Thông báo văn bản mới từ ngày 13-01-2020 đến ngày 20-01-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 13-01-2020 đến 20-01-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/01/2020) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/01/2020) Công văn 535/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/01/2020) Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 5. (20/01/2020) Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
 6. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (20/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (20/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (20/01/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
 11. (20/01/2020) Quyết định 40/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030
 12. (20/01/2020) Quyết định 43/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 14. (20/01/2020) Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 15. (20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. (17/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 17. (17/01/2020) Thông báo 22/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (17/01/2020) Công văn 499/VPCP-KSTT năm 2020 về Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (16/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 20. (15/01/2020) Quyết định 76/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020
 21. (15/01/2020) Quyết định 31/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 22. (15/01/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 23. (15/01/2020) Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 24. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 25. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
 26. (14/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 27. (14/01/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 28. (14/01/2020) Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
 29. (14/01/2020) Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2020 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 30. (14/01/2020) Quy định 01/QyĐ-VKSTC năm 2020 về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 31. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 32. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 33. (13/01/2020) Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 34. (13/01/2020) Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 kèm theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND
 4. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 5. (17/01/2020) Công văn 476/VPCP-CN năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/01/2020) Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/01/2020) Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/01/2020) Công văn 1969/CT-TTHT năm 2020 về tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/01/2020) Công văn 363/VPCP-CN năm 2020 triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (14/01/2020) Quyết định 82/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Công văn 525/VPCP-NN năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 kèm theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND
 4. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (17/01/2020) Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020 on auto transport business and conditions for auto transport business
 6. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2307/2016/QĐ-UBND
 8. (15/01/2020) Công văn 1961/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/01/2020) Công văn 1966/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/01/2020) Công văn 343/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 11. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (20/01/2020) Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (16/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
 4. (16/01/2020) Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (16/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (15/01/2020) Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/01/2020) Công văn 77/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 9. (14/01/2020) Công văn 76/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 11. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/01/2020) Công văn 536/VPCP-QHQT năm 2020 Hội nghị về thúc đẩy hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn liên biên giới giữa Việt Nam và Lào tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Circular No. 05/2020/TT-BTC dated January 20, 2020 on amendments to Circular No. 44/2017/TT-BTC on price brackets of groups and types of resources sharing similar physical and chemical properties for calculation of natural resource tax
 3. (17/01/2020) Quyết định 133/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (16/01/2020) Công văn 254/BYT-KHTC về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, thảm họa dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Y tế ban hành
 5. (14/01/2020) Công văn 183/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quan trắc môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
 7. (13/01/2020) Decision No. 03/2020/QD-TTg dated January 13, 2020 natural disaster forecast, warning and transmission
 8. (13/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/01/2020) Circular No. 02/2020/TT-BYT dated January 20, 2020 on prescribing procedures and responsibility for notification of positive HIV test results
 2. (20/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BYT quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành
 3. (20/01/2020) Quyết định 156/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/01/2020) Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 5. (20/01/2020) Công văn 284/BYT-BM-TE năm 2020 hướng dẫn triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 6. (17/01/2020) Công văn 62/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 7. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
 8. (17/01/2020) Quyết định 137/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 9. (16/01/2020) Công văn 529/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành
 10. (16/01/2020) Công văn 530/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành
 11. (16/01/2020) Công văn 441/VPCP-KGVX năm 2020 về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (16/01/2020) Quyết định 125/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 13. (16/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 14. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 15. (14/01/2020) Công văn 169/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 16. (14/01/2020) Công văn 511/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (14/01/2020) Công văn 279/QLD-CL năm 2020 công bố đợt 30 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (13/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 19. (13/01/2020) Công văn 235/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (13/01/2020) Công văn 33/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 2. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 3. (20/01/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
 4. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
 5. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 6. (17/01/2020) Quyết định 182/QĐ-BQP năm 2020 về điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng
 7. (16/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
 8. (16/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 9. (16/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
 11. (14/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 13. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 14. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 15. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 16. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/01/2020) Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (20/01/2020) Circular No. 01/2020/TT-BGTVT dated January 20, 2020 prescribing investigation into and reporting on marine casualties
 3. (17/01/2020) Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020 on auto transport business and conditions for auto transport business
 4. (17/01/2020) Công văn 476/VPCP-CN năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (17/01/2020) Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/01/2020) Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 7. (16/01/2020) Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (16/01/2020) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (14/01/2020) Công văn 363/VPCP-CN năm 2020 triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (14/01/2020) Công văn 364/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/01/2020) Công văn 365/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Nghị định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (14/01/2020) Quyết định 82/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/01/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 15. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 2. (18/01/2020) Thông báo 24/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương năm 2019 tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (14/01/2020) Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
 5. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 6. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (20/01/2020) Circular No. 05/2020/TT-BTC dated January 20, 2020 on amendments to Circular No. 44/2017/TT-BTC on price brackets of groups and types of resources sharing similar physical and chemical properties for calculation of natural resource tax
 4. (16/01/2020) Công văn 209/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (15/01/2020) Công văn 204/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (15/01/2020) Công văn 1967/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/01/2020) Công văn 1961/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/01/2020) Công văn 1957/CT-TTHT năm 2020 về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/01/2020) Công văn 1963/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/01/2020) Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/01/2020) Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/01/2020) Công văn 1969/CT-TTHT năm 2020 về tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (15/01/2020) Công văn 1970/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/01/2020) Công văn 1966/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (15/01/2020) Công văn 1964/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (15/01/2020) Công văn 2113/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (15/01/2020) Công văn 2114/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (15/01/2020) Công văn 1965/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (14/01/2020) Công văn 176/TCT-DNNCN năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (14/01/2020) Công văn 182/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (14/01/2020) Công văn 183/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quan trắc môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (14/01/2020) Công văn 185/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (14/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 24. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. (15/01/2020) Công văn 1964/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (17/01/2020) Quyết định 2658/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (17/01/2020) Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (17/01/2020) Circular No. 25/2019/TT-NHNN dated December 02, 2019 providing amendments to the Circular No. 40/2011/TT-NHNN providing for the licensing and organization and operation of commercial banks, foreign bank branches, representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking activities in Vietnam
 7. (18/01/2020) Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (18/01/2020) Circular No. 24/2019/TT-NHNN dated November 28, 2019 on refinancing loans to credit institutions in the form of on-lending on their credit-related documents
 9. (15/01/2020) Decree No. 86/2019/ND-CP dated November 14, 2019 on prescribing legal capital of credit institutions and foreign bank branches
 10. (15/01/2020) Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/01/2020) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/01/2020) Công văn 535/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/01/2020) Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 5. (20/01/2020) Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
 6. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (20/01/2020) Quyết định 40/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030
 8. (20/01/2020) Quyết định 43/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 10. (20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (17/01/2020) Thông báo 22/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/01/2020) Công văn 499/VPCP-KSTT năm 2020 về Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (15/01/2020) Quyết định 76/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020
 14. (15/01/2020) Quyết định 31/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (15/01/2020) Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 16. (14/01/2020) Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
 17. (14/01/2020) Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2020 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 18. (14/01/2020) Quy định 01/QyĐ-VKSTC năm 2020 về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 19. (13/01/2020) Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 20. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 21. (19/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 22. (19/01/2020) Chỉ thị 01/2020/CT-CA về triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 23. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 24. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
 25. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 26. (15/01/2020) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 27. (20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 28. (17/01/2020) Quyết định 2658/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 29. (20/01/2020) Thông tư 02/2019/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
 30. (20/01/2020) Thông tư 180/2019/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng
 31. (16/01/2020) Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 32. (15/01/2020) Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 33. (15/01/2020) Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/01/2020) Công văn 209/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (16/01/2020) Công văn 374/TCHQ-GSQL năm 2020 về cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (15/01/2020) Công văn 2114/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 6. (15/01/2020) Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/01/2020) Công văn 476/VPCP-CN năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/01/2020) Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2020) Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (15/01/2020) Công văn 1969/CT-TTHT năm 2020 về tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (14/01/2020) Công văn 363/VPCP-CN năm 2020 triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/01/2020) Quyết định 82/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/01/2020) Thông tư 86/2019/TT-BTC về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (20/01/2020) Circular No. 86/2019/TT-BTC dated December 03, 2019 providing guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (17/01/2020) Công văn 476/VPCP-CN năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/01/2020) Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/01/2020) Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (16/01/2020) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (14/01/2020) Công văn 363/VPCP-CN năm 2020 triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/01/2020) Công văn 364/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/01/2020) Công văn 365/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Nghị định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (14/01/2020) Quyết định 82/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/01/2020) Thông tư 86/2019/TT-BTC về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (20/01/2020) Circular No. 86/2019/TT-BTC dated December 03, 2019 providing guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State
 13. (15/01/2020) Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT về hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/01/2020) Quyết định 156/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 2. (20/01/2020) Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 3. (20/01/2020) Công văn 284/BYT-BM-TE năm 2020 hướng dẫn triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 4. (17/01/2020) Công văn 62/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 5. (17/01/2020) Quyết định 137/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 6. (16/01/2020) Công văn 529/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (16/01/2020) Công văn 530/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành
 8. (16/01/2020) Công văn 441/VPCP-KGVX năm 2020 về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/01/2020) Quyết định 125/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 10. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 11. (14/01/2020) Công văn 169/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 12. (14/01/2020) Công văn 511/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (14/01/2020) Công văn 279/QLD-CL năm 2020 công bố đợt 30 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (13/01/2020) Công văn 235/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (13/01/2020) Công văn 33/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 16. (20/01/2020) Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (20/01/2020) Thông tư 16/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (18/01/2020) Thông báo 24/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương năm 2019 tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 3. (14/01/2020) Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
 4. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 7. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (15/01/2020) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 9. (15/01/2020) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 10. (20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (20/01/2020) Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (15/01/2020) Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (20/01/2020) Circular No. 13/2019/TT-BVHTTDL dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Circular No. 06/2017/TT-BVHTTDL on elaborating to a number of Articles of Law on Tourism
 14. (20/01/2020) Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (15/01/2020) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/01/2020) Công văn 525/VPCP-NN năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (15/01/2020) Công văn 1961/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/01/2020) Công văn 1966/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (15/01/2020) Công văn 343/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (15/01/2020) Circular No. 36/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 on management of quality of products and goods under the management of the Ministry of Industry and Trade
 9. (15/01/2020) Circular No. 37/2019/TT-BTC dated November 29, 2019 on providing detaied regulations on trade remedies
 10. (15/01/2020) Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (14/01/2020) Thông tư 39/2019/TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 12. (15/01/2020) Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (20/01/2020) Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (16/01/2020) Quyết định 62/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (15/01/2020) Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (15/01/2020) Công văn 77/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/01/2020) Công văn 76/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (19/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8. (19/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (19/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (18/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 2 quy định kèm theo Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 11. (15/01/2020) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (17/01/2020) Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 2. (17/01/2020) Quyết định 182/QĐ-BQP năm 2020 về điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng
 3. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 6. (19/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (18/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 2 quy định kèm theo Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8. (15/01/2020) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
 9. (15/01/2020) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (16/01/2020) Công văn 209/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (15/01/2020) Công văn 204/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (15/01/2020) Công văn 1967/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (15/01/2020) Công văn 1961/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/01/2020) Công văn 1957/CT-TTHT năm 2020 về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/01/2020) Công văn 1963/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/01/2020) Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/01/2020) Công văn 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/01/2020) Công văn 1969/CT-TTHT năm 2020 về tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/01/2020) Công văn 1970/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (15/01/2020) Công văn 1966/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/01/2020) Công văn 1964/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (15/01/2020) Công văn 2113/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (15/01/2020) Công văn 2114/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (15/01/2020) Công văn 1965/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng và xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (14/01/2020) Công văn 176/TCT-DNNCN năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (14/01/2020) Công văn 182/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (14/01/2020) Công văn 183/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quan trắc môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (14/01/2020) Công văn 185/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 26. (19/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 27. (13/01/2020) Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (20/01/2020) Quyết định 180/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (17/01/2020) Quyết định 175/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (19/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 4. (15/01/2020) Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (15/01/2020) Circular No. 20/2019/TT-BGDDT dated November 26, 2019 on annulment of regulations on examination and issuance of certificate of foreign languages under formal education program specified in Decision No. 30/2008/QD-BGDDT on training, improvement, examination and issuance of certificates of foreign languages and computer under formal education programs
 6. (15/01/2020) Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/01/2020) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (20/01/2020) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (20/01/2020) Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (20/01/2020) Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 5. (20/01/2020) Quyết định 628/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (20/01/2020) Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (20/01/2020) Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (20/01/2020) Quyết định 4831A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. (20/01/2020) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (20/01/2020) Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (20/01/2020) Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (20/01/2020) Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (20/01/2020) Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (20/01/2020) Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 15. (20/01/2020) Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 16. (20/01/2020) Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 17. (20/01/2020) Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 18. (20/01/2020) Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 19. (15/01/2020) Quyết định 667/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
 20. (15/01/2020) Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT về Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành
 21. (15/01/2020) Thông tư liên tịch 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ hướng dẫn quản lý Nhà nước đối với các đài phát thanh truyền hình do Bộ Văn Hoá Thông Tin-Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/01/2020) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (20/01/2020) Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (20/01/2020) Quyết định 628/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (20/01/2020) Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (20/01/2020) Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (20/01/2020) Quyết định 4831A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (20/01/2020) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (20/01/2020) Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. (20/01/2020) Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (20/01/2020) Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (20/01/2020) Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (20/01/2020) Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (20/01/2020) Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (20/01/2020) Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành
 15. (20/01/2020) Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (15/01/2020) Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 17. (20/01/2020) Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (20/01/2020) Quyết định 22/2007/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 19. (15/01/2020) Quyết định 37/2001/QĐ-BVHTT về quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm do Bộ Văn hoá -Thông tin ban hành
 20. (15/01/2020) Thông tư liên tịch 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ hướng dẫn quản lý Nhà nước đối với các đài phát thanh truyền hình do Bộ Văn Hoá Thông Tin-Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (20/01/2020) Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (14/01/2020) Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
 3. (14/01/2020) Circular No. 42/2015/TT-BNNPTNT dated November 16th, 2015, promulgating additional list of chemicals and antibiotics banned from import, manufacture, trade or use in feed for livestock and poultry in Vietnam
 4. (14/01/2020) Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (14/01/2020) Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (14/01/2020) Circular No. 28/2014/TT-BNNPTNT dated September 04, 2014, promulgating list of chemicals, antibiotics prohibited from import, production, trading and use in livestock and poultry feeds in Vietnam

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/01/2020) Thông tư 06/2018/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành
 2. (15/01/2020) Circular No. 06/2018/TT-BCT dated April 20, 2018 providing detailed regulations on trade remedies
 3. (14/01/2020) Circular No. 42/2015/TT-BNNPTNT dated November 16th, 2015, promulgating additional list of chemicals and antibiotics banned from import, manufacture, trade or use in feed for livestock and poultry in Vietnam
 4. (14/01/2020) Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (14/01/2020) Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (14/01/2020) Circular No. 28/2014/TT-BNNPTNT dated September 04, 2014, promulgating list of chemicals, antibiotics prohibited from import, production, trading and use in livestock and poultry feeds in Vietnam
 7. (15/01/2020) Circular No. 48/2011/TT-BCT of December 30, 2011, on quality management of group-2 products and goods under the ministry of Industry and Trade’s management
 8. (15/01/2020) Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành
 9. (15/01/2020) Quyết định 37/2001/QĐ-BVHTT về quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm do Bộ Văn hoá -Thông tin ban hành