Thông báo văn bản mới từ ngày 02-12-2019 đến ngày 09-12-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 02-12-2019 đến 09-12-2019


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/12/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
 2. (09/12/2019) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 3. (09/12/2019) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 4. (09/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh Kon Tum
 5. (09/12/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
 6. (09/12/2019) Kế hoạch 251/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 7. (09/12/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (09/12/2019) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (09/12/2019) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2019 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 10. (09/12/2019) Quyết định 7023/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 4045/QĐ-UBND và 4046/QĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/12/2019) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 12. (09/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2003/QĐ-UB và 53/2003/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành
 13. (09/12/2019) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 14. (09/12/2019) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 15. (09/12/2019) Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019
 16. (09/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 17. (09/12/2019) Quyết định 3682/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 18. (09/12/2019) Quyết định 68/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 19. (09/12/2019) Công văn 11209/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (09/12/2019) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành
 21. (07/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định: 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 22. (07/12/2019) Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 23. (07/12/2019) Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021
 24. (07/12/2019) Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh
 25. (07/12/2019) Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 26. (06/12/2019) Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới và đổi tên 05 thôn của 05 xã thuộc các huyện Kim Động, Văn Giang và Văn Lâm tỉnh Hưng Yên
 27. (06/12/2019) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2019 về giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 28. (06/12/2019) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 29. (06/12/2019) Quyết định 3132/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 30. (06/12/2019) Quyết định 599/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 31. (06/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 32. (06/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
 33. (06/12/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 34. (06/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
 35. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh
 36. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 37. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh
 38. (06/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một phần Quy định kèm theo quyết định do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 39. (06/12/2019) Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
 40. (06/12/2019) Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
 41. (06/12/2019) Thông báo 413/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. (06/12/2019) Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 43. (06/12/2019) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 44. (06/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
 45. (06/12/2019) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 46. (06/12/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 47. (06/12/2019) Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 48. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 49. (06/12/2019) Quyết định 6987/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 50. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 51. (06/12/2019) Công văn 11165/VPCP-NN năm 2019 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. (06/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 53. (06/12/2019) Quyết định 2273/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 54. (06/12/2019) Nghị quyết 227/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 55. (06/12/2019) Nghị quyết 226/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
 56. (06/12/2019) Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 57. (05/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 58. (05/12/2019) Kế hoạch 798/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em Việt Nam bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu do tỉnh An Giang ban hành
 59. (05/12/2019) Quyết định 3116/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 60. (05/12/2019) Quyết định 5111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 61. (05/12/2019) Quyết định 4545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 62. (05/12/2019) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 63. (05/12/2019) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 64. (05/12/2019) Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
 65. (05/12/2019) Công văn 1517/QLCL-QLVBCC năm 2019 về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 66. (04/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 67. (04/12/2019) Circular No. 185/2019/TT-BQP dated December 4, 2019 guidelines for provision, management and use of specialized certification services for governmental authorities
 68. (04/12/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 69. (04/12/2019) Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 70. (04/12/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thừa Thiên Huế
 71. (04/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
 72. (04/12/2019) Quyết định 1747/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 73. (04/12/2019) Quyết định 2111/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 74. (04/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 63/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 75. (04/12/2019) Hướng dẫn 108-HD/BTGTW năm 2019 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 76. (04/12/2019) Thông tư 02/2019/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
 77. (04/12/2019) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 78. (04/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 79. (04/12/2019) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 80. (04/12/2019) Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 81. (04/12/2019) Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 82. (04/12/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 83. (04/12/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
 84. (04/12/2019) Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 85. (04/12/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 86. (04/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo về công tác cải cách hành chính do thành phố Hà Nội ban hành
 87. (04/12/2019) Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 88. (04/12/2019) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 89. (03/12/2019) Quyết định 1739/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. (03/12/2019) Thông tư 180/2019/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng
 91. (03/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 92. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 93. (03/12/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 94. (03/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 95. (03/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 96. (03/12/2019) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 97. (03/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 98. (03/12/2019) Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 99. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 100. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Dân quân tự vệ 2019
 101. (03/12/2019) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 102. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 103. (02/12/2019) Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 104. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 105. (02/12/2019) Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
 106. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 107. (02/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
 108. (02/12/2019) Công văn 10975/VPCP-QHĐP năm 2019 về đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 109. (02/12/2019) Kế hoạch 5551/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
 110. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 111. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (09/12/2019) Quyết định 5186/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục điện tử dùng chung tại thành phố Hồ Chí Minh
 3. (09/12/2019) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dữ liệu người dân dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 4. (09/12/2019) Quyết định 5187/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 5. (09/12/2019) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 250/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án “Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Hưng Yên ban hành
 7. (06/12/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020
 8. (05/12/2019) Circular No. 16/2019/TT-BTTTT dated December 5, 2019 lists of mandatory standards to be applied in digital signatures and digital signature authentication services in form of mobile PKI and remote signing
 9. (05/12/2019) Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (05/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 11. (05/12/2019) Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (04/12/2019) Circular No. 185/2019/TT-BQP dated December 4, 2019 guidelines for provision, management and use of specialized certification services for governmental authorities
 13. (04/12/2019) Quyết định 2111/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 14. (04/12/2019) Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 15. (03/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về Quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 16. (03/12/2019) Kế hoạch 7886/KH-UBND năm 2019 về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 296/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 5. (07/12/2019) Nghị quyết 291/2019/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 1)
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 35/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2020
 9. (06/12/2019) Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 10. (06/12/2019) Nghị quyết 212/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
 11. (06/12/2019) Nghị quyết 214/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
 13. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
 14. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 15. (06/12/2019) Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án
 16. (06/12/2019) Nghị quyết 223/2019/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 17. (06/12/2019) Nghị quyết 216/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 18. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 4 Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 19. (06/12/2019) Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (06/12/2019) Nghị quyết 196/2019/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 21. (06/12/2019) Nghị quyết 225/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết 108/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
 22. (06/12/2019) Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 23. (06/12/2019) Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết 54/NQ-HĐND; Điều 1, Nghị quyết 145/NQ-HĐND và Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 24. (03/12/2019) Thông tư 86/2019/TT-BTC về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 25. (03/12/2019) Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 26. (03/12/2019) Circular No. 86/2019/TT-BTC dated December 03, 2019 providing guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State
 27. (02/12/2019) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành
 28. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (09/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024
 5. (07/12/2019) Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 6. (07/12/2019) Nghị quyết 298/2019/NQ-HĐND về thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (07/12/2019) Nghị quyết 297/2019/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 9. (06/12/2019) Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024
 10. (06/12/2019) Resolution No. 116/NQ-CP dated December 06, 2019 promulgating Government's plan for implementation of Decision No. 82/2019/QH14 on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land
 11. (06/12/2019) Nghị quyết 214/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ
 13. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
 14. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024
 15. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 16. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
 17. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
 19. (06/12/2019) Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 20. (06/12/2019) Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 21. (06/12/2019) Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành
 22. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 23. (06/12/2019) Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 24. (06/12/2019) Nghị quyết 196/2019/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 25. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)
 26. (06/12/2019) Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 27. (05/12/2019) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn
 28. (05/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
 29. (05/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 30. (05/12/2019) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 31. (04/12/2019) Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 32. (03/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 33. (03/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
 34. (03/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 35. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 2. (09/12/2019) Quyết định 4573/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá bán cá Koi tại Trung tâm cá Koi Nhật Bản – Bình Định do tỉnh Bình Định ban hành
 3. (09/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 4. (09/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (09/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND9 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
 6. (07/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 7. (07/12/2019) Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
 8. (07/12/2019) Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng
 9. (07/12/2019) Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 10. (07/12/2019) Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021
 11. (07/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 12. (07/12/2019) Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024
 13. (07/12/2019) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 14. (07/12/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 15. (07/12/2019) Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
 16. (06/12/2019) Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024
 17. (06/12/2019) Nghị quyết 252/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính các giải thể thao do tỉnh Hưng Yên ban hành
 18. (06/12/2019) Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 19. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 20. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
 21. (06/12/2019) Nghị quyết 242/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước do tỉnh Hưng Yên ban hành
 22. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 23. (06/12/2019) Nghị quyết 253/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do tỉnh Hưng Yên ban hành
 24. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng cho đối tượng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 25. (06/12/2019) Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 26. (06/12/2019) Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 27. (06/12/2019) Nghị quyết 212/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
 28. (06/12/2019) Nghị quyết 241/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 29. (06/12/2019) Nghị quyết 240/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 30. (06/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 31. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý kèm theo Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND do tỉnh Phú Yên ban hành
 32. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 33. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 34. (06/12/2019) Nghị quyết 221/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
 35. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 36. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
 37. (06/12/2019) Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025
 38. (06/12/2019) Nghị quyết 198/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 39. (06/12/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 40. (06/12/2019) Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 41. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024
 42. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn
 43. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 44. (06/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 45. (06/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 46. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh
 47. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 48. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
 49. (06/12/2019) Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 50. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 51. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
 52. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 4 Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 53. (06/12/2019) Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 54. (06/12/2019) Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 55. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 56. (06/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 57. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 58. (06/12/2019) Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 59. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 60. (06/12/2019) Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 61. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 62. (06/12/2019) Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 63. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 64. (06/12/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 65. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)
 66. (06/12/2019) Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 67. (06/12/2019) Nghị quyết 224/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Khoản 4, Mục III phụ lục kèm theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND về phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 68. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 69. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 70. (05/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
 71. (05/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 72. (04/12/2019) Quyết định 4529/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 73. (04/12/2019) Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 74. (04/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô tại trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh Phú Yên quản lý
 75. (04/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 76. (04/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 77. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 78. (03/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 79. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/12/2019) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 2. (09/12/2019) Công văn 20512/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 5. (07/12/2019) Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 252/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính các giải thể thao do tỉnh Hưng Yên ban hành
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý kèm theo Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND do tỉnh Phú Yên ban hành
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. (06/12/2019) Quyết định 742/QĐ-QLD năm 2019 về Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (06/12/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 11. (06/12/2019) Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
 12. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 13. (06/12/2019) Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 14. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (06/12/2019) Quyết định 741/QĐ-QLD năm 2019 công bố danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 166 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 17. (06/12/2019) Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 18. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 19. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 20. (06/12/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 21. (05/12/2019) Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 22. (04/12/2019) Quyết định 1745/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (04/12/2019) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025
 24. (04/12/2019) Công văn 7550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (03/12/2019) Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT về hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (03/12/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
 27. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 28. (02/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An
 29. (02/12/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (09/12/2019) Công văn 4617/BHXH-CNTT năm 2019 về liên thông thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 251/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 3. (06/12/2019) Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (09/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (09/12/2019) Công điện 1658/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 5. (07/12/2019) Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
 6. (07/12/2019) Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 7. (07/12/2019) Nghị quyết 148/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 8. (07/12/2019) Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 9. (06/12/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 10. (06/12/2019) Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ Làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (06/12/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 12. (06/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 13. (06/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một phần Quy định kèm theo quyết định do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 14. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 15. (06/12/2019) Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
 16. (06/12/2019) Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
 17. (05/12/2019) Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 18. (04/12/2019) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Bình Định ban hành
 19. (04/12/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội
 20. (03/12/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Thư viện 2019
 22. (02/12/2019) Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 3. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (06/12/2019) Quyết định 2450/QĐ-UBND về Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 6. (06/12/2019) Thông báo 413/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/12/2019) Thông báo 412/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 222/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 9. (04/12/2019) Quyết định 4529/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 10. (04/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 11. (04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (04/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành
 13. (03/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (03/12/2019) Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 15. (02/12/2019) Quyết định 5117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 163/2019/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 3. (06/12/2019) Resolution No. 116/NQ-CP dated December 06, 2019 promulgating Government's plan for implementation of Decision No. 82/2019/QH14 on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Dầm Dơi, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành
 6. (06/12/2019) Công văn 11161/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 217/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
 9. (05/12/2019) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2019 sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 10. (05/12/2019) Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 11. (05/12/2019) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 12. (04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (04/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
 14. (04/12/2019) Công văn 11100/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (02/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/12/2019) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ trợ người học ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 3. (06/12/2019) Nghị quyết 253/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do tỉnh Hưng Yên ban hành
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại trường ngoài hệ thống trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 5. (05/12/2019) Công văn 1519/QLCL-QLVBCC năm 2019 về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 6. (05/12/2019) Công văn 1520/QLCL-QLVBCC năm 2019 về báo cáo thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 7. (05/12/2019) Công văn 1517/QLCL-QLVBCC năm 2019 về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 8. (04/12/2019) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/12/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (02/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/12/2019) Công văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91776/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định: 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2019 về giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh đối với hoạt động Truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 7. (03/12/2019) Lệnh công bố Bộ luật Lao động 2019

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/12/2019) Công văn 11209/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 3. (06/12/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 216/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. (04/12/2019) Công văn 90746/CT-TTHT năm 2019 về xác định tỷ lệ thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (04/12/2019) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 10. (02/12/2019) Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
 11. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (09/12/2019) Công điện 1658/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/12/2019) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/12/2019) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 4. (06/12/2019) Quyết định 6987/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 5. (06/12/2019) Quyết định 1768/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (06/12/2019) Quyết định 2273/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 8. (05/12/2019) Quyết định 5111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 9. (04/12/2019) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 10. (04/12/2019) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành
 12. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (03/12/2019) Thông tư 86/2019/TT-BTC về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (03/12/2019) Công văn 5383/UBND-ĐT năm 2019 về triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (03/12/2019) Circular No. 86/2019/TT-BTC dated December 03, 2019 providing guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 223/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 198/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 3. (06/12/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (06/12/2019) Thông báo 412/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND về thông qua Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 8. (05/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An
 9. (04/12/2019) Decision No. 1746/QD-TTg dated December 04, 2019 introducing national action plan for management of marine plastic litter by 2030
 10. (04/12/2019) Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/12/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 12. (04/12/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 13. (04/12/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 14. (04/12/2019) Quyết định 1746/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (03/12/2019) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD-ANPHA) công suất 3.000kg/h của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Bắc Kạn do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 17. (03/12/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (03/12/2019) Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 20. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (09/12/2019) Công văn 91776/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91777/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/12/2019) Công văn 91778/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/12/2019) Công văn 91779/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/12/2019) Công văn 91780/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/12/2019) Công văn 91781/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bán đấu giá do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/12/2019) Công văn 91782/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/12/2019) Công văn 91784/CT-TTHT năm 2019 về xác định chi phí được trừ đối với khoản thanh toán tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/12/2019) Công văn 91913/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/12/2019) Công văn 91914/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/12/2019) Công văn 91920/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 13. (06/12/2019) Nghị quyết 197/2019/NQ-HĐND về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 14. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành
 20. (06/12/2019) Công văn 91453/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (06/12/2019) Công văn 91454/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (06/12/2019) Công văn 91456/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (06/12/2019) Công văn 91455/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (06/12/2019) Công văn 91457/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (06/12/2019) Công văn 14834/BTC-TCT năm 2019 về xác định doanh thu và thu nhập khác do Bộ Tài chính ban hành
 26. (06/12/2019) Công văn 5072/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (06/12/2019) Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (05/12/2019) Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2019 về ký Hiệp định giữa Việt Nam - Síp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành
 29. (05/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An
 30. (04/12/2019) Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 31. (04/12/2019) Công văn 7562/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (04/12/2019) Công văn 90807/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT năm 2019 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (04/12/2019) Công văn 7550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (04/12/2019) Công văn 5032/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (04/12/2019) Công văn 90748/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (04/12/2019) Công văn 90750/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (04/12/2019) Công văn 90751/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (04/12/2019) Công văn 90746/CT-TTHT năm 2019 về xác định tỷ lệ thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (04/12/2019) Công văn 90747/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (03/12/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 42. (03/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 43. (03/12/2019) Công văn 90476/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (03/12/2019) Công văn 7509/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 45. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 46. (02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 47. (02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. (02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 49. (02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 50. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 51. (02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 53. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 54. (02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (02/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (02/12/2019) Circular No. 25/2019/TT-NHNN dated December 02, 2019 providing amendments to the Circular No. 40/2011/TT-NHNN providing for the licensing and organization and operation of commercial banks, foreign bank branches, representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking activities in Vietnam

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (09/12/2019) Quyết định 3624/QĐ-BCT năm 2019 về Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 7620/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/12/2019) Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo
 4. (06/12/2019) Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng đối với Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/12/2019) Công văn 7598/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền tự chứng nhận xuất xứ theo Dự án thí điểm số 2 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (04/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 7. (04/12/2019) Công văn 7562/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (02/12/2019) Công văn 7486/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn trị giá hải quan hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (02/12/2019) Công văn 7484/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối (pontoon) do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (04/12/2019) Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định về đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (04/12/2019) Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 3. (04/12/2019) Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư, nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 4. (03/12/2019) Thông tư 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 5. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (09/12/2019) Công văn 91777/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91778/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/12/2019) Công văn 91779/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/12/2019) Công văn 91780/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/12/2019) Công văn 91913/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/12/2019) Công văn 91453/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (06/12/2019) Công văn 91454/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (06/12/2019) Công văn 91456/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (06/12/2019) Công văn 91455/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (06/12/2019) Công văn 91457/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT năm 2019 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (04/12/2019) Công văn 5032/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (04/12/2019) Công văn 90750/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 15. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (04/12/2019) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 2. (09/12/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
 3. (09/12/2019) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 4. (09/12/2019) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 5. (09/12/2019) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai
 6. (09/12/2019) Kế hoạch 251/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 7. (09/12/2019) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (09/12/2019) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2019 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 9. (09/12/2019) Quyết định 7023/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 4045/QĐ-UBND và 4046/QĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/12/2019) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2019 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 11. (09/12/2019) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 12. (09/12/2019) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 13. (09/12/2019) Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019
 14. (09/12/2019) Quyết định 3682/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 15. (09/12/2019) Công văn 11209/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (09/12/2019) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành
 17. (07/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định: 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 18. (07/12/2019) Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 19. (07/12/2019) Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 20. (06/12/2019) Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới và đổi tên 05 thôn của 05 xã thuộc các huyện Kim Động, Văn Giang và Văn Lâm tỉnh Hưng Yên
 21. (06/12/2019) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2019 về giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 22. (06/12/2019) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 23. (06/12/2019) Quyết định 3132/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 24. (06/12/2019) Quyết định 599/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 25. (06/12/2019) Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
 26. (06/12/2019) Thông báo 413/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (06/12/2019) Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 28. (06/12/2019) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 29. (06/12/2019) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 30. (06/12/2019) Quyết định 6987/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 31. (06/12/2019) Công văn 11165/VPCP-NN năm 2019 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (06/12/2019) Nghị quyết 227/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 33. (06/12/2019) Nghị quyết 226/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
 34. (06/12/2019) Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 35. (05/12/2019) Kế hoạch 798/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em Việt Nam bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu do tỉnh An Giang ban hành
 36. (05/12/2019) Quyết định 3116/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 37. (05/12/2019) Quyết định 5111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 38. (05/12/2019) Quyết định 4545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 39. (05/12/2019) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 40. (05/12/2019) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 41. (05/12/2019) Công văn 1517/QLCL-QLVBCC năm 2019 về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 42. (04/12/2019) Quyết định 3114/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 43. (04/12/2019) Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 44. (04/12/2019) Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. (04/12/2019) Quyết định 1747/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. (04/12/2019) Hướng dẫn 108-HD/BTGTW năm 2019 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 47. (04/12/2019) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (04/12/2019) Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (04/12/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 50. (04/12/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
 51. (04/12/2019) Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 52. (04/12/2019) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
 53. (03/12/2019) Quyết định 1739/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 54. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 55. (03/12/2019) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. (03/12/2019) Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 57. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 58. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Dân quân tự vệ 2019
 59. (03/12/2019) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 60. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 61. (02/12/2019) Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 62. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 63. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 64. (02/12/2019) Công văn 10975/VPCP-QHĐP năm 2019 về đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (02/12/2019) Kế hoạch 5551/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
 66. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 67. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 68. (07/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 69. (07/12/2019) Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành
 70. (07/12/2019) Nghị quyết 101/2019/QH14 năm 2019 về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 71. (07/12/2019) Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Quốc hội ban hành
 72. (06/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 73. (07/12/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
 74. (05/12/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 75. (05/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 76. (05/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 77. (04/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND
 78. (02/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND
 79. (02/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 80. (02/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 81. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 82. (02/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/12/2019) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (09/12/2019) Quyết định 4573/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá bán cá Koi tại Trung tâm cá Koi Nhật Bản – Bình Định do tỉnh Bình Định ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng
 5. (07/12/2019) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 212/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
 9. (06/12/2019) Nghị quyết 241/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 10. (06/12/2019) Nghị quyết 240/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 11. (06/12/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 12. (06/12/2019) Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 13. (06/12/2019) Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 14. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 15. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 16. (04/12/2019) Quyết định 4529/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 17. (04/12/2019) Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 18. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 20. (09/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 21. (05/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 22. (05/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 23. (05/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 24. (02/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
 25. (02/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 26. (09/12/2019) Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2019 về Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 149/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 35/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2020
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 212/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
 9. (06/12/2019) Nghị quyết 214/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 10. (06/12/2019) Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (06/12/2019) Nghị quyết 225/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết 108/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
 12. (06/12/2019) Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết 54/NQ-HĐND; Điều 1, Nghị quyết 145/NQ-HĐND và Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 13. (03/12/2019) Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 14. (02/12/2019) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành
 15. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (06/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 2. (07/12/2019) Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và phê duyệt dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 5. (06/12/2019) Resolution No. 116/NQ-CP dated December 06, 2019 promulgating Government's plan for implementation of Decision No. 82/2019/QH14 on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 214/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (06/12/2019) Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. (06/12/2019) Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành
 9. (05/12/2019) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn
 10. (05/12/2019) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 11. (04/12/2019) Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 12. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. (07/12/2019) Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành
 15. (06/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 16. (07/12/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (09/12/2019) Công điện 1658/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 6. (04/12/2019) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh Bình Định ban hành
 7. (04/12/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội
 8. (03/12/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Thư viện 2019
 10. (07/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 11. (08/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1750/2011/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/12/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 3. (06/12/2019) Quyết định 2450/QĐ-UBND về Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (06/12/2019) Thông báo 413/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/12/2019) Thông báo 412/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 222/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 7. (04/12/2019) Quyết định 4529/QĐ-UBND năm 2019 về Phương án bình ổn giá mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/12/2019) Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 5117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (06/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/12/2019) Resolution No. 116/NQ-CP dated December 06, 2019 promulgating Government's plan for implementation of Decision No. 82/2019/QH14 on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land
 2. (06/12/2019) Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành
 3. (06/12/2019) Công văn 11161/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 217/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
 5. (05/12/2019) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2019 sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 6. (05/12/2019) Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 7. (05/12/2019) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 8. (04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (04/12/2019) Công văn 11100/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/12/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 11. (05/12/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (09/12/2019) Quyết định 5186/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục điện tử dùng chung tại thành phố Hồ Chí Minh
 3. (09/12/2019) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dữ liệu người dân dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 4. (09/12/2019) Quyết định 5187/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 5. (09/12/2019) Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành
 6. (06/12/2019) Nghị quyết 250/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án “Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Hưng Yên ban hành
 7. (06/12/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020
 8. (03/12/2019) Kế hoạch 7886/KH-UBND năm 2019 về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030
 9. (06/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/12/2019) Công văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91776/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định: 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
 4. (06/12/2019) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2019 về giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 5. (06/12/2019) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2019 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
 6. (03/12/2019) Lệnh công bố Bộ luật Lao động 2019
 7. (09/12/2019) Circular No. 10/2019/TT-BYT dated June 10, 2019 National technical regulation on permissible exposure limit value of 50 chemicals at the workplace
 8. (09/12/2019) Thông tư 10/2019/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (09/12/2019) Công điện 1658/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/12/2019) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/12/2019) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
 4. (06/12/2019) Quyết định 6987/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 5. (06/12/2019) Quyết định 1768/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (05/12/2019) Quyết định 5111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 7. (04/12/2019) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2019 về thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (03/12/2019) Công văn 5383/UBND-ĐT năm 2019 về triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/12/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (06/12/2019) Thông báo 412/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/12/2019) Decision No. 1746/QD-TTg dated December 04, 2019 introducing national action plan for management of marine plastic litter by 2030
 5. (04/12/2019) Quyết định 1748/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/12/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 7. (04/12/2019) Quyết định 1746/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/12/2019) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (03/12/2019) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD-ANPHA) công suất 3.000kg/h của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Bắc Kạn do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 10. (03/12/2019) Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 12. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (09/12/2019) Quyết định 73/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 98/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (08/12/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 15. (05/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 16. (02/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/12/2019) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
 2. (09/12/2019) Công văn 20512/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (07/12/2019) Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND
 4. (06/12/2019) Quyết định 742/QĐ-QLD năm 2019 về Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (06/12/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 6. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (06/12/2019) Quyết định 741/QĐ-QLD năm 2019 công bố danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 166 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (04/12/2019) Quyết định 1745/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (04/12/2019) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025
 10. (04/12/2019) Công văn 7550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (03/12/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
 12. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 13. (02/12/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (08/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 15. (02/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 16. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 17. (06/12/2019) Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (05/12/2019) Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (09/12/2019) Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
 8. (09/12/2019) Circular No. 16/2019/TT-NHNN dated October 22, 2019 prescribing the issuance of bills of the State Bank of Vietnam

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (09/12/2019) Công văn 91776/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91777/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/12/2019) Công văn 91778/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/12/2019) Công văn 91779/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/12/2019) Công văn 91780/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/12/2019) Công văn 91781/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bán đấu giá do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/12/2019) Công văn 91782/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/12/2019) Công văn 91784/CT-TTHT năm 2019 về xác định chi phí được trừ đối với khoản thanh toán tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/12/2019) Công văn 91913/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/12/2019) Công văn 91914/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/12/2019) Công văn 91920/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (06/12/2019) Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành
 18. (06/12/2019) Công văn 91453/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (06/12/2019) Công văn 91454/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (06/12/2019) Công văn 91456/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (06/12/2019) Công văn 91455/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (06/12/2019) Công văn 91457/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (06/12/2019) Công văn 14834/BTC-TCT năm 2019 về xác định doanh thu và thu nhập khác do Bộ Tài chính ban hành
 24. (06/12/2019) Công văn 5072/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (06/12/2019) Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (05/12/2019) Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2019 về ký Hiệp định giữa Việt Nam - Síp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành
 27. (04/12/2019) Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 28. (04/12/2019) Công văn 7562/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (04/12/2019) Công văn 90807/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT năm 2019 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (04/12/2019) Công văn 7550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (04/12/2019) Công văn 5032/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (04/12/2019) Công văn 90748/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (04/12/2019) Công văn 90750/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (04/12/2019) Công văn 90751/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (04/12/2019) Công văn 90746/CT-TTHT năm 2019 về xác định tỷ lệ thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (04/12/2019) Công văn 90747/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (03/12/2019) Công văn 90476/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (03/12/2019) Công văn 7509/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 46. (02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 47. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 49. (02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 50. (07/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 51. (05/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (09/12/2019) Công văn 91777/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/12/2019) Công văn 91778/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/12/2019) Công văn 91779/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/12/2019) Công văn 91780/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/12/2019) Công văn 91913/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/12/2019) Công văn 91453/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (06/12/2019) Công văn 91454/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (06/12/2019) Công văn 91456/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (06/12/2019) Công văn 91455/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (06/12/2019) Công văn 91457/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT năm 2019 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (04/12/2019) Công văn 5032/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (04/12/2019) Công văn 90750/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (03/12/2019) Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 15. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/12/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
 2. (09/12/2019) Thông tư 99/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (05/12/2019) Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Quy chế về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 5. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (02/12/2019) Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về quy định định mức chi phí lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 7. (02/12/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (02/12/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ đơn giá theo quyết định 12192/QĐ-UBND, 12193/QĐ-UBND và 1070/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (02/12/2019) Quyết định 49/2013/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020
 2. (02/12/2019) Quyết định 43/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 3. (02/12/2019) Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 4. (02/12/2019) Quyết định 70/2009/QĐ-UBND hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 5. (02/12/2019) Quyết định 57/2009/QĐ-UBND hướng dẫn dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 166/2007/NĐ-CP Nghị định 167/2007/NĐ-CP và Thông tư 06/2008/TT-BXD
 7. (02/12/2019) Quyết định 29/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ đơn giá theo quyết định 12192/QĐ-UBND, 12193/QĐ-UBND và 1070/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 15/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo theo quyết định 4596/2006/QĐ-UBND, quyết định 4597/2006/QĐ-UBND và quyết định 2058/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 2666/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/12/2019) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 2. (03/12/2019) Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (08/12/2019) Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 4. (07/12/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (02/12/2019) Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (02/12/2019) Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (09/12/2019) Quyết định 4046/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/12/2019) Quyết định 4045/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 78/2009/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 41/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/12/2019) Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (02/12/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (05/12/2019) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 5. (02/12/2019) Quyết định 27A/2012/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (02/12/2019) Quyết định 36/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (02/12/2019) Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (02/12/2019) Quyết định 4724/2006/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (05/12/2019) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (02/12/2019) Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (02/12/2019) Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 7. (02/12/2019) Quyết định 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (05/12/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung Quyết định 14/2011/QĐ-UBND phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (02/12/2019) Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (02/12/2019) Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 6. (02/12/2019) Quyết định 27A/2012/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (05/12/2019) Quyết định 14/2011/QĐ-UBND phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn do tỉnh Điện Biên ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 79/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 78/2009/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. (02/12/2019) Quyết định 693/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành