 124. (07/10/2019) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 125. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 126. (07/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 127. (07/10/2019) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 128. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 129. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 130. (07/10/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 131. (07/10/2019) Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 132. (07/10/2019) Hướng dẫn 566/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn
 133. (07/10/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Nam Định ban hành
 134. (07/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 135. (07/10/2019) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 136. (07/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 137. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 138. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (14/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 2. (14/10/2019) Quyết định 4398/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020
 3. (14/10/2019) Quyết định 4397/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4567/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
 4. (14/10/2019) Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 2757/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
 5. (14/10/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 6. (14/10/2019) Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (14/10/2019) Công văn 1350/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/10/2019) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (14/10/2019) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 10. (11/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 11. (11/10/2019) Công văn 12991/SXD-TT năm 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 12. (10/10/2019) Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 13. (10/10/2019) Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 14. (10/10/2019) Thông tư 05/2019/TT-BXD về sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 15. (10/10/2019) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 16. (10/10/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 17. (10/10/2019) Quyết định 3666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035
 18. (09/10/2019) Quyết định 3226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 19. (08/10/2019) Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận-huyện thành phố Hồ Chí Minh
 20. (08/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 21. (08/10/2019) Công văn 302/BXD-HĐXD năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 22. (07/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An
 23. (07/10/2019) Công văn 239/BXD-QLN năm 2019 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/10/2019) Công văn 78142/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (14/10/2019) Công văn 78139/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (14/10/2019) Công văn 4158/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (14/10/2019) Công văn 11567/CT-TTHT năm 2019 về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (14/10/2019) Công văn 11570/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn tính các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (14/10/2019) Công văn 11573/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (14/10/2019) Công văn 11621/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (14/10/2019) Công văn 11624/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (14/10/2019) Công văn 11625/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (11/10/2019) Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (11/10/2019) Công văn 4122/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc kê khai, khấu trừ đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (11/10/2019) Công văn 4145/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (10/10/2019) Công văn 6440/TCHQ-TXNK năm 2019 về tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (10/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 15. (09/10/2019) Công văn 6425/TCHQ-TXNK năm 2019 về thông báo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (09/10/2019) Công văn 6423/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (09/10/2019) Công văn 4102/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (09/10/2019) Công văn 4106/TCT-DNNCN năm 2019 về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (08/10/2019) Công văn 6373/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng rong biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (08/10/2019) Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 21. (08/10/2019) Công văn 4080/TCT-CS năm 2019 về hủy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (08/10/2019) Công văn 4066/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tro trấu do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (08/10/2019) Công văn 4065/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (08/10/2019) Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (08/10/2019) Công văn 3933/GSQL-TH năm 2019 về quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 26. (08/10/2019) Công văn 11400/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn nộp thuế môn bài do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 27. (07/10/2019) Công văn 76589/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (07/10/2019) Công văn 76694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (07/10/2019) Công văn 76588/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (07/10/2019) Công văn 76586/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (07/10/2019) Công văn 11327/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 2. (14/10/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 3. (14/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (14/10/2019) Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa
 5. (14/10/2019) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
 6. (14/10/2019) Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (14/10/2019) Công văn 78143/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận chi phí công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/10/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 9. (14/10/2019) Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành
 10. (14/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 11. (11/10/2019) Quyết định 1688/QĐ-BTTTT năm 2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (11/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 13. (11/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 14. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 15. (10/10/2019) Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 16. (10/10/2019) Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 17. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (10/10/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 19. (10/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 20. (10/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 21. (10/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 22. (09/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 23. (09/10/2019) Công văn 12058/BTC-ĐT năm 2019 về đề xuất giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 24. (09/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 25. (09/10/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận
 26. (09/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 27. (09/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
 28. (09/10/2019) Quyết định 2508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 29. (08/10/2019) Nghị quyết 282/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 30. (08/10/2019) Nghị quyết 283/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016–2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 31. (08/10/2019) Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ người có công gặp khó khăn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 32. (08/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 33. (08/10/2019) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
 34. (08/10/2019) Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
 35. (07/10/2019) Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (07/10/2019) Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam
 37. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 38. (07/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục; nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 2. (14/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (14/10/2019) Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (14/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 5. (11/10/2019) Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (11/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
 8. (10/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (10/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 10. (09/10/2019) Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/10/2019) Công văn 1286/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 14. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 15. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 16. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 17. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 18. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 19. (07/10/2019) Công văn 238/BXD-QLN năm 2019 trả lời văn bản 7713/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 20. (07/10/2019) Quyết định 2815/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/10/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 2. (14/10/2019) Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 3. (14/10/2019) Quyết định 836/QĐ-BXD năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (14/10/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 7. (14/10/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
 8. (11/10/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (10/10/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 10. (10/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 11. (10/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 12. (09/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 13. (09/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND
 14. (09/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 15. (09/10/2019) Công văn 7533/BNN-TCLN năm 2019 về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (09/10/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận
 17. (09/10/2019) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 18. (08/10/2019) Công văn 9149/VPCP-NN về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (08/10/2019) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 20. (08/10/2019) Công văn 3928/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 21. (08/10/2019) Kế hoạch 3522/KH-UBND năm 2019 về diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
 22. (08/10/2019) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (08/10/2019) Kế hoạch 2939/KH-UBND năm 2019 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600 kg/năm chủ nguồn thải chất thải nguy hại ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 24. (07/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
 25. (07/10/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 26. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 27. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 28. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 29. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 30. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 31. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (14/10/2019) Công văn 6491/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp chế xuất khác trong nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (14/10/2019) Công văn 6489/TCHQ-GSQL năm 2019 về chứng nhận hợp quy giấy cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (14/10/2019) Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/10/2019) Thông tư 05/2019/TT-BXD về sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 6441/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (10/10/2019) Công văn 4021/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 7. (10/10/2019) Công văn 4023/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Quyết định 1561/QĐ-BCT và 1711/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ chính thức do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 8. (10/10/2019) Công văn 4025/GSQL-GQ1 năm 2019 về hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 9. (10/10/2019) Công văn 4090/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 10. (10/10/2019) Công văn 4094/GSQL-GQ2 năm 2019 về chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 11. (10/10/2019) Công văn 4095/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 12. (10/10/2019) Công văn 4112/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 13. (10/10/2019) Công văn 4114/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 14. (10/10/2019) Công văn 4115/GSQL-GQ4 năm 2019 về xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 15. (09/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (09/10/2019) Kế hoạch 5008/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch nông sản chủ lực giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 tỉnh Bến Tre
 17. (09/10/2019) Công văn 6414/TCHQ-PC năm 2019 về áp dụng văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (09/10/2019) Công văn 6424/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (09/10/2019) Decision No. 31/2019/QD-TTg dated October 09, 2019 on prescribing importation of used information technology products under import prohibition for scientific research and processing and repair of those ones as ordered by foreign partners for selling abroad
 20. (08/10/2019) Công văn 6372/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn bổ sung công văn 3254/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (08/10/2019) Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 22. (08/10/2019) Công văn 3940/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 23. (08/10/2019) Công văn 3933/GSQL-TH năm 2019 về quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 24. (08/10/2019) Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 25. (08/10/2019) Công văn 3928/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 26. (08/10/2019) Công văn 4015/GSQL-GQ2 năm 2019 về xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 27. (08/10/2019) Công văn 3906/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 28. (08/10/2019) Công văn 3907/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 29. (08/10/2019) Công văn 3908/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 30. (08/10/2019) Công văn 3914/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 31. (08/10/2019) Công văn 3905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 32. (07/10/2019) Công văn 3890/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 33. (07/10/2019) Công văn 3895/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu thang máy đồng bộ, tháo rời do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 34. (07/10/2019) Công văn 3892/GSQL-GQ1 năm 2019 về mã loại hình hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/10/2019) Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa
 2. (14/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (14/10/2019) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2019 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 4. (11/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 5. (11/10/2019) Công văn 17364/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (10/10/2019) Công văn 17362/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68) do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (10/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 8. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (09/10/2019) Quyết định 4354/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (09/10/2019) Công văn 6410/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (09/10/2019) Công văn 9175/VPCP-KGVX năm 2019 về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (08/10/2019) Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 14. (08/10/2019) Kế hoạch 4244/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 15. (08/10/2019) Công văn 3914/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (14/10/2019) Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 2. (14/10/2019) Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 3. (14/10/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 4. (11/10/2019) Công văn 4140/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (11/10/2019) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/10/2019) Công văn 4144/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (10/10/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND
 8. (10/10/2019) Quyết định 1633/QĐ-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030
 9. (10/10/2019) Quyết định 4145/QĐ-UBND năm 2019 Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
 10. (10/10/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 11. (09/10/2019) Công văn 6423/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (09/10/2019) Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (09/10/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 14. (09/10/2019) Công văn 4102/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (09/10/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
 16. (08/10/2019) Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (08/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (08/10/2019) Thông báo 358/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (08/10/2019) Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (08/10/2019) Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
 21. (08/10/2019) Quyết định 3041/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương
 22. (08/10/2019) Decision No. 30/2019/QD-TTg dated October 08, 2019 on promulgating the Regulation on Development, Management and Implementation of the Vietnamese National Brand Program
 23. (08/10/2019) Kế hoạch 308/KH-UBND năm 2019 về Phát triển huyện Sa Pa năm 2019-2020 và giai đoạn năm 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
 24. (07/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (14/10/2019) Công văn 78137/CT-TTHT năm 2019 về chi phí học phí cho người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (14/10/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 3. (14/10/2019) Công văn 4371/LĐTBXH-TTr năm 2019 về hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (14/10/2019) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
 5. (14/10/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (11/10/2019) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 7. (08/10/2019) Nghị quyết 281/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2, Điều 1; bổ sung Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (08/10/2019) Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (08/10/2019) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
 10. (08/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND “Về kéo dài và điều chỉnh Quyết định 3427/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 11. (08/10/2019) Công văn 4287/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (08/10/2019) Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 13. (07/10/2019) Công văn 9087/VPCP-KGVX năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/10/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (14/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (14/10/2019) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
 4. (10/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 5. (10/10/2019) Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (10/10/2019) Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND
 7. (10/10/2019) Quyết định 1633/QĐ-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030
 8. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (10/10/2019) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2020
 10. (10/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 11. (09/10/2019) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (09/10/2019) Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (09/10/2019) Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
 14. (09/10/2019) Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra liên ngành thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
 15. (09/10/2019) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
 16. (09/10/2019) Công văn 9175/VPCP-KGVX năm 2019 về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (08/10/2019) Thông báo 358/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (08/10/2019) Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 19. (08/10/2019) Kế hoạch 2609/KH-UBND năm 2019 về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 20. (08/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND
 21. (08/10/2019) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 22. (08/10/2019) Kế hoạch 8210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 23. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 24. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 25. (07/10/2019) Công văn 2375/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định giá dịch vụ nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành
 26. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 27. (07/10/2019) Kế hoạch 3490/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (14/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai
 2. (14/10/2019) Quyết định 4309/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh
 3. (14/10/2019) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2019 về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các sổ hộ tịch cũ tại địa phương thuộc tỉnh Thái Bình, nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
 4. (11/10/2019) Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (11/10/2019) Quyết định 1688/QĐ-BTTTT năm 2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (11/10/2019) Quyết định 1689/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 7. (11/10/2019) Kế hoạch 2640/KH-UBND năm 2019 về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 8. (10/10/2019) Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (10/10/2019) Quyết định 1674/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 10. (10/10/2019) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2019 về vận hành thử nghiệm và chính thức công bố ra mắt Hệ thống đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. (09/10/2019) Công văn 9208/VPCP-KSTT năm 2019 về cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/10/2019) Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (09/10/2019) Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cập nhật, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
 14. (08/10/2019) Quyết định 2939/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 15. (08/10/2019) Công văn 7453/BNN-TCTS năm 2019 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (08/10/2019) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
 17. (08/10/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 18. (08/10/2019) Quyết định 2940/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 19. (07/10/2019) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành
 20. (07/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 21. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/10/2019) Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/10/2019) Công văn 9297/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/10/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (10/10/2019) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/10/2019) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (09/10/2019) Quyết định 1877/QĐ-BGTVT năm 2019 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề 14) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (09/10/2019) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
 9. (09/10/2019) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (08/10/2019) Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (08/10/2019) Quyết định 1871/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 12. (08/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 13. (08/10/2019) Circular No. 38/2019/TT-BGTVT dated October 8, 2019 on amendments to Circular No. 12/2017/TT-BGTVT on driver training, driving tests and issuance of driving licenses for road motor vehicles
 14. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 15. (07/10/2019) Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (14/10/2019) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (14/10/2019) Nghị quyết 194/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hòa Bình
 3. (14/10/2019) Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành
 4. (11/10/2019) Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
 7. (10/10/2019) Quyết định 4145/QĐ-UBND năm 2019 Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
 8. (10/10/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
 9. (10/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 10. (09/10/2019) Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 11. (08/10/2019) Công văn 305/BXD-HĐXD năm 2019 về hướng dẫn nội dung liên quan đến hình thức quản lý dự án của dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (08/10/2019) Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (08/10/2019) Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
 14. (07/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 15. (07/10/2019) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công
 16. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 17. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/10/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 3. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 4. (10/10/2019) Công văn 3799/BHXH-TCKT năm 2019 về thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (09/10/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 6. (08/10/2019) Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (08/10/2019) Công văn 3762/BHXH-CSXH năm 2019 về thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 2. (14/10/2019) Kế hoạch 11762/KH-UBND năm 2019 về thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 3. (14/10/2019) Quyết định 3221/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Phụ lục I, Kế hoạch 9045/KH-UBND thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 4. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 5. (11/10/2019) Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/10/2019) Decision No. 1363/QD-TTg dated October 11, 2019 approving modification of the scheme for development of high-quality colleges by 2025
 7. (11/10/2019) Quyết định 4601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1677/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (09/10/2019) Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (08/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND “Về kéo dài và điều chỉnh Quyết định 3427/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 10. (08/10/2019) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 11. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 12. (07/10/2019) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định 1797/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (14/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (10/10/2019) Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2019 về triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 3. (08/10/2019) Quyết định 2937/QĐ-BKHCN năm 2019 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (08/10/2019) Quyết định 2941/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (08/10/2019) Quyết định 2932/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. (08/10/2019) Quyết định 2938/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (07/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (07/10/2019) Quyết định 3089/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 tỉnh Khánh Hòa


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/10/2019) Công văn 78142/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (14/10/2019) Công văn 78139/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (14/10/2019) Công văn 4158/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (14/10/2019) Công văn 11567/CT-TTHT năm 2019 về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (14/10/2019) Công văn 11570/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn tính các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (14/10/2019) Công văn 11573/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (14/10/2019) Công văn 11621/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (14/10/2019) Công văn 11624/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (14/10/2019) Công văn 11625/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (11/10/2019) Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (11/10/2019) Công văn 4122/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc kê khai, khấu trừ đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (11/10/2019) Công văn 4145/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (10/10/2019) Công văn 6440/TCHQ-TXNK năm 2019 về tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (09/10/2019) Công văn 6425/TCHQ-TXNK năm 2019 về thông báo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (09/10/2019) Công văn 6423/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (09/10/2019) Công văn 4102/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (09/10/2019) Công văn 4106/TCT-DNNCN năm 2019 về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (08/10/2019) Công văn 6373/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng rong biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (08/10/2019) Công văn 4080/TCT-CS năm 2019 về hủy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (08/10/2019) Công văn 4066/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tro trấu do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (08/10/2019) Công văn 4065/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (08/10/2019) Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (08/10/2019) Công văn 3933/GSQL-TH năm 2019 về quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 24. (08/10/2019) Công văn 11400/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn nộp thuế môn bài do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. (07/10/2019) Công văn 76589/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (07/10/2019) Công văn 76694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (07/10/2019) Công văn 76588/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (07/10/2019) Công văn 76586/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (07/10/2019) Công văn 11327/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/10/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 2. (14/10/2019) Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa
 3. (14/10/2019) Công văn 78143/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận chi phí công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/10/2019) Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành
 5. (11/10/2019) Quyết định 1688/QĐ-BTTTT năm 2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 7. (10/10/2019) Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (10/10/2019) Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 9. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/10/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 11. (09/10/2019) Công văn 12058/BTC-ĐT năm 2019 về đề xuất giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 12. (09/10/2019) Quyết định 2508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 13. (08/10/2019) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
 14. (07/10/2019) Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (07/10/2019) Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam
 16. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 17. (14/10/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 18. (13/10/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 19. (12/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành
 20. (11/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 21. (10/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng được tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 22. (07/10/2019) Nghị quyết 29/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 23. (07/10/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
 24. (11/10/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 25. (10/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
 26. (11/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 27. (08/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 28. (07/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 29. (10/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Hải Dương
 30. (11/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 31. (11/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 32. (07/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020
 33. (07/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 34. (10/10/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 35. (10/10/2019) Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 36. (10/10/2019) Thông tư 54/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 37. (10/10/2019) Circular No. 54/2019/TT-BTC dated August 21 2019 providing guidance on the management and use of State budget to support small and medium-sized enterprises in using consultancy services provided by consultant network
 38. (10/10/2019) Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 08 2019 providing guidance on making and settlement of provisions for devaluation of inventory, losses on financial investments, bad debts and warranty at enterprises

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/10/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 2. (14/10/2019) Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 3. (14/10/2019) Quyết định 836/QĐ-BXD năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (14/10/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 7. (14/10/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
 8. (11/10/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (10/10/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 10. (10/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 11. (09/10/2019) Công văn 7533/BNN-TCLN năm 2019 về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. (09/10/2019) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 13. (08/10/2019) Công văn 9149/VPCP-NN về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (08/10/2019) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (08/10/2019) Công văn 3928/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 16. (08/10/2019) Kế hoạch 3522/KH-UBND năm 2019 về diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
 17. (08/10/2019) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. (08/10/2019) Kế hoạch 2939/KH-UBND năm 2019 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600 kg/năm chủ nguồn thải chất thải nguy hại ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 19. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 20. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 21. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 22. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 23. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 24. (13/10/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 25. (11/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 26. (08/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 27. (10/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 28. (10/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (14/10/2019) Công văn 6491/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp chế xuất khác trong nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/10/2019) Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (11/10/2019) Decision No. 1362/QD-TTg dated October 11, 2019 approval of plan for sustainable development of private-sector enterprises to be implemented by 2025 with vision towards 2030
 4. (10/10/2019) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
 5. (09/10/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 6. (08/10/2019) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 7. (08/10/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (08/10/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (08/10/2019) Kế hoạch 2934/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 10. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 11. (10/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành
 12. (07/10/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (10/10/2019) Thông tư 54/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (10/10/2019) Circular No. 54/2019/TT-BTC dated August 21 2019 providing guidance on the management and use of State budget to support small and medium-sized enterprises in using consultancy services provided by consultant network
 15. (10/10/2019) Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 08 2019 providing guidance on making and settlement of provisions for devaluation of inventory, losses on financial investments, bad debts and warranty at enterprises

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (14/10/2019) Công văn 6491/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp chế xuất khác trong nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (14/10/2019) Công văn 6489/TCHQ-GSQL năm 2019 về chứng nhận hợp quy giấy cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (14/10/2019) Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/10/2019) Công văn 6441/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 4021/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 6. (10/10/2019) Công văn 4023/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Quyết định 1561/QĐ-BCT và 1711/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ chính thức do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 7. (10/10/2019) Công văn 4025/GSQL-GQ1 năm 2019 về hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 8. (10/10/2019) Công văn 4090/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 9. (10/10/2019) Công văn 4094/GSQL-GQ2 năm 2019 về chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 10. (10/10/2019) Công văn 4095/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 11. (10/10/2019) Công văn 4112/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 12. (10/10/2019) Công văn 4114/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 13. (10/10/2019) Công văn 4115/GSQL-GQ4 năm 2019 về xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 14. (09/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (09/10/2019) Kế hoạch 5008/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch nông sản chủ lực giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 tỉnh Bến Tre
 16. (09/10/2019) Công văn 6414/TCHQ-PC năm 2019 về áp dụng văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (09/10/2019) Công văn 6424/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (09/10/2019) Decision No. 31/2019/QD-TTg dated October 09, 2019 on prescribing importation of used information technology products under import prohibition for scientific research and processing and repair of those ones as ordered by foreign partners for selling abroad
 19. (08/10/2019) Công văn 6372/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn bổ sung công văn 3254/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (08/10/2019) Công văn 3940/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 21. (08/10/2019) Công văn 3933/GSQL-TH năm 2019 về quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 22. (08/10/2019) Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 23. (08/10/2019) Công văn 3928/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu và nhiên liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 24. (08/10/2019) Công văn 4015/GSQL-GQ2 năm 2019 về xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 25. (08/10/2019) Công văn 3906/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 26. (08/10/2019) Công văn 3907/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 27. (08/10/2019) Công văn 3908/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 28. (08/10/2019) Công văn 3914/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 29. (08/10/2019) Công văn 3905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 30. (07/10/2019) Công văn 3890/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 31. (07/10/2019) Công văn 3895/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu thang máy đồng bộ, tháo rời do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 32. (07/10/2019) Công văn 3892/GSQL-GQ1 năm 2019 về mã loại hình hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/10/2019) Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 2. (14/10/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (14/10/2019) Quyết định 1696/QĐ-BTTTT năm 2019 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (14/10/2019) Công văn 1159/UBDT-HVDT năm 2019 về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (14/10/2019) Công văn 1158/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (14/10/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 7. (14/10/2019) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (14/10/2019) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
 9. (14/10/2019) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2019 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 10. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 11. (14/10/2019) Quyết định 2216/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng
 12. (14/10/2019) Công văn 4371/LĐTBXH-TTr năm 2019 về hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (14/10/2019) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 14. (14/10/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre
 15. (14/10/2019) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
 16. (14/10/2019) Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 17. (14/10/2019) Quyết định 3548/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
 18. (14/10/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. (14/10/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 20. (13/10/2019) Quyết định 3166/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
 21. (12/10/2019) Công văn 9331/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (12/10/2019) Công văn 9329/VPCP-KSTT năm 2019 về thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (11/10/2019) Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019
 24. (11/10/2019) Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (11/10/2019) Hướng dẫn 105-HD/BTGTW năm 2019 về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 26. (09/10/2019) Quyết định 1689/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 27. (11/10/2019) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 28. (11/10/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 29. (11/10/2019) Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
 30. (11/10/2019) Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, Quản lý xây dựng công trình, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
 31. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 32. (11/10/2019) Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 33. (11/10/2019) Kế hoạch 2640/KH-UBND năm 2019 về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 34. (10/10/2019) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 35. (10/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
 36. (10/10/2019) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
 37. (10/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
 38. (10/10/2019) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 39. (10/10/2019) Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
 40. (10/10/2019) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2019 về vận hành thử nghiệm và chính thức công bố ra mắt Hệ thống đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 41. (10/10/2019) Kế hoạch 5162/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Bình Dương ban hành
 42. (10/10/2019) Kế hoạch 212/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 và năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 43. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 44. (10/10/2019) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
 45. (10/10/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 46. (10/10/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
 47. (09/10/2019) Quyết định 700/QĐ-TTCP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
 48. (09/10/2019) Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. (09/10/2019) Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 50. (09/10/2019) Quyết định 2884/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 51. (09/10/2019) Quyết định 2880/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 52. (09/10/2019) Quyết định 2885/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
 53. (09/10/2019) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục các cuộc điều tra năm 2020 và hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương do tỉnh Kiên Giang ban hành
 54. (09/10/2019) Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. (09/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019 tỉnh Đắk Nông
 56. (09/10/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
 57. (09/10/2019) Quyết định 1662/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019 tỉnh Đắk Nông
 58. (09/10/2019) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
 59. (09/10/2019) Quyết định 4101/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
 60. (09/10/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 61. (09/10/2019) Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cập nhật, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
 62. (09/10/2019) Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 63. (09/10/2019) Quyết định 3226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 64. (09/10/2019) Quyết định 3229/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 65. (09/10/2019) Quyết định 2508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 66. (08/10/2019) Kết luận 60-KL/TW năm 2019 về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 67. (08/10/2019) Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 68. (08/10/2019) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 69. (08/10/2019) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 70. (08/10/2019) Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 71. (08/10/2019) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 72. (08/10/2019) Quyết định 2426/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
 73. (08/10/2019) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
 74. (08/10/2019) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 75. (08/10/2019) Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 76. (08/10/2019) Nghị quyết 781/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Bùi Văn Cường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 77. (08/10/2019) Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 78. (08/10/2019) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
 79. (08/10/2019) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
 80. (08/10/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021
 81. (08/10/2019) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
 82. (08/10/2019) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 83. (08/10/2019) Kế hoạch 2922/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 84. (08/10/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 85. (08/10/2019) Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Thái Bình
 86. (08/10/2019) Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1055/QĐ-UBND về phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021
 87. (08/10/2019) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 88. (08/10/2019) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 89. (08/10/2019) Quyết định 4068/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 90. (08/10/2019) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 91. (08/10/2019) Kế hoạch 2943/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 92. (07/10/2019) Quyết định 3200/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 93. (07/10/2019) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 94. (07/10/2019) Quyết định 2052/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 95. (07/10/2019) Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. (07/10/2019) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 97. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 98. (07/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 99. (07/10/2019) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 100. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 101. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 102. (07/10/2019) Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 103. (07/10/2019) Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 104. (07/10/2019) Hướng dẫn 566/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn
 105. (07/10/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Nam Định ban hành
 106. (07/10/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 107. (07/10/2019) Quyết định 3235/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 108. (07/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 109. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 110. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 111. (11/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 112. (11/10/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về sửa đổi quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
 113. (09/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
 114. (09/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 115. (10/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
 116. (11/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND
 117. (11/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 118. (07/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 119. (09/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
 120. (10/10/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính
 121. (10/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 122. (07/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu
 123. (10/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
 124. (07/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 125. (10/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 126. (07/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND
 127. (10/10/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND
 128. (10/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 129. (10/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
 130. (10/10/2019) Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (14/10/2019) Quyết định 4398/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020
 2. (14/10/2019) Quyết định 4397/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4567/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
 3. (14/10/2019) Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 2757/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
 4. (14/10/2019) Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/10/2019) Công văn 1350/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (14/10/2019) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (14/10/2019) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (11/10/2019) Công văn 12991/SXD-TT năm 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (10/10/2019) Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (10/10/2019) Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (10/10/2019) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (10/10/2019) Quyết định 3666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035
 13. (09/10/2019) Quyết định 3226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 14. (08/10/2019) Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận-huyện thành phố Hồ Chí Minh
 15. (08/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 16. (08/10/2019) Công văn 302/BXD-HĐXD năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (07/10/2019) Công văn 239/BXD-QLN năm 2019 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 18. (10/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 19. (10/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 20. (10/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 21. (07/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/10/2019) Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa
 2. (14/10/2019) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2019 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
 3. (11/10/2019) Công văn 17364/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 4. (10/10/2019) Công văn 17362/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68) do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (09/10/2019) Quyết định 4354/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (09/10/2019) Công văn 6410/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (09/10/2019) Công văn 9175/VPCP-KGVX năm 2019 về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/10/2019) Kế hoạch 4244/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (08/10/2019) Công văn 3914/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 11. (14/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND về thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 12. (07/10/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 13. (07/10/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Thương mại

 1. (14/10/2019) Công văn 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 2. (11/10/2019) Công văn 4140/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (11/10/2019) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/10/2019) Công văn 4144/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (10/10/2019) Quyết định 1633/QĐ-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030
 6. (10/10/2019) Quyết định 4145/QĐ-UBND năm 2019 Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
 7. (10/10/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 8. (09/10/2019) Công văn 6423/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (09/10/2019) Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/10/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 11. (09/10/2019) Công văn 4102/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (09/10/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
 13. (08/10/2019) Thông báo 358/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (08/10/2019) Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/10/2019) Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
 16. (08/10/2019) Quyết định 3041/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương
 17. (08/10/2019) Kế hoạch 308/KH-UBND năm 2019 về Phát triển huyện Sa Pa năm 2019-2020 và giai đoạn năm 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
 18. (10/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 19. (10/10/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 20. (07/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (14/10/2019) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/10/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 3. (11/10/2019) Quyết định 3293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
 4. (10/10/2019) Công văn 3799/BHXH-TCKT năm 2019 về thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (09/10/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
 6. (08/10/2019) Công văn 3762/BHXH-CSXH năm 2019 về thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (07/10/2019) Nghị quyết 32/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/10/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (14/10/2019) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
 3. (10/10/2019) Quyết định 1633/QĐ-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030
 4. (10/10/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (10/10/2019) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2020
 6. (09/10/2019) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (09/10/2019) Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (09/10/2019) Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra liên ngành thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
 9. (09/10/2019) Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
 10. (09/10/2019) Công văn 9175/VPCP-KGVX năm 2019 về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/10/2019) Thông báo 358/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/10/2019) Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 13. (08/10/2019) Kế hoạch 2609/KH-UBND năm 2019 về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 14. (08/10/2019) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
 15. (08/10/2019) Kế hoạch 8210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 16. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 17. (07/10/2019) Công văn 2375/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định giá dịch vụ nghĩa trang do Bộ Xây dựng ban hành
 18. (07/10/2019) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 19. (07/10/2019) Kế hoạch 3490/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 20. (14/10/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 21. (11/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 22. (12/10/2019) Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác do tỉnh Bình Định ban hành
 23. (10/10/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 24. (07/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 25. (10/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/10/2019) Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (11/10/2019) Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (09/10/2019) Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2019) Công văn 1286/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/10/2019) Công văn 76582/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/10/2019) Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 7. (07/10/2019) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2019) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
 9. (07/10/2019) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 10. (07/10/2019) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 11. (07/10/2019) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
 12. (07/10/2019) Công văn 238/BXD-QLN năm 2019 trả lời văn bản 7713/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (07/10/2019) Quyết định 2815/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 14. (14/10/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (lần 3)
 15. (12/10/2019) Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác do tỉnh Bình Định ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/10/2019) Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/10/2019) Công văn 9297/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/10/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (10/10/2019) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/10/2019) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (09/10/2019) Quyết định 1877/QĐ-BGTVT năm 2019 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề 14) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (09/10/2019) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
 9. (09/10/2019) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (08/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 11. (07/10/2019) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải do tỉnh Đồng Nai ban hành
 12. (07/10/2019) Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
 13. (11/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 14. (10/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (14/10/2019) Công văn 78137/CT-TTHT năm 2019 về chi phí học phí cho người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (14/10/2019) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 3. (14/10/2019) Công văn 4371/LĐTBXH-TTr năm 2019 về hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (14/10/2019) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
 5. (14/10/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (11/10/2019) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 7. (08/10/2019) Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (08/10/2019) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
 9. (08/10/2019) Công văn 4287/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (07/10/2019) Công văn 9087/VPCP-KGVX năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 12. (14/10/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND về thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 13. (07/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 14. (07/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về Quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (14/10/2019) Quyết định 4309/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh
 2. (14/10/2019) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2019 về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các sổ hộ tịch cũ tại địa phương thuộc tỉnh Thái Bình, nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
 3. (11/10/2019) Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (11/10/2019) Quyết định 1688/QĐ-BTTTT năm 2019 sửa đổi Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (09/10/2019) Quyết định 1689/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 6. (11/10/2019) Kế hoạch 2640/KH-UBND năm 2019 về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 7. (10/10/2019) Quyết định 1674/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 8. (10/10/2019) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2019 về vận hành thử nghiệm và chính thức công bố ra mắt Hệ thống đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 9. (09/10/2019) Công văn 9208/VPCP-KSTT năm 2019 về cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/10/2019) Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (09/10/2019) Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2019 quy định về cập nhật, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
 12. (08/10/2019) Quyết định 2939/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 13. (08/10/2019) Công văn 7453/BNN-TCTS năm 2019 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. (08/10/2019) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
 15. (08/10/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
 16. (08/10/2019) Quyết định 2940/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 17. (07/10/2019) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành
 18. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 19. (07/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 20. (07/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 2. (14/10/2019) Kế hoạch 11762/KH-UBND năm 2019 về thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 3. (14/10/2019) Quyết định 3221/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Phụ lục I, Kế hoạch 9045/KH-UBND thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 4. (14/10/2019) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 5. (11/10/2019) Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/10/2019) Decision No. 1363/QD-TTg dated October 11, 2019 approving modification of the scheme for development of high-quality colleges by 2025
 7. (11/10/2019) Quyết định 4601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1677/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (09/10/2019) Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (08/10/2019) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 10. (07/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 11. (07/10/2019) Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định 1797/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (07/10/2019) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (12/10/2019) Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (12/10/2019) Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (14/10/2019) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (14/10/2019) Nghị quyết 194/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hòa Bình
 3. (14/10/2019) Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành
 4. (11/10/2019) Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (10/10/2019) Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/10/2019) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
 7. (10/10/2019) Quyết định 4145/QĐ-UBND năm 2019 Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
 8. (10/10/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
 9. (09/10/2019) Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 10. (08/10/2019) Công văn 305/BXD-HĐXD năm 2019 về hướng dẫn nội dung liên quan đến hình thức quản lý dự án của dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (08/10/2019) Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (07/10/2019) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 13. (07/10/2019) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2019 về triển khai giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững theo Nghị quyết 53/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
 14. (12/10/2019) Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành
 15. (10/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (07/10/2019) Quyết định 100/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (10/10/2019) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 3. (10/10/2019) Thông tư 57/2015/TT-BTC Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành
 4. (11/10/2019) Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia là lao động nước ngoài làm việc ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (10/10/2019) Circular No. 89/2013/TT-BTC of June 28, 2013, amending and supplementing the Circular No. 228/2009/TT-BTC of guiding the appropriation and use of provisions for devaluation of inventories, losses of financial investments, bad receivable debts and warranty for products, goods and construction and installment works at enterprises
 6. (10/10/2019) Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (10/10/2019) Circular No. 34/2011/TT-BTC of March 14, 2011 amending the Ministry of Finance's Circular No. 228/2009/TT-BTC of December 7, 2009, guiding the appropriation and use of provisions for devaluation of inventories, loss of financial investments, bad receivable debts and warranty for products, goods and construction works at enterprises
 8. (10/10/2019) Thông tư 34/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 9. (10/10/2019) Quyết định 1460/2010/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 10. (10/10/2019) Circular No. 228/2009/TT-BTC of December 07, 2009, guiding the appropriation and use of provisions for devaluation of inventories, loss of financial investments, bad receivable debts and warranty for products, goods and construction works at enterprises
 11. (10/10/2019) Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/10/2019) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 1420/QĐ-UBND
 2. (09/10/2019) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
 3. (08/10/2019) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 4. (10/10/2019) Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (11/10/2019) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (07/10/2019) Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 1, Điều 2 và Điều 8 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (08/10/2019) Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2017 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 8. (10/10/2019) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 9. (10/10/2019) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 10. (10/10/2019) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 11. (14/10/2019) Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2016 tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh
 12. (14/10/2019) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 13. (07/10/2019) Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
 14. (10/10/2019) Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 15. (10/10/2019) Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 16. (07/10/2019) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Điện Biên
 17. (07/10/2019) Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
 18. (07/10/2019) Quyết định 46/2014/QĐ-UBND Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 19. (10/10/2019) Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính
 20. (09/10/2019) Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 19/2010/QĐ-UBND
 21. (10/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng
 22. (10/10/2019) Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 23. (10/10/2019) Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 24. (10/10/2019) Quyết định 41/2012/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
 25. (09/10/2019) Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/10/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (09/10/2019) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 3. (13/10/2019) Quyết định 76/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 4. (11/10/2019) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 5. (07/10/2019) Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
 6. (10/10/2019) Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (08/10/2019) Quyết định 20/2017/QĐ-UBND định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 8. (10/10/2019) Quyết định 26/2016/QĐ-UBND về quy định Danh mục thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 9. (10/10/2019) Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương
 10. (07/10/2019) Quyết định 10/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Điện Biên
 11. (10/10/2019) Quyết định 29/2007/QĐ-UBND về quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại Điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
 12. (10/10/2019) Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong Khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng