Thông báo văn bản mới từ ngày 18-11-2019 đến ngày 25-11-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 18-11-2019 đến 25-11-2019


Lĩnh vực Bất động sản

 1. (25/11/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (22/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 73/2015/QĐ-UBND
 3. (21/11/2019) Công văn 1567/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (21/11/2019) Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/11/2019) Công văn 10669/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 7. (20/11/2019) Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/11/2019) Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/11/2019) Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/11/2019) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (20/11/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 12. (19/11/2019) Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 13. (19/11/2019) Decree No. 91/2019/ND-CP dated November 19, 2019 administrative sanctions relating to land
 14. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (18/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/11/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (25/11/2019) Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears
 4. (25/11/2019) Nghị quyết 91/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 5. (25/11/2019) Nghị quyết 92/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 6. (25/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
 7. (25/11/2019) Quyết định 4385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 8. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 9. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 10. (25/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND
 11. (25/11/2019) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 12. (25/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 13. (25/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 15. (25/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 17. (25/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND
 18. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 19. (25/11/2019) Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 20. (22/11/2019) Nghị quyết 811/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 21. (22/11/2019) Nghị quyết 812/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (22/11/2019) Quyết định 3441/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (22/11/2019) Quyết định 3442/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Sơn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (22/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (22/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (22/11/2019) Law No. 48/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Militia and Self-defense Forces
 27. (22/11/2019) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 28. (22/11/2019) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 29. (22/11/2019) Quyết định 90/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế do Quốc hội ban hành
 30. (22/11/2019) Law No. 47/2019/QH14 dated November 22, 2019 on amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization
 31. (22/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND
 32. (22/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
 33. (22/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
 34. (22/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 73/2015/QĐ-UBND
 35. (22/11/2019) Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 36. (22/11/2019) Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 2820/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
 37. (22/11/2019) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
 38. (22/11/2019) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 39. (22/11/2019) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
 40. (22/11/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)
 41. (22/11/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 42. (22/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 43. (22/11/2019) Luật Dân quân tự vệ 2019
 44. (22/11/2019) Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 45. (21/11/2019) Quyết định 4344/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 46. (21/11/2019) Quyết định 4331/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 47. (21/11/2019) Quyết định 4332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 48. (21/11/2019) Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 49. (21/11/2019) Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II
 50. (21/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 68/2015/QĐ-UBND
 51. (21/11/2019) Quyết định 4923/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 52. (21/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 53. (21/11/2019) Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 54. (21/11/2019) Kế hoạch 7610/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2025"
 55. (21/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định
 56. (21/11/2019) Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 57. (21/11/2019) Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 58. (21/11/2019) Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 59. (21/11/2019) Nghị quyết 815/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 60. (21/11/2019) Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
 61. (21/11/2019) Nghị quyết 817/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 62. (21/11/2019) Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 63. (21/11/2019) Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 64. (21/11/2019) Quyết định 962/QĐ-VPCP năm 2019 Quy chế về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Văn phòng Chính phủ
 65. (21/11/2019) Luật Thư viện 2019
 66. (20/11/2019) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành
 67. (20/11/2019) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 68. (20/11/2019) Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
 69. (20/11/2019) Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 70. (20/11/2019) Quyết định 4539/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 71. (20/11/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 72. (20/11/2019) Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 73. (20/11/2019) Quyết định 4916/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 74. (19/11/2019) Quyết định 223/QĐ-UBQG2020 năm 2019 điều chỉnh Quyết định 33/QĐ-UBQG2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
 75. (19/11/2019) Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 76. (19/11/2019) Quyết định 3401/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. (19/11/2019) Quyết định 3402/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành
 78. (19/11/2019) Quyết định 4281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 79. (19/11/2019) Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 80. (19/11/2019) Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 81. (19/11/2019) Quyết định 3516/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 82. (19/11/2019) Quyết định 4896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 83. (19/11/2019) Kế hoạch 651/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019
 84. (19/11/2019) Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 85. (19/11/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 86. (19/11/2019) Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 87. (19/11/2019) Quyết định 4050/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 88. (19/11/2019) Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 89. (19/11/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 90. (19/11/2019) Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019
 91. (19/11/2019) Quyết định 4503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 92. (19/11/2019) Quyết định 4504/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 93. (19/11/2019) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 94. (19/11/2019) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
 95. (19/11/2019) Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành
 96. (19/11/2019) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 97. (18/11/2019) Công văn 1429/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 98. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 99. (18/11/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 100. (18/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 101. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 102. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 103. (18/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 104. (18/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 105. (18/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng kèm theo Quyết định 3015/2014/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
 106. (18/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 107. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025
 108. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 109. (18/11/2019) Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 110. (18/11/2019) Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, thẩm định do tỉnh Hải Dương ban hành
 111. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 112. (18/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 113. (18/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 114. (18/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 115. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 116. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/11/2019) Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (25/11/2019) Circular No. 13/2019/TT-BVHTTDL dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Circular No. 06/2017/TT-BVHTTDL on elaborating to a number of Articles of Law on Tourism
 3. (25/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (25/11/2019) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 5. (25/11/2019) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 6. (22/11/2019) Quyết định 1679/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/11/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)
 8. (21/11/2019) Law No. 46/2019/QH14 dated November 21, 2019 Library Law
 9. (21/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. (21/11/2019) Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 11. (21/11/2019) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND
 12. (21/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 13. (21/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND
 14. (20/11/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. (20/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 16. (19/11/2019) Quyết định 4896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 17. (18/11/2019) Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
 18. (18/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 4. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (20/11/2019) Công văn 4767/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (20/11/2019) Quyết định 4314/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (20/11/2019) Law No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019 Labor Code
 9. (20/11/2019) Bộ luật Lao động 2019

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (22/11/2019) Công văn 71/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (21/11/2019) Thông báo 401/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/11/2019) Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (21/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
 8. (20/11/2019) Quyết định 4965/QĐ-UBND năm 2019 về cập nhật, sửa đổi Quyết định 5087/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 2
 9. (19/11/2019) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2019 về triển khai thực hiện Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành
 10. (19/11/2019) Kế hoạch 149/KH-UBND về phát triển nhà ở năm 2019, đến năm 2020 và dự kiến các năm tiếp theo (năm 2021-2025) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (19/11/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 12. (19/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
 13. (19/11/2019) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 2. (25/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 3. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 4. (25/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (25/11/2019) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 6. (22/11/2019) Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022
 7. (22/11/2019) Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 8. (21/11/2019) Chỉ thị 101/CT-BQP năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng
 9. (21/11/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020
 10. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 11. (21/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 13. (20/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
 14. (19/11/2019) Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (19/11/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 16. (18/11/2019) Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
 17. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 18. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 19. (18/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 20. (18/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 21. (18/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
 22. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (25/11/2019) Công văn 5350/BGDĐT-TĐKT năm 2019 về hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (25/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 3. (22/11/2019) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Hòa Bình ban hành
 4. (21/11/2019) Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (19/11/2019) Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (19/11/2019) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 9. (18/11/2019) Kế hoạch 5332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/11/2019) Công văn 14301/BTC-HQT năm 2019 về áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 2. (22/11/2019) Quyết định 3441/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/11/2019) Quyết định 3442/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Sơn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (22/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/11/2019) Công văn 70/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (21/11/2019) Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (20/11/2019) Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (19/11/2019) Chỉ thị 7180/CT-TCHQ năm 2019 về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (19/11/2019) Quyết định 3401/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/11/2019) Quyết định 3402/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 2. (25/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 3. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 4. (25/11/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 5. (22/11/2019) Công văn 4819/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (22/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BTTTT quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 7. (22/11/2019) Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (22/11/2019) Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (22/11/2019) Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. (22/11/2019) Circular No. 20/2019/TT-BNNPTNT dated November 22, 2019 prescribing update, use and management of the national animal husbandry database
 11. (20/11/2019) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành
 12. (20/11/2019) Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án phát triển Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2025
 13. (20/11/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 14. (19/11/2019) Kế hoạch 651/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019
 15. (19/11/2019) Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (25/11/2019) Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 2. (25/11/2019) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 3. (22/11/2019) Law No. 49/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Entry and Exit of Vietnamese Citizens
 4. (22/11/2019) Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 5. (21/11/2019) Quyết định 962/QĐ-VPCP năm 2019 Quy chế về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Văn phòng Chính phủ
 6. (20/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/11/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành
 8. (19/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh
 9. (19/11/2019) Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 10. (19/11/2019) Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành
 11. (19/11/2019) Quyết định 2045/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 65 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành
 12. (18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Kyu Huyn Quân do Chủ tịch nước ban hành
 13. (18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
 14. (18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 15. (18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành
 16. (18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Mai Diệu Linh do Chủ tịch nước ban hành
 17. (18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 18. (18/11/2019) Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/11/2019) Chỉ thị 102/CT-BQP năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng
 2. (25/11/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
 3. (23/11/2019) Công văn 10778/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc theo hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/11/2019) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 6. (20/11/2019) Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/11/2019) Công văn 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/11/2019) Quyết định 4539/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 9. (19/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 10. (19/11/2019) Quyết định 4503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 11. (18/11/2019) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 12. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/11/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
 2. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 3. (25/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Long An
 4. (22/11/2019) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (22/11/2019) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (22/11/2019) Quyết định 4914/QĐ-UBND năm 2019 về bổ sung giá tính thuế Tài nguyên đối với tài nguyên là cát vàng sản xuất công nghiệp khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 8. (21/11/2019) Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (21/11/2019) Quyết định 4332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 10. (21/11/2019) Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 11. (21/11/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020
 12. (21/11/2019) Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2019 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 13. (20/11/2019) Công văn 6137/BTNMT-TCMT về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (20/11/2019) Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (20/11/2019) Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (20/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 17. (19/11/2019) Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 18. (19/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 19. (19/11/2019) Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 20. (18/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 21. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 22. (18/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 23. (18/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 24. (18/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 25. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 26. (18/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định
 27. (18/11/2019) Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/11/2019) Công văn 88465/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/11/2019) Công văn 88475/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/11/2019) Công văn 88466/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/11/2019) Công văn 88343/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/11/2019) Công văn 88339/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/11/2019) Công văn 88338/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (25/11/2019) Công văn 88337/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (25/11/2019) Công văn 88333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (25/11/2019) Công văn 88335/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (25/11/2019) Công văn 7330/TCHQ-TXNK năm 2019 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (25/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (22/11/2019) Công văn 4823/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (22/11/2019) Công văn 4850/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (22/11/2019) Công văn 4852/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (22/11/2019) Công văn 4819/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (22/11/2019) Công văn 88128/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (22/11/2019) Công văn 88130/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (22/11/2019) Công văn 88133/CT-TTHT năm 2019 về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (21/11/2019) Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (21/11/2019) Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
 23. (20/11/2019) Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020
 24. (20/11/2019) Công văn 4767/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (20/11/2019) Công văn 87526/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (20/11/2019) Decree No. 92/2019/ND-CP dated November 20, 2019 promulgating Special Preferential Import Tariff Schedule for implementation of the Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2019 – 2020 period
 27. (19/11/2019) Công văn 4742/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (19/11/2019) Công văn 4743/TCT-DNNCN năm 2019 về quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (19/11/2019) Công văn 4744/TCT-CS năm 2019 về thuế nhà thầu và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (19/11/2019) Công văn 4746/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (19/11/2019) Công văn 4741/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (18/11/2019) Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (18/11/2019) Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (18/11/2019) Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (18/11/2019) Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (23/11/2019) Công văn 10778/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc theo hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/11/2019) Thông báo 403/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 4. (22/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 5. (21/11/2019) Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/11/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
 7. (20/11/2019) Công văn 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 9. (18/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 10. (18/11/2019) Quyết định 3460/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 2. (25/11/2019) Công văn 19781/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (25/11/2019) Công văn 19780/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 4. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 5. (22/11/2019) Công văn 19760/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (22/11/2019) Công văn 19759/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (22/11/2019) Công văn 6903/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa do Bộ Y tế ban hành
 8. (22/11/2019) Công văn 6920/BYT-BH năm 2019 về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
 9. (22/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 10. (22/11/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 11. (21/11/2019) Công văn 19677/QLD-ĐK năm 2019 về cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy vào hệ thống trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (21/11/2019) Công văn 19671/QLD-ĐK năm 2019 về tai biến sau khi sử dụng thuốc Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (21/11/2019) Công văn 19664/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (20/11/2019) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 15. (20/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân do tỉnh Quảng Trị ban hành
 16. (20/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 17. (20/11/2019) Chỉ thị 13/CT-BYT năm 2019 về tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (20/11/2019) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 19. (19/11/2019) Công văn 19528/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (19/11/2019) Công văn 19527/QLD-CL năm 2019 về công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu) do Cục Quản lý Dược ban hành
 21. (19/11/2019) Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 22. (19/11/2019) Quyết định 3516/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 23. (19/11/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 24. (19/11/2019) Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 25. (19/11/2019) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025
 26. (19/11/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 27. (18/11/2019) Công văn 19500/QLD-CL năm 2019 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) do Cục Quản lý Dược ban hành
 28. (18/11/2019) Công văn 2344/TCQLTT-THKHTC năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 2. (22/11/2019) Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định về Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (22/11/2019) Circular No. 33/2019/TT-BCT dated November 22, 2019 prescribing the criteria of the Vietnamese National Brand Program
 4. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành
 5. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 6. (21/11/2019) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND
 7. (20/11/2019) Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2020
 8. (20/11/2019) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
 9. (20/11/2019) Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND về chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
 10. (19/11/2019) Quyết định 4281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 11. (19/11/2019) Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 12. (19/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 13. (19/11/2019) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (18/11/2019) Circular No. 30/2019/TT-BCT dated November 18, 2019 on amendments and supplements to several Articles of Circular 25/2016/TT-BCT on electricity transmission system and Circular No. 39/2015/TT-BCT on electricity distribution system
 15. (18/11/2019) Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
 16. (18/11/2019) Kế hoạch 5330/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị
 17. (18/11/2019) Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. (18/11/2019) Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (22/11/2019) Thông tư 23/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (22/11/2019) Circular No. 23/2019/TT-NHNN dated November 22, 2019 on amendments and supplements to Circular No. 39/2014/TT-NHNN on instructions about payment intermediary services
 3. (20/11/2019) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (18/11/2019) Decision No. 2415/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and branches of foreign banks according to circular No. 07/2014/TT-NHNN
 5. (18/11/2019) Decision No. 2416/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates applicable to short-term lending in Vietnam Dong of credit institutions, branches of foreign banks to borrowers for financing of economic fields and sectors according to Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 6. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 7. (18/11/2019) Quyết định 2415/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (18/11/2019) Quyết định 2416/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/11/2019) Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (22/11/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)
 3. (21/11/2019) Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 4. (21/11/2019) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND
 5. (20/11/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 6. (19/11/2019) Quyết định 4896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 7. (22/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý khu du lịch kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 8. (20/11/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 9. (20/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 10. (25/11/2019) Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (25/11/2019) Nghị quyết 91/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 3. (25/11/2019) Nghị quyết 92/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 4. (25/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
 5. (25/11/2019) Quyết định 4385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 6. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 7. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 8. (25/11/2019) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 9. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 11. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 12. (22/11/2019) Nghị quyết 811/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 13. (22/11/2019) Nghị quyết 812/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 14. (22/11/2019) Quyết định 3441/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (22/11/2019) Quyết định 3442/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Sơn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (22/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (22/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (22/11/2019) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 19. (22/11/2019) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 20. (22/11/2019) Quyết định 90/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế do Quốc hội ban hành
 21. (22/11/2019) Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 22. (22/11/2019) Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 2820/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
 23. (22/11/2019) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
 24. (22/11/2019) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 25. (22/11/2019) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
 26. (22/11/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)
 27. (22/11/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 28. (21/11/2019) Quyết định 4344/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 29. (21/11/2019) Quyết định 4331/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 30. (21/11/2019) Quyết định 4332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 31. (21/11/2019) Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 32. (21/11/2019) Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II
 33. (21/11/2019) Quyết định 4923/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 34. (21/11/2019) Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 35. (21/11/2019) Kế hoạch 7610/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2025"
 36. (21/11/2019) Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 37. (21/11/2019) Quyết định 962/QĐ-VPCP năm 2019 Quy chế về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Văn phòng Chính phủ
 38. (20/11/2019) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành
 39. (20/11/2019) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 40. (20/11/2019) Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
 41. (20/11/2019) Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 42. (20/11/2019) Quyết định 4539/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 43. (20/11/2019) Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 44. (20/11/2019) Quyết định 4916/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 45. (19/11/2019) Quyết định 223/QĐ-UBQG2020 năm 2019 điều chỉnh Quyết định 33/QĐ-UBQG2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
 46. (19/11/2019) Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 47. (19/11/2019) Quyết định 3401/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. (19/11/2019) Quyết định 3402/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành
 49. (19/11/2019) Quyết định 4281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 50. (19/11/2019) Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 51. (19/11/2019) Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 52. (19/11/2019) Quyết định 3516/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 53. (19/11/2019) Quyết định 4896/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 54. (19/11/2019) Kế hoạch 651/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019
 55. (19/11/2019) Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 56. (19/11/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 57. (19/11/2019) Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 58. (19/11/2019) Quyết định 4050/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 59. (19/11/2019) Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 60. (19/11/2019) Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019
 61. (19/11/2019) Quyết định 4503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 62. (19/11/2019) Quyết định 4504/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 63. (19/11/2019) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 64. (19/11/2019) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
 65. (19/11/2019) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 66. (18/11/2019) Công văn 1429/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 67. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 68. (18/11/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 69. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 70. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025
 71. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 72. (18/11/2019) Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 73. (18/11/2019) Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, thẩm định do tỉnh Hải Dương ban hành
 74. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 75. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 76. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 77. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 78. (24/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2005/QĐ-UBND, 01/2009/QĐ-UBND, Chỉ thị 08/2009/CT-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
 79. (22/11/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 80. (20/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 81. (25/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
 82. (23/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 83. (22/11/2019) Nghị quyết 89/2019/QH14 về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV
 84. (21/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 85. (18/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 86. (25/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 87. (25/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 88. (21/11/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND
 89. (18/11/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 90. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 91. (20/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận”, được kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 92. (18/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
 93. (25/11/2019) Quyết định 2307/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 15/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 94. (20/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
 95. (20/11/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 38/2016/QĐ-UBND
 96. (19/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 97. (25/11/2019) Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 98. (18/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 99. (18/11/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 4. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (20/11/2019) Công văn 4767/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (20/11/2019) Quyết định 4314/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (21/11/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND về thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động do tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (22/11/2019) Công văn 71/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (21/11/2019) Thông báo 401/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/11/2019) Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (20/11/2019) Quyết định 4965/QĐ-UBND năm 2019 về cập nhật, sửa đổi Quyết định 5087/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 2
 8. (19/11/2019) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2019 về triển khai thực hiện Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành
 9. (19/11/2019) Kế hoạch 149/KH-UBND về phát triển nhà ở năm 2019, đến năm 2020 và dự kiến các năm tiếp theo (năm 2021-2025) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 10. (19/11/2019) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 11. (19/11/2019) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 13. (25/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 14. (22/11/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 15. (20/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 16. (20/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/11/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
 2. (22/11/2019) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/11/2019) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 4. (22/11/2019) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (22/11/2019) Quyết định 4914/QĐ-UBND năm 2019 về bổ sung giá tính thuế Tài nguyên đối với tài nguyên là cát vàng sản xuất công nghiệp khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 6. (21/11/2019) Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/11/2019) Quyết định 4332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 8. (21/11/2019) Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
 9. (21/11/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020
 10. (21/11/2019) Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2019 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (20/11/2019) Công văn 6137/BTNMT-TCMT về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (20/11/2019) Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/11/2019) Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (19/11/2019) Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 15. (19/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 16. (19/11/2019) Quyết định 2651/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 17. (18/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 18. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 19. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 20. (25/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. (25/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 22. (18/11/2019) Quyết định 71/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (20/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 2. (25/11/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 3. (22/11/2019) Công văn 4819/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (22/11/2019) Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (20/11/2019) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành
 6. (20/11/2019) Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án phát triển Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2025
 7. (20/11/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 8. (19/11/2019) Kế hoạch 651/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019
 9. (19/11/2019) Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 10. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 12. (20/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/11/2019) Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022
 2. (22/11/2019) Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 3. (21/11/2019) Chỉ thị 101/CT-BQP năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng
 4. (21/11/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020
 5. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 6. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 7. (18/11/2019) Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
 8. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 9. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 10. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 11. (24/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (22/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 13. (21/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 14. (21/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 15. (18/11/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
 16. (20/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (các tuyến đường thuộc huyện Hồng Ngự)
 17. (18/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 18. (20/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 19. (25/11/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
 20. (19/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 21. (20/11/2019) Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/11/2019) Công văn 14301/BTC-HQT năm 2019 về áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 2. (22/11/2019) Quyết định 3441/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/11/2019) Quyết định 3442/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Sơn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (22/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/11/2019) Công văn 70/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (21/11/2019) Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (20/11/2019) Quyết định 3463/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (19/11/2019) Chỉ thị 7180/CT-TCHQ năm 2019 về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (19/11/2019) Quyết định 3401/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/11/2019) Quyết định 3402/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (21/11/2019) Quyết định 962/QĐ-VPCP năm 2019 Quy chế về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Văn phòng Chính phủ
 2. (20/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (20/11/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành
 4. (19/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh
 5. (19/11/2019) Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 6. (19/11/2019) Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành
 7. (19/11/2019) Quyết định 2045/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 65 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành
 8. (18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Kyu Huyn Quân do Chủ tịch nước ban hành
 9. (18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
 10. (18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 11. (18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành
 12. (18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Mai Diệu Linh do Chủ tịch nước ban hành
 13. (18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 14. (18/11/2019) Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
 15. (18/11/2019) Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 16. (18/11/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 17. (18/11/2019) Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/11/2019) Chỉ thị 102/CT-BQP năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng
 2. (25/11/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
 3. (23/11/2019) Công văn 10778/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc theo hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/11/2019) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 6. (20/11/2019) Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/11/2019) Công văn 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/11/2019) Quyết định 4539/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 9. (19/11/2019) Quyết định 4503/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 10. (18/11/2019) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 11. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 12. (21/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 13. (22/11/2019) Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/11/2019) Công văn 1567/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/11/2019) Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/11/2019) Công văn 10669/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 5. (20/11/2019) Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/11/2019) Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/11/2019) Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/11/2019) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (20/11/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 10. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (23/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 6 của Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 11/2018/QĐ-UBND
 12. (20/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (các tuyến đường thuộc huyện Hồng Ngự)
 13. (18/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh Nam Định
 14. (20/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 15. (19/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/11/2019) Công văn 88465/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/11/2019) Công văn 88475/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/11/2019) Công văn 88466/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/11/2019) Công văn 88343/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/11/2019) Công văn 88339/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/11/2019) Công văn 88338/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (25/11/2019) Công văn 88337/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (25/11/2019) Công văn 88333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (25/11/2019) Công văn 88335/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (25/11/2019) Công văn 7330/TCHQ-TXNK năm 2019 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (22/11/2019) Công văn 4823/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (22/11/2019) Công văn 4850/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (22/11/2019) Công văn 4852/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (22/11/2019) Công văn 4819/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (22/11/2019) Công văn 88128/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (22/11/2019) Công văn 88130/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (22/11/2019) Công văn 88133/CT-TTHT năm 2019 về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (21/11/2019) Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (21/11/2019) Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
 22. (20/11/2019) Công văn 4767/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (20/11/2019) Công văn 87526/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (19/11/2019) Công văn 4742/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (19/11/2019) Công văn 4743/TCT-DNNCN năm 2019 về quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (19/11/2019) Công văn 4744/TCT-CS năm 2019 về thuế nhà thầu và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (19/11/2019) Công văn 4746/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (19/11/2019) Công văn 4741/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (18/11/2019) Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (18/11/2019) Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (18/11/2019) Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (18/11/2019) Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (20/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 35. (21/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
 36. (22/11/2019) Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (23/11/2019) Công văn 10778/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc theo hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/11/2019) Thông báo 403/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/11/2019) Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/11/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội đầu năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (20/11/2019) Công văn 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 7. (18/11/2019) Quyết định 3460/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 8. (25/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (25/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 2. (25/11/2019) Công văn 19781/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (25/11/2019) Công văn 19780/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 4. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 5. (22/11/2019) Công văn 19760/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (22/11/2019) Công văn 19759/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (22/11/2019) Công văn 6903/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa do Bộ Y tế ban hành
 8. (22/11/2019) Công văn 6920/BYT-BH năm 2019 về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
 9. (22/11/2019) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (21/11/2019) Công văn 19677/QLD-ĐK năm 2019 về cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy vào hệ thống trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (21/11/2019) Công văn 19671/QLD-ĐK năm 2019 về tai biến sau khi sử dụng thuốc Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (21/11/2019) Công văn 19664/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (20/11/2019) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 14. (20/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân do tỉnh Quảng Trị ban hành
 15. (20/11/2019) Chỉ thị 13/CT-BYT năm 2019 về tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 16. (20/11/2019) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 17. (19/11/2019) Công văn 19528/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (19/11/2019) Công văn 19527/QLD-CL năm 2019 về công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu) do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (19/11/2019) Quyết định 4282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 20. (19/11/2019) Quyết định 3516/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 21. (19/11/2019) Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 22. (19/11/2019) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025
 23. (18/11/2019) Công văn 19500/QLD-CL năm 2019 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) do Cục Quản lý Dược ban hành
 24. (18/11/2019) Công văn 2344/TCQLTT-THKHTC năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 25. (21/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 26. (21/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
 27. (18/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (25/11/2019) Công văn 5350/BGDĐT-TĐKT năm 2019 về hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (25/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 3. (22/11/2019) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Hòa Bình ban hành
 4. (21/11/2019) Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (19/11/2019) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 7. (18/11/2019) Kế hoạch 5332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị
 8. (20/11/2019) Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (25/11/2019) Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)
 3. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 4. (20/11/2019) Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND về chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
 5. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 6. (25/11/2019) Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
 7. (22/11/2019) Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/11/2019) Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 2. (21/11/2019) Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành
 3. (21/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Thái Bình ban hành
 4. (21/11/2019) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND
 5. (20/11/2019) Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục hoạt động Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2020
 6. (20/11/2019) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
 7. (20/11/2019) Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND về chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
 8. (19/11/2019) Quyết định 4281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 9. (19/11/2019) Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 10. (19/11/2019) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (18/11/2019) Kế hoạch 5330/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị
 12. (23/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. (25/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (20/11/2019) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (19/11/2019) Decision No. 2415/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and branches of foreign banks according to circular No. 07/2014/TT-NHNN
 3. (19/11/2019) Decision No. 2416/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates applicable to short-term lending in Vietnam Dong of credit institutions, branches of foreign banks to borrowers for financing of economic fields and sectors according to Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 4. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 5. (19/11/2019) Quyết định 2415/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (19/11/2019) Quyết định 2416/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (25/11/2019) Quyết định 2307/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 15/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 8. (25/11/2019) Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/11/2019) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND
 2. (19/11/2019) Quyết định 3630/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 3. (21/11/2019) Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bình Định ban hành
 4. (19/11/2019) Quyết định 3335/QĐ-UBND năm 2016 quy định phân công nhiệm vụ quản lý về quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 5. (19/11/2019) Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (25/11/2019) Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 7. (20/11/2019) Quyết định 52/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
 8. (18/11/2019) Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 9. (25/11/2019) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (21/11/2019) Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí khuyến khích xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 11. (25/11/2019) Quyết định 06/2012/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình
 12. (22/11/2019) Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác Thi hành án dân sự do tỉnh Kon Tum ban hành
 13. (24/11/2019) Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về giao thêm thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt cho Phòng Tư pháp cấp huyện do Tỉnh Sơn La ban hành
 14. (23/11/2019) Quyết định 66/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum do tỉnh Gia Lai ban hành
 15. (23/11/2019) Quyết định 37/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách một số thôn thuộc các xã Phú Cần, Chư Drăngvà Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 16. (23/11/2019) Quyết định 36/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia thôn I thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn l và thôn 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 17. (23/11/2019) Quyết định 114/2005/QĐ-UB về Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/11/2019) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (21/11/2019) Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 3. (18/11/2019) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND
 4. (18/11/2019) Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2016 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 5. (22/11/2019) Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
 6. (22/11/2019) Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (18/11/2019) Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 8. (22/11/2019) Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về tiêu chí học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg do tỉnh Kon Tum ban hành
 9. (22/11/2019) Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (21/11/2019) Nghị quyết 91/2013/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí khuyến khích xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 11. (20/11/2019) Quyết định 17/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 12. (20/11/2019) Quyết định 26/2009/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành