Thông báo văn bản mới từ ngày 16-03-2020 đến ngày 23-03-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 16-03-2020 đến 23-03-2020


Lĩnh vực Thương mại

 1. (23/03/2020) Circular No. 15/2020/TT-BTC dated March 23, 2020 providing guidelines for Decree No. 105/2017/ND-CP on printing, issuance, management and use of stamps for alcohol produced for domestic sale and imported alcohol
 2. (23/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND
 3. (23/03/2020) Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 năm 2020 về Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 4. (23/03/2020) Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (20/03/2020) Quyết định 376/QĐ-BTC năm 2020 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 119/NQ-CP về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp do Bộ Tài chính ban hành
 6. (20/03/2020) Quyết định 920/QĐ-BCT năm 2020 về gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành
 7. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 8. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (18/03/2020) Quyết định 881/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 11. (18/03/2020) Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (18/03/2020) Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/03/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 14. (18/03/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 providing amendments to Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 Pandemic
 15. (17/03/2020) Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (16/03/2020) Thông báo 04/TB-PVTM năm 2020 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Cục Phòng vệ thương mại ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (23/03/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 2. (23/03/2020) Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
 3. (23/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (23/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND
 5. (23/03/2020) Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 6. (23/03/2020) Quyết định 404/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
 7. (23/03/2020) Dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ Công an ban hành
 8. (20/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (20/03/2020) Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020 về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 10. (20/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 11. (19/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1067/2006/QĐ-UBND quy định về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (19/03/2020) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 13. (19/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 14. (19/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (19/03/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 16. (18/03/2020) Quyết định 1830/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ban hành
 17. (18/03/2020) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (18/03/2020) Quyết định 363/QĐ-BTTTT năm 2020 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. (18/03/2020) Công văn 350/TCTK-PPCĐ năm 2020 về thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành
 20. (18/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 21. (18/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 22. (18/03/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 265-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025
 23. (18/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (18/03/2020) Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 25. (16/03/2020) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 26. (16/03/2020) Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB về Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 27. (16/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
 28. (16/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
 29. (16/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 30. (16/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
 31. (16/03/2020) Quyết định 823/QĐ-BNN-CN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 32. (16/03/2020) Quyết định 406/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 33. (16/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (23/03/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 2. (23/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (23/03/2020) Circular No. 02/2020/TT-BKHDT dated March 23, 2020 on classification of institutional sectors in Vietnam’s statistics
 4. (18/03/2020) Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/03/2020) Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/03/2020) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 256-KH/TU về Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 8. (16/03/2020) Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (23/03/2020) Công văn 988/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/03/2020) Công văn 2661/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (23/03/2020) Công văn 2768/QLD-GT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 4. (23/03/2020) Công văn 2780/QLD-KD năm 2020 về xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán khẩu trang y tế do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (23/03/2020) Công văn 2782/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (22/03/2020) Công văn 1485/BYT-TB-CT năm 2020 về sử dụng vật liệu thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (21/03/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/03/2020) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/03/2020) Decision No. 1282/QD-BYT dated March 21, 2020 on providing “Provisional Instructions for COVID-19 testing”
 10. (21/03/2020) Quyết định 1271/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (21/03/2020) Công văn 948/UBND-KGVX năm 2020 về tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/03/2020) Công văn 2594/BGTVT-CYT năm 2020 về khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (21/03/2020) Thông báo 181/TB-BGDĐT năm 2020 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (21/03/2020) Quyết định 1266/QĐ-BYT năm 2020 quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và Mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ do Bộ Y tế ban hành
 15. (21/03/2020) Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 118/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (21/03/2020) Quyết định 1282/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (20/03/2020) Công văn 1441/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 18. (20/03/2020) Công văn 338/KCB-NV năm 2020 về hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 19. (20/03/2020) Công văn 1436/CV-BCĐ năm 2020 về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 20. (20/03/2020) Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (20/03/2020) Công văn 1445/BYT-KCB năm 2020 về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 22. (20/03/2020) Công văn 1435/BYT-TT-KT năm 2020 về phát động Phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 23. (20/03/2020) Công văn 2647/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 24. (20/03/2020) Quyết định 375/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ quan Bộ Tài chính
 25. (20/03/2020) Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành
 26. (20/03/2020) Công văn 1461/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 27. (20/03/2020) Công văn 1440/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 28. (20/03/2020) Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" do Bộ Y tế ban hành
 29. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 30. (20/03/2020) Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. (20/03/2020) Công văn 856/SGDĐT-CTTT năm 2020 về hướng dẫn xử lý trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 32. (20/03/2020) Công văn 1422/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
 33. (20/03/2020) Công văn 2143/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợi cao điểm dịch virus Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (20/03/2020) Công văn 902/BHXH-CSYT năm 2020 về cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 35. (20/03/2020) Quyết định 1259/QĐ-BYT năm 2020 về Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (20/03/2020) Công văn 862/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 37. (20/03/2020) Decision No. 1246/QD-BYT dated March 20, 2020 on Interim guidance on pay-to-stay Covid-19 quarantine at hotels
 38. (19/03/2020) Công văn 1394/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế do Bộ Y tế ban hành
 39. (19/03/2020) Công văn 1386/BCĐQG năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 40. (19/03/2020) Công văn 939/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 41. (19/03/2020) Công văn 877/GDĐT-VP năm 2020 về ngưng tất cả hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 42. (19/03/2020) Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành
 43. (19/03/2020) Công văn 1385/BCĐQG năm 2020 về rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh đã thực hiện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 44. (19/03/2020) Công văn 323/KCB-QLHN năm 2020 về thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 45. (18/03/2020) Decision No. 963/QD-BYT dated March 18, 2020 promulgation of “Interim Guidance for monitoring, prevention and control of COVID-19”
 46. (18/03/2020) Công văn 871/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đề xuất biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 47. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KH-TC năm 2020 về tăng cường quản lý hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
 49. (18/03/2020) Quyết định 963/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 50. (18/03/2020) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II do thành phố Hà Nội ban hành
 51. (18/03/2020) Thông báo 174/TB-BGDĐT năm 2020 về tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 52. (18/03/2020) Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 53. (18/03/2020) Công văn 1364/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư do Bộ Y tế ban hành
 54. (18/03/2020) Công văn 1357/BYT-MT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng do Bộ Y tế ban hành
 55. (18/03/2020) Công văn 1360/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng do Bộ Y tế ban hành
 56. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KHTC năm 2020 về tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
 57. (18/03/2020) Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 58. (17/03/2020) Công văn 1332/BYT-VPB1 năm 2020 về buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 59. (17/03/2020) Quyết định 924/QĐ-BYT năm 2020 về cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) do Bộ Y tế ban hành
 60. (17/03/2020) Công văn 1306/BYT-YDCT năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 61. (17/03/2020) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. (17/03/2020) Công văn 2364/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. (17/03/2020) Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 64. (17/03/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành
 65. (17/03/2020) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. (17/03/2020) Công văn 1338/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 67. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 68. (17/03/2020) Công văn 2503/QLD-KD năm 2020 về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 69. (17/03/2020) Công văn 2507/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 70. (17/03/2020) Công văn 2510/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 71. (17/03/2020) Official Dispatch No. 860/BHXH-BT dated March 17, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund by entities affected by Covid-19
 72. (17/03/2020) Notification No. 102/TB-VPCP dated March 17, 2020 on Prime Minister's conclusion from meeting of standing members of Government on COVID-19 prevention and control
 73. (16/03/2020) Công văn 2296/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 74. (16/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 75. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. (16/03/2020) Quyết định 904/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 77. (16/03/2020) Công văn 1639/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại thiết bị chế biến thức ăn cho em bé 4 trong 1 do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (23/03/2020) Công văn 13538/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (20/03/2020) Công văn 13120/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (20/03/2020) Công văn 13068/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 12768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 12764/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/03/2020) Công văn 1769/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/03/2020) Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành
 8. (18/03/2020) Công văn 12194/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/03/2020) Công văn 12201/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/03/2020) Công văn 12363/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (18/03/2020) Công văn 12364/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (18/03/2020) Công văn 12366/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (18/03/2020) Công văn 12411/CT-TTHT năm 2020 về dự phòng rủi ro tín dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (18/03/2020) Công văn 12412/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn trả lại hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (18/03/2020) Quyết định 881/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 16. (18/03/2020) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (18/03/2020) Decision No. 880/QD-BCT dated March 18, 2020 imposition of provisional anti-dumping on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 18. (18/03/2020) Quyết định 880/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (17/03/2020) Công văn 12036/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (17/03/2020) Công văn 12046/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (17/03/2020) Công văn 12109/CT-TTHT năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (17/03/2020) Công văn 12107/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (17/03/2020) Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (17/03/2020) Công văn 12042/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (17/03/2020) Công văn 12102/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (16/03/2020) Công văn 11503/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (16/03/2020) Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (16/03/2020) Công văn 11687/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (16/03/2020) Công văn 11688/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (23/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 2. (20/03/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (20/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
 4. (19/03/2020) Quyết định 518/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 5. (19/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 6. (18/03/2020) Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
 8. (17/03/2020) Công văn 12036/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (23/03/2020) Công văn 13538/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 3. (20/03/2020) Công văn 13120/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 13068/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 12768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/03/2020) Công văn 12764/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/03/2020) Công văn 12194/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (18/03/2020) Công văn 12201/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/03/2020) Công văn 12412/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn trả lại hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/03/2020) Công văn 12046/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/03/2020) Công văn 12042/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (16/03/2020) Công văn 11503/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (16/03/2020) Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (16/03/2020) Công văn 11687/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (16/03/2020) Công văn 11688/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (20/03/2020) Quyết định 918/QĐ-BCT năm 2020 về gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành
 2. (19/03/2020) Công văn 1769/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (18/03/2020) Công văn 1723/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/03/2020) Decision No. 880/QD-BCT dated March 18, 2020 imposition of provisional anti-dumping on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 5. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (18/03/2020) Công văn 1722/TCHQ-GSQL năm 2020 một số điều lưu ý về mã số, mã vạch do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (18/03/2020) Quyết định 880/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (16/03/2020) Công văn 1628/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/03/2020) Công văn 1640/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
 2. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 3. (19/03/2020) Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 1931/BCT-ĐL năm 2020 về xem xét bổ sung quy hoạch dự án điện gió do Bộ Công thương ban hành
 5. (19/03/2020) Official Dispatch No. 1931/BCT-DL dated March 19, 2020 on proposed additions to wind power project planning
 6. (18/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
 7. (18/03/2020) Decision No. 09/2020/QD-TTg dated March 18, 2020 promulgation of regulation on waste-related emergency response
 8. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
 10. (17/03/2020) Công văn 12109/CT-TTHT năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/03/2020) Quyết định 891/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/03/2020) Quyết định 573/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 2. (20/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
 3. (20/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 4. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 5. (19/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020
 6. (18/03/2020) Công văn 245/TLĐ năm 2020 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 7. (18/03/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 8. (18/03/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 providing amendments to Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 Pandemic
 9. (17/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (17/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 11. (17/03/2020) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành
 12. (17/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 13. (16/03/2020) Decision No. 345/QD-BTC dated March 16, 2020 on scheme for application for financial reporting standards in Vietnam
 14. (16/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 15. (16/03/2020) Quyết định 345/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (18/03/2020) Công văn 12411/CT-TTHT năm 2020 về dự phòng rủi ro tín dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (16/03/2020) Quyết định 423/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (16/03/2020) Quyết định 422/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (16/03/2020) Quyết định 421/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (16/03/2020) Quyết định 420/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (16/03/2020) Quyết định 419/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (16/03/2020) Quyết định 418/QĐ-NHNN năm 2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
 8. (16/03/2020) Decision No. 418/QD-NHNN dated March 16, 2020 refinancing interest rate, re-discount interest rate, interest rate on overnight loans in interbank electronic payment and loans for making up fund deficits in clearing payment given to banks by the State Bank of Vietnam
 9. (16/03/2020) Decision No. 419/QD-NHNN dated March 16, 2020 Maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank branches according to Circular No. 07/2014/TT-NHNN
 10. (16/03/2020) Decision No. 420/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing maximum interest rates of short-term loans in Vietnam Dong offered by credit institutions and foreign bank branches to customers to meet their demand of fund in certain economic sectors according to Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 11. (16/03/2020) Decision No. 421/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of required reserves and excess reserves deposited by credit institutions and foreign bank branches at the State Bank of Vietnam
 12. (16/03/2020) Decision No. 422/QD-NHNN dated March 16, 2020 on prescribing interest rates of deposits in Vietnam Dong made by Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, people’s credit funds and microfinance institutions at the State Bank of Vietnam
 13. (16/03/2020) Decision No. 423/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/03/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
 2. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
 3. (19/03/2020) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 5. (16/03/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (16/03/2020) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 7. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (23/03/2020) Thông báo 119/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
 3. (20/03/2020) Công văn 1422/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 2130/VPCP-KSTT năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 1386/BCĐQG năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 6. (19/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
 7. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
 8. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (16/03/2020) Quyết định 406/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/03/2020) Công văn 2661/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 4. (19/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
 5. (19/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (18/03/2020) Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/03/2020) Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/03/2020) Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (17/03/2020) Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (17/03/2020) Công văn 2052/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/03/2020) Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (23/03/2020) Công văn 988/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018
 3. (23/03/2020) Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (23/03/2020) Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (21/03/2020) Thông báo 181/TB-BGDĐT năm 2020 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (20/03/2020) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Lần 2)
 7. (20/03/2020) Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (20/03/2020) Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (20/03/2020) Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/03/2020) Công văn 856/SGDĐT-CTTT năm 2020 về hướng dẫn xử lý trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (20/03/2020) Công văn 862/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (19/03/2020) Công văn 877/GDĐT-VP năm 2020 về ngưng tất cả hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 13. (18/03/2020) Thông báo 174/TB-BGDĐT năm 2020 về tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (18/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (18/03/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (23/03/2020) Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (21/03/2020) Công văn 2594/BGTVT-CYT năm 2020 về khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (21/03/2020) Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 118/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 2143/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợi cao điểm dịch virus Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (18/03/2020) Công văn 347/TTg-CN năm 2020 về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 9. (16/03/2020) Công văn 1628/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/03/2020) Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (23/03/2020) Công văn 553/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (23/03/2020) Official Dispatch No. 553/BHXH-QLT dated March 23, 2020 on provisional instructions about temporary suspension of contribution to the Pension and Death Benefit Fund by Ho Chi Minh City’s Social Security
 3. (20/03/2020) Công văn 902/BHXH-CSYT năm 2020 về cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 899/BHXH-BT năm 2020 về tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (18/03/2020) Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (17/03/2020) Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (17/03/2020) Công văn 970/LĐTBXH-TTr về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (17/03/2020) Official Dispatch No. 860/BHXH-BT dated March 17, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund by entities affected by Covid-19
 9. (16/03/2020) Decision No. 423/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (23/03/2020) Công văn 988/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018
 3. (23/03/2020) Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (21/03/2020) Thông báo 181/TB-BGDĐT năm 2020 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/03/2020) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Lần 2)
 6. (20/03/2020) Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (20/03/2020) Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (20/03/2020) Công văn 856/SGDĐT-CTTT năm 2020 về hướng dẫn xử lý trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/03/2020) Công văn 862/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (19/03/2020) Công văn 877/GDĐT-VP năm 2020 về ngưng tất cả hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 11. (18/03/2020) Thông báo 174/TB-BGDĐT năm 2020 về tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/03/2020) Công văn 2661/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 4. (19/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (18/03/2020) Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/03/2020) Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/03/2020) Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (17/03/2020) Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (17/03/2020) Công văn 2052/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (16/03/2020) Quyết định 827/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (22/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 12. (16/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 13. (18/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (23/03/2020) Công văn 13538/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (20/03/2020) Công văn 13120/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (20/03/2020) Công văn 13068/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 12768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 12764/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/03/2020) Công văn 1769/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/03/2020) Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành
 8. (18/03/2020) Công văn 12194/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/03/2020) Công văn 12201/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/03/2020) Công văn 12363/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (18/03/2020) Công văn 12364/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (18/03/2020) Công văn 12366/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (18/03/2020) Công văn 12411/CT-TTHT năm 2020 về dự phòng rủi ro tín dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (18/03/2020) Công văn 12412/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn trả lại hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (18/03/2020) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (17/03/2020) Công văn 12036/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (17/03/2020) Công văn 12046/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (17/03/2020) Công văn 12109/CT-TTHT năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (17/03/2020) Công văn 12107/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (17/03/2020) Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (17/03/2020) Công văn 12042/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (17/03/2020) Công văn 12102/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (16/03/2020) Công văn 11503/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (16/03/2020) Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (16/03/2020) Công văn 11687/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (16/03/2020) Công văn 11688/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (18/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (23/03/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 2. (18/03/2020) Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (18/03/2020) Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/03/2020) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 256-KH/TU về Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 6. (16/03/2020) Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/03/2020) Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành
 8. (22/03/2020) Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 on amendments to some Articles of Decrees related to necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Industry and Trade
 9. (22/03/2020) Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Lĩnh vực Thương mại

 1. (23/03/2020) Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 năm 2020 về Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 2. (20/03/2020) Quyết định 376/QĐ-BTC năm 2020 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 119/NQ-CP về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp do Bộ Tài chính ban hành
 3. (22/03/2020) Quyết định 920/QĐ-BCT năm 2020 về gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành
 4. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 5. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (19/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (18/03/2020) Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (18/03/2020) Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 10. (19/03/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 providing amendments to Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 Pandemic
 11. (17/03/2020) Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (16/03/2020) Thông báo 04/TB-PVTM năm 2020 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
 13. (22/03/2020) Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 on amendments to some Articles of Decrees related to necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Industry and Trade
 14. (22/03/2020) Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (23/03/2020) Công văn 988/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/03/2020) Công văn 2661/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (23/03/2020) Công văn 2768/QLD-GT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 4. (23/03/2020) Công văn 2780/QLD-KD năm 2020 về xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán khẩu trang y tế do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (23/03/2020) Công văn 2782/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (22/03/2020) Công văn 1485/BYT-TB-CT năm 2020 về sử dụng vật liệu thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (21/03/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/03/2020) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/03/2020) Decision No. 1282/QD-BYT dated March 21, 2020 on providing “Provisional Instructions for COVID-19 testing”
 10. (21/03/2020) Quyết định 1271/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (21/03/2020) Công văn 948/UBND-KGVX năm 2020 về tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/03/2020) Công văn 2594/BGTVT-CYT năm 2020 về khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (21/03/2020) Thông báo 181/TB-BGDĐT năm 2020 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (21/03/2020) Quyết định 1266/QĐ-BYT năm 2020 quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và Mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ do Bộ Y tế ban hành
 15. (21/03/2020) Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 118/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (21/03/2020) Quyết định 1282/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (20/03/2020) Công văn 1441/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 18. (20/03/2020) Công văn 338/KCB-NV năm 2020 về hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 19. (20/03/2020) Công văn 1436/CV-BCĐ năm 2020 về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 20. (20/03/2020) Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (20/03/2020) Công văn 1445/BYT-KCB năm 2020 về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 22. (20/03/2020) Công văn 1435/BYT-TT-KT năm 2020 về phát động Phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 23. (20/03/2020) Công văn 2647/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 24. (20/03/2020) Quyết định 375/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ quan Bộ Tài chính
 25. (20/03/2020) Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành
 26. (20/03/2020) Công văn 1461/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 27. (20/03/2020) Công văn 1440/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 28. (20/03/2020) Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" do Bộ Y tế ban hành
 29. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 30. (20/03/2020) Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. (20/03/2020) Công văn 856/SGDĐT-CTTT năm 2020 về hướng dẫn xử lý trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 32. (20/03/2020) Công văn 1422/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
 33. (20/03/2020) Công văn 2143/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợi cao điểm dịch virus Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (20/03/2020) Công văn 902/BHXH-CSYT năm 2020 về cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 35. (20/03/2020) Quyết định 1259/QĐ-BYT năm 2020 về Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (20/03/2020) Công văn 862/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 37. (20/03/2020) Decision No. 1246/QD-BYT dated March 20, 2020 on Interim guidance on pay-to-stay Covid-19 quarantine at hotels
 38. (19/03/2020) Công văn 1394/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế do Bộ Y tế ban hành
 39. (19/03/2020) Công văn 1386/BCĐQG năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 40. (19/03/2020) Công văn 939/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 41. (19/03/2020) Công văn 877/GDĐT-VP năm 2020 về ngưng tất cả hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 42. (19/03/2020) Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành
 43. (19/03/2020) Công văn 1385/BCĐQG năm 2020 về rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh đã thực hiện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 44. (19/03/2020) Công văn 323/KCB-QLHN năm 2020 về thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 45. (18/03/2020) Decision No. 963/QD-BYT dated March 18, 2020 promulgation of “Interim Guidance for monitoring, prevention and control of COVID-19”
 46. (18/03/2020) Công văn 871/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đề xuất biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 47. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KH-TC năm 2020 về tăng cường quản lý hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
 49. (18/03/2020) Quyết định 963/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 50. (18/03/2020) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II do thành phố Hà Nội ban hành
 51. (18/03/2020) Thông báo 174/TB-BGDĐT năm 2020 về tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 52. (18/03/2020) Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 53. (18/03/2020) Công văn 1364/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư do Bộ Y tế ban hành
 54. (18/03/2020) Công văn 1357/BYT-MT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng do Bộ Y tế ban hành
 55. (18/03/2020) Công văn 1360/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng do Bộ Y tế ban hành
 56. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KHTC năm 2020 về tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
 57. (18/03/2020) Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 58. (17/03/2020) Công văn 1332/BYT-VPB1 năm 2020 về buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 59. (17/03/2020) Quyết định 924/QĐ-BYT năm 2020 về cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) do Bộ Y tế ban hành
 60. (17/03/2020) Công văn 1306/BYT-YDCT năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 61. (17/03/2020) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. (17/03/2020) Công văn 2364/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. (17/03/2020) Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 64. (17/03/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành
 65. (17/03/2020) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. (17/03/2020) Công văn 1338/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 67. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 68. (17/03/2020) Công văn 2503/QLD-KD năm 2020 về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 69. (17/03/2020) Công văn 2507/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 70. (17/03/2020) Công văn 2510/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 71. (17/03/2020) Official Dispatch No. 860/BHXH-BT dated March 17, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund by entities affected by Covid-19
 72. (17/03/2020) Notification No. 102/TB-VPCP dated March 17, 2020 on Prime Minister's conclusion from meeting of standing members of Government on COVID-19 prevention and control
 73. (16/03/2020) Công văn 2296/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 74. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. (16/03/2020) Quyết định 904/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 76. (16/03/2020) Công văn 1639/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại thiết bị chế biến thức ăn cho em bé 4 trong 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. (20/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 78. (16/03/2020) Circular No. 03/2020/TT-BYT dated January 22, 2020 on amendments to Circular No. 11/2018/TT-BYT on quality of pharmaceutical products and pharmaceutical starting materials

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
 2. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 3. (19/03/2020) Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 1931/BCT-ĐL năm 2020 về xem xét bổ sung quy hoạch dự án điện gió do Bộ Công thương ban hành
 5. (19/03/2020) Official Dispatch No. 1931/BCT-DL dated March 19, 2020 on proposed additions to wind power project planning
 6. (17/03/2020) Công văn 12109/CT-TTHT năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/03/2020) Quyết định 891/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
 8. (16/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và biện pháp thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (18/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (20/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (23/03/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 2. (23/03/2020) Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
 3. (23/03/2020) Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 4. (23/03/2020) Quyết định 404/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
 5. (20/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 6. (20/03/2020) Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020 về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 7. (19/03/2020) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 8. (19/03/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (18/03/2020) Quyết định 1830/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ban hành
 10. (18/03/2020) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/03/2020) Quyết định 363/QĐ-BTTTT năm 2020 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (18/03/2020) Công văn 350/TCTK-PPCĐ năm 2020 về thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành
 13. (18/03/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 265-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025
 14. (16/03/2020) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 15. (16/03/2020) Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB về Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 16. (16/03/2020) Quyết định 823/QĐ-BNN-CN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 17. (16/03/2020) Quyết định 406/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 18. (22/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 19. (20/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ
 20. (16/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. (20/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 22. (20/03/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 23. (16/03/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/03/2020) Quyết định 573/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 2. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 3. (18/03/2020) Công văn 245/TLĐ năm 2020 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 4. (19/03/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/03/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 providing amendments to Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 Pandemic
 6. (17/03/2020) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành
 7. (16/03/2020) Decision No. 345/QD-BTC dated March 16, 2020 on scheme for application for financial reporting standards in Vietnam
 8. (16/03/2020) Quyết định 345/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (23/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 10. (21/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
 11. (20/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 13. (16/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 14. (20/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 15. (16/03/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (23/03/2020) Công văn 13538/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 3. (20/03/2020) Công văn 13120/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 13068/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 12768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/03/2020) Công văn 12764/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/03/2020) Công văn 12194/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (18/03/2020) Công văn 12201/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/03/2020) Công văn 12412/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn trả lại hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/03/2020) Công văn 12046/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/03/2020) Công văn 12042/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (16/03/2020) Công văn 11503/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (16/03/2020) Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (16/03/2020) Công văn 11687/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (16/03/2020) Công văn 11688/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (18/03/2020) Công văn 12411/CT-TTHT năm 2020 về dự phòng rủi ro tín dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (17/03/2020) Quyết định 423/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (17/03/2020) Quyết định 422/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (17/03/2020) Quyết định 421/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (17/03/2020) Quyết định 420/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (17/03/2020) Quyết định 419/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (17/03/2020) Quyết định 418/QĐ-NHNN năm 2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
 8. (17/03/2020) Decision No. 418/QD-NHNN dated March 16, 2020 refinancing interest rate, re-discount interest rate, interest rate on overnight loans in interbank electronic payment and loans for making up fund deficits in clearing payment given to banks by the State Bank of Vietnam
 9. (17/03/2020) Decision No. 419/QD-NHNN dated March 16, 2020 Maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank branches according to Circular No. 07/2014/TT-NHNN
 10. (17/03/2020) Decision No. 420/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing maximum interest rates of short-term loans in Vietnam Dong offered by credit institutions and foreign bank branches to customers to meet their demand of fund in certain economic sectors according to Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 11. (17/03/2020) Decision No. 421/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of required reserves and excess reserves deposited by credit institutions and foreign bank branches at the State Bank of Vietnam
 12. (17/03/2020) Decision No. 422/QD-NHNN dated March 16, 2020 on prescribing interest rates of deposits in Vietnam Dong made by Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, people’s credit funds and microfinance institutions at the State Bank of Vietnam
 13. (17/03/2020) Decision No. 423/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam
 14. (23/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/03/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
 2. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
 3. (19/03/2020) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
 5. (16/03/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (16/03/2020) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 7. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (23/03/2020) Thông báo 119/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/03/2020) Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
 3. (20/03/2020) Công văn 1422/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 2130/VPCP-KSTT năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2020) Công văn 1386/BCĐQG năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 6. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (16/03/2020) Quyết định 406/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 8. (22/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (23/03/2020) Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (21/03/2020) Công văn 2594/BGTVT-CYT năm 2020 về khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (21/03/2020) Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 118/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (20/03/2020) Công văn 2143/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợi cao điểm dịch virus Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (18/03/2020) Công văn 347/TTg-CN năm 2020 về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/03/2020) Công văn 1628/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/03/2020) Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (23/03/2020) Công văn 553/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (23/03/2020) Official Dispatch No. 553/BHXH-QLT dated March 23, 2020 on provisional instructions about temporary suspension of contribution to the Pension and Death Benefit Fund by Ho Chi Minh City’s Social Security
 3. (20/03/2020) Công văn 902/BHXH-CSYT năm 2020 về cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (19/03/2020) Công văn 899/BHXH-BT năm 2020 về tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (18/03/2020) Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (17/03/2020) Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (17/03/2020) Công văn 970/LĐTBXH-TTr về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (17/03/2020) Official Dispatch No. 860/BHXH-BT dated March 17, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund by entities affected by Covid-19
 9. (17/03/2020) Decision No. 423/QD-NHNN dated March 16, 2020 prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam